ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Files/konkursebi/slider2.jpg
13/08/2016 19:36

ფონდი აანონსებს სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსს

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსი გამოცხადდება 2016 წლის სექტემბრის დასაწყისში. იხ. კონკურსის დებულება (მინისტრის ბრძანება N 58/ნ, 09.06.2016) . საგრანტო კონკურსის მიზანია: საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში არსებულ სამეცნიერო პოტენციალზე დაყრდნობითა და განვითარებით სამეცნიერო კვლევების აკადემიური ხარისხის გაუმჯობესება და ახალი სამეცნიერო კადრების მომზადების უზრუნველყოფა; სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახალი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების მეშვეობით; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება და ინტერდისციპლინური სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის ხელშეწყობა; ინტერ და ინტრაინსტიტუციონალური თანამშრომლობის წახალისება სადოქტორო სწავლების საფეხურზე; ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტების მხარდაჭერა კარიერის საწყის ეტაპზე; სადოქტორო სწავლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების გზით.   საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს: არსებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; პროექტის ხანგძლივობა - 3 წელი; ახალი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; პროექტის ხანგძლივობა - 4 წელი; 3-წლიანი პროექტის შემთხვევაში (არსებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება), ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 220 000 ლარს. ამასთან, პირველ წელს მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ლარს, მეორე და მესამე წელს მოთხოვნილი ჯამური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 120 000 ლარს (მეორე და მესამე წლის წლიური ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 60 000 ლარს); 4-წლიანი პროექტის შემთხვევაში (ახალი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება), ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 245 000 ლარს. ამასთან, პირველ წელს მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 25 000 ლარს, მეორე წელიწადს მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 ლარს, მესამე და მეოთხე წელს მოთხოვნილი ჯამური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 120 000 ლარს (მესამე და მეოთხე წლის წლიური ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 60 000 ლარს).   ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ ხარჯვით კატეგორიებს: ახალგაზრდა მეცნიერის სტიპენდიას; დოქტორანტის სტიპენდიას; კვლევის ხარჯებს; მივლინების ხარჯებს; ზედნადებ ხარჯებს; კონსულტანტის საქართველოში ვიზიტის ხარჯებს.   კონკურსში საგრანტო პროექტები შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; ინჟინერია და ტექნოლოგიები; სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები; აგრარული მეცნიერებები; ჰუმანიტარული მეცნიერებები სოციალური მეცნიერებები საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინსტიტუციური გრანტი!   კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ: წამყვანი ორგანიზაციის სახით - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სამეცნიერო კვლევებს; წამყვანი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს პროექტის ხელმძღვანელს, პროექტში ჩართულ ახალგაზრდა მეცნიერებს, დოქტორანტებს და დამხმარე პერსონალს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროექტით გათვალისწინებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ახორციელებს პროექტის განხორციელების ანგარიშგებას გრანტის გამცემის მიერ დამტკიცებული ფორმებისა და წესის შესაბამისად, ორგანიზაციის ბუღალტრული აღრიცხვისგან განცალკევებით აწარმოებს გრანტის ბუღალტრულ აღრიცხვას, ასრულებს საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა ვალდებულებებს; თანამონაწილეო ორგანიზაციის სახით - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელთა წესდებით/დებულებით განსაზღვრული მიზანია სამეცნიერო კვლევების განხორციელება, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება; პროექტის ხელმძღვანელის სახით - დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე საქართველოს მოქალაქე, წამყვანი ორგანიზაციის აკადემიური ან სამეცნიერო პერსონალი, რომელიც კოორდინაციას უწევს პროექტის შედგენას, პროექტით გათვალისწინებულ კვლევას და პასუხისმგებელია, როგორც პროექტის სამეცნიერო შედეგებზე, ისე პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის ანგარიშგებაზე; წარმოადგენს წამყვან ორგანიზაციასთან ერთად პროექტის განმცხადებელს; პროექტის თანახელმძღვანელი სახით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) - დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე, თანამონაწილე ორგანიზაციიდან აკადემიური ან სამეცნიერო პერსონალი, რომელიც ეხმარება პროექტის ხელმძღვანელს პროექტის შედგენასა და პროექტით გათვალისწინებულ კვლევაში და თანამონაწილე ორგანიზაციის მხრიდან პასუხისმგებელია, როგორც პროექტის სამეცნიერო შედეგებზე, ისე პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის ანგარიშგებაზე; ძირითადი პერსონალი - გრანტის მიმღები ფიზიკური პირი/პირები, რომლებიც ასრულებენ პროექტით დაგეგმილ ძირითად ამოცანებს. ძირითადი პერსონალი შეიძლება იყოს დოქტორანტი და ახალგაზრდა მეცნიერი; ახალგაზრდა მეცნიერის სახით - საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, რომლის მინიჭების დღიდან საგრანტო კონკურსის გამოცხადების დღემდე გასულია არაუმეტეს 7 წლისა; დოქტორანტის სახით - საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სწავლობს დოქტორანტურაში;    პროექტის განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამას. პროექტს უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი; აგრეთვე, პროექტში უნდა იყოს ჩართული მინიმუმ 3 დოქტორანტი და 1 ახალგაზრდა მეცნიერი. დამატებით, საგრანტო კონკურსის მონაწილე პროექტის შემუშავება / განხორციელების პროეცესში შესაძლებელია ჩართული იყოს:   უცხოელო კონსულტანტი - უცხო ქვეყნის მოქალაქე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ან სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აკადემიური ან სამეცნიერო პერსონალი, რომელიც კონსულტირებას უწევს პროექტს სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადებასა და პროექტის ადმინისტრირებაში; უცხოური პარტნიორი ორგანიზაცია - უცხოეთში რეგისტრირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ან სასწავლო-კვლევითი დაწესებულება, რომელიც ჩართული იქნება პროგრამის განხორციელებაში;   პროექტს შეიძლება ჰყავდეს თანადამფინანსებელი.   კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პროექტის ხელმძღვანელმა ელექტრონულად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:   განცხადება / პროექტის თავფურცელი საპროექტო წინადადება - სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმი და კვლევის თემატიკა პროექტში მონაწილე პირების CV-ები პროექტის ბიუჯეტი და ფონდიდან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთება პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი პროექტის რეზიუმე/აბსტრაქტი პროექტის ხელმძღვანელის წინა 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული და დასრულებული სამეცნიერო გრანტის რეზიუმე  წამყვანი ორგანიზაციის რეზიუმე პროექტის უცხოელი კონსულტანტის თანხმობის წერილი პროექტის ხელმძღვანელის, პროექტის თანახელმძღვანელის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ძირითადი პერსონალის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები პროექტის ხელმძღვანელის, პროექტის თანახელმძღვანელის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ძირითადი პერსონალის პირადობის მოწმობის, ან პასპორტის ქსერო ასლები თანამონაწილე ორგანიზაციის იურიდიული დოკუმენტები (წესდება, რეგისტრაციის საბუთი, საბანკო რეკვიზიტები. სსიპ-ის შემთხვევაში არ არის საჭირო) თანადამფინანსებელი იურიდიული, ან ფიზიკური პირის თანხმობის წერილი და იურიდიული დოკუმენტები (რეგისტრაციის საბუთი, საბანკო რეკვიზიტები. იურიდიული დოკუმენტები არ არის საჭირო სსიპ-ის შემთხვევაში). თუ თანადამფინანსებელი უცხოელია, საჭირო იქნება დოკუმენტების თარჯიმანთა ბიუროს მიერ დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანის წარმოდგენა.   დამატებით, კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პროექტის ხელმძღვანელმა ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინოს კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების ფორმა. ინგლისურ ენაზე აუცილებლად უნდა იქნეს თარგმნილი შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება / პროექტის თავფურცელი საპროექტო წინადადება - სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმი და კვლევის თემატიკა პროექტის რეზიუმე პროექტის ბიუჯეტი და ფონდიდან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთება პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი პროექტის მონაწილეთა CV-ები წინა, დასრულებული სამეცნიერო გრანტის რეზიუმე წამყვანი ორგანიზაციის რეზიუმე   ინგლისურ ენაზე თარგმნას არ საჭიროებს: წამყვანი ორგანიზაციის რეგისტრაციის დოკუმენტი თანამონაწილე ორგანიზაციის რეგისტრაციის დოკუმენტი თანამონაწილე ორგანიზაციის წესდება პროექტის ხელმძღვანელის, პროექტის თანახელმძღვანელის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ძირითადი პერსონალის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები თანადამფინანსებელი იურიდიული, ან ფიზიკური პირის თანხმობის წერილი და იურიდიული დოკუმენტები     კონკურსის ადმინისტრირების სავარაუდო გრაფიკი:   კონკურსის ანონსი: 12/08/2016 კონკურსის გამოცხადება: სექტემბერი ჯგუფური კონსულტაციები: სექტემბერი კონკურსის ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადა: ოქტომბერი განცხადების ფონდის კანცელარიაში წარმოდგენის ბოლო ვადა: ოქტომბერი პროექტების შეფასება - ოქტომბერი კონკურსის შედეგების გამოცხადება: ნოემბერი საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმება: ნოემბერი   კონკურსის კოორდინატორები: გიორგი ხიშტოვანი ქეთევან გაბიტაშვილი   კონკურსის გამოცხადებისთანავე დაიდება ფონდში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ოფიციალური ფორმები, ზუსტი  ინსტრუქცია  პროექტების რეგისტრაციისათვის და პასუხები  ხშირად დასმულ შეკითხვებზე.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/image/IPD.png
10/08/2016 10:20

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას შვეიცარიის მშვიდობისა და დიალოგის ინსტიტუტის მიერ გამოცხადებული საერთაშორისო პროგრამების შესახებ

შვეიცარიის მშვიდობისა და დიალოგის ინსტიტუტი აცხადებს (IPD Institute for Peace and Dialogue, Switzerland)  საერთაშორისო ზამთრის პროგრამებს და ერთწლიანი მიწვეული მკვლევარების პროგრამას. 2017 წლის ზამთრის პროგრამის განმავლობაში, ინსტიტუტის გამოცდილი ექსპერტები დაინტერესებულ პირებს გაუზიარებენ პროფესიულ და აკადემიურ უნარებს მშვიდობის უზრუნველყოფის, კონფლიქტების გადაჭრის, მედიაციის, უსაფრთხოების, ინტერკულტურული დიალოგის და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე.  ზამთრის აკადემია :  17-26 თებერვალი, 2017 წელი (10 დღე); 10 დღიანი კურსის მიზანია, გააძლიერონ სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ბიზნეს სექტორის, საერთაშორისო არასამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო ინსტიტუტების, რელიგიური ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი მედიატორების და პოლიტიკოსების უნარები გლობალურ ინსტიტუციური აკადემიური განათლებით მშვიდობის უზრუნველყოფის, კონფლიქტების გადაჭრის, მედიაციის, უსაფრთხოების, ინტერკულტურული დიალოგის და ადამიანის უფლებათა საკითხების შესახებ. აპლიკაციების შეტანის ბოლო ვადა :  2016 წლის 1-ლი ნოემბერი; პროგრამის ბმული :   http://bit.ly/2bb8Cjr ;   სამთვიანი CAS - კვლევითი პროგრამის პერიოდი :  17 თებერვალი -16 მაისი, 2017 წელი (90 დღე);  სამთვიანი CAS - კვლევითი პროგრამის მთავრი მიზანია, განავითაროს მონაწილის კვლევითი     უნარები  შვეიცარიის სახელმწიფოს საჯარო და კერძო ინსტიტუტების ახლოს გაცნობის გზით;   აპლიკაციების შეტანის ბოლო ვადა :  2016 წლის 1-ლი ნოემბერი;   პროგრამის ბმული :   http://bit.ly/2bb8Cjr ;             ერთწლიანი მიწვეული მკვლევარების პროგრამა ,   VRP მიწვეული მკვლევარების პროგრამის მთავარი მიზანია, გააუმჯობესოს დაინტერესებული პირების კვლევითი უნარები აკადემიური მომზადების, რელევანტური ორგანიზაციების და შვეიცარული ორგანიზაციების გაცნობის გზით.   კვლევის დაწყების / დასრულების თარიღი დამოკიდებული მკვლევარის გრაფიკზე ; პროგრამის ბმული :   http://bit.ly/2aIKk3z ;   სტიპენდია :   ინსტიტუტი სთავაზობს სხვადასხვა სტიპენდიას, მონაწილეობის ღირებულების შემცირების მიზნით, ყველაზე სასურველი პოტენციური აპლიკანტებისთვის, მთელი მსოფლიოდან.   თუ თქვენ გსურთ, ისარგებლოთ მონაწილეობის ღირებულებაზე ფასდაკლებით, აპლიკაციების განხილვის პერიოდის განმავლობაში, მიწერეთ ინსტიტუტს, საკონტაქტო იმეილზე, ამის შესახებ მოკლედ. გაითვალისწინეთ, რომ სტიპენდია არ ფარავს სრულად აპლიკანტის სწავლების და მგზავრობის ღირებულებას.   მონაწილეობის პროცედურა : შევსებული სააპლიკაციო ფორმა, CV და დასკანერებული პასპორტი უნდა გადაიგზავნოს მითითებულ ვადებში;    მონაწილეს გაეგზავნება შესაბამისი კურსის გადასახადის ამსახველი ინვოისი, გადახდის პროცედურისთვის; საფასურის გადახდის შემდგომ, მონაწილე მიიღებს იმეილს ორგანიზაციიდან, ვიზის მიღების პროცედურებში დახმარების და მოწვევის წერილის თაობაზე, საელჩოსთვის;  თანამშრომლობა :   ინსტიტუტი დაინტერესებულია, მიიღოს მონაწილეთა ჯგუფი (5-20 მონაწილე) კონკრეტული ორგანიზაციიდან და დააზუსტოს თანამშრომლობის დეტალები, იმეილის საშუალებით; შეკითხვების შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს ინსტიტუტს საკონტაქტო მისამართზე:   fhuseynli@ipdinstitute.ch ;    
სრულად

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას IREX-ის სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ

09/08/2016 10:30
IREX (საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო), Carnegie Corporation of New York - ის მხარდაჭერით, ახორციელებს University Administration Support Program(UASP) -ს კვლევების მენეჯმენტში შემდეგი ქვეყნებისათვის: სომხეთი, ბელარუსი, საქართველო, განა, კენია, მოლდოვა, ნიგერია, სამხრეთ აფრიკა და უკრაინა. ეს არის სასტიპენდიო პროგრამა და მისი  ხანგრძლივობა შეადგენს  6 კვირას. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ  აგრეთვე შესაბამისი სამინისტროების ზედა და  საშუალო რგოლის წარმომადგენლებსაც. ისინი უნდა მუშაობდნენ იმ პოზიციებზე, რომლებიც ფოკუსირებულია კვლევის მენეჯმენტსა და უმაღლესი განათლების რეფორმაზე. განაცხადის წარდგენის დედლაინი არის მიმდინარე წლის 26 აგვისტო. დაწვრილებითი ინფორმაცია აღნიშნული სტიპენდიის პირობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:   https://www.irex.org/program/fellowship-opportunity-research-management
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/IncoNet_EaP-1438031008.jpg
01/08/2016 09:47

Twinning Grants აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მეცნიერთათვის

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო საგრანტო კონკურსის შესახებ. კონკურსის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი”  - IncoNet EaP პროექტის ფარგლებში  მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში გამოცხადდება მესამე კონკურსი - ე.წ  ‘ Twinning Grants’. ახალი საგრანტო სქემის გამოცხადების მიზანია ხელი შეუწყოს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-თან ახლადასოცირებული ქვეყნების, საქართველოსა და სომხეთის, მეცნიერთა ჩართულობას პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ის საერთაშორისო კონსორციუმებში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ კონკურსი ღიაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყნისათვის. Twinning Grants ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები მიიღებენ მხარდაჭერას ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ში მონაწილეობის მიღების მიზნით მოსამზადებელი სამუშაოების ჩასატარებლად.  თითოეული Twinning პროექტის ბიუჯეტია 2 000 ევრო. კონკურსის გამოცხადება: 2016 წლის სექტემბრის პირველი ნაწილი საბუთების წარდგენის ვადა: 2016 წლის 30 სექტემბერი პროექტების  ვადები: 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 30 ნოემბრამდე. ანაზღაურება: 2016 წლის ნოემბერი კონკურსის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება IncoNet EaP პროექტის ვებგვერდზე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/erc%20picture.jpg
28/07/2016 12:23

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) აცხადებს საგრანტო კონურსს ERC Starting Grant

საგრანტო კონკურსის -  ERC Starting Grant მიზანია, მხარი დაუჭიროს გამორჩეულ მეცნიერებს  თავიანთი კარიერის იმ ეტაპზე, როდესაც ისინი დამოუკიდებელად აყალიბებენ საკუთარი კვლევის გუნდსა თუ პროგრამას.  დასაფინანსებლად წარდგენილი პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა უნდა წარმოაჩინოს კვლევის ნოვატორული ხასიათი, ამბიციური იდეა და გაწეროს სამეცნიერო პროექტის განხორციელების გეგმა. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსზე განაცხადის წარდგენა მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია. წარდგენილი პროექტის ფარგლებში კვლევა მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრ ან ასოცირებულ ქვეყანაში. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ  საპროექტო წინადადებების  დასაფინანსებლად შერჩევის პრინციპები და ამოცანები გაწერილია 2017 წლის სამუშაო პროგრამაში.  დეტალური ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის პირობების შესახებ ხელმისაწვდომია დოკუმენტში დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ვებგვერდს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/erc%20picture.jpg
27/07/2016 17:25

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2017 წლის სამუშაო პროგრამა

ევროპულმა კვლევების საბჭომ (ERC) 2017 წლის საგრანტო კონკურსები გამოაცხადა. ERC საგრანტო დაფინანსების 2017 წლის ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 1,8 მილიარდ ევროს. 2017 წლის პირველ კონკურსზე - ERC  Starting Grants 2017 საბუთების წარდგენა შესაძლებელია 2016 წლის 18 ოქტომბრამდე. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2017 წლის სამუშაო პროგრამის გასაცნობად  ეწვიეთ ბმულს.
სრულად

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას Horizon 2020 გზამკვლევების შესახებ

11/07/2016 12:42
ევროკავშირის წევრ ქევყნებში ან  პროგრამა “ჰორიზონტი 2020"-თან ასოცირებულ ქვეყნებში დაფუძნებულ მცირე და საშუალო საწარმოებს შესაძლებლობა ეძლევათ, განავითარონ ინოვაციური პროექტები და მიიღონ საგრანტო დაფინანსება. Horizon 2020-ის ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფმა გადაწყვიტა, გაეზიარებინა გამოცდილება, რომელიც დაეხმარება დაინტერესებულ პირებს მიიღონ დაფინანსება „ჰორიზონტი 2020“-ის პროგრამის ფარგლებში. შედეგად, ხელმისაწვდომი გახდა სხვადასხვა პრაქტიკული გზამკვლევი.  ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას აღნიშნული გზამკვლევებისა და ფასიანი საინფორმაციო მასალის შესახებ: Guidebooks -ეტაპობრივი  სახელმძღვანელო,  თუ როგორ დავწეროთ და შევადგინოთ საპროექტო  განაცხადი სწორად; Ready-to-use proposal templates- თვალსაჩინოებები - დიაგრამები, ცხრილები, საპროექტო წინადადებების ნიმუშები; Self-assessment tools - პროექტის იდეის შესაბამისობა შეფასების კრიტერიუმებთან და საპროექტო განაცხადის ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები; Proposal clinics -ინდივიდუალური კონსულტაციები პროექტის ხარვეზების იდენტიფიკაციის და  აღმოფხვრის მიზნით.   დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/erc%20picture.jpg
06/07/2016 15:59

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ERC საგრანტო კონკურისის შესახებ ERC Advanced Grants

კონკურსის - ERC Advanced Grants მიზანია მხარი დაუჭროს უკვე დაფუძნებულ, გამორჩეულ მეცნიერებს, კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელებს, რომელთაც აქვთ მდიდარი  გამოცდილება და სანიმუშო სამეცნიერო კარიერა. კონკურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ეროვნების მეცნიერისათვის, ვისაც სურვილი აქვს კვლევა განახორციელოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან ასოცირებული ქვეყნის ფარგლებში. 'ERC-2016-ADG' საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 1 სექტემბერი, ქ.ბრიუსელის ფროით 17:00 საათი. კონკურსი ითვალისწინებს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს: ფიზიკური მეცნიერებები და ინჟინერია სიცოცხლისშემსწავლელი მეცნიერებები სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები   დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე იხილეთ ERC Advanced Grants 2016 წლის გზამკვლევი   საპროექტო წინადადების მომზადების შესახებ ევროპუი კვლევების საბჭოს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები ხელმისაწვდომია ბმულზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/fp9-banner-event-page.jpg
06/07/2016 13:57

ევროპა 2030 და მომდევნო ჩარჩო პროგრამა

სსიპ შოთა რუსთაველის ერვონული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დაგეგმილი  კონფერენციის შესახებ კონფერენცია სახელწოდებით ,, Research Strategies: Europe 2030 and the next Framework Programme “ გაიმართება მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს ბელგიის სამეფოში, ქ. ბრიუსელში. ღონისძიების ორგანიზატორია ქსელი Science|Business ღონისძიების დღის წესრიგი მოიცავს საუშაო შეხვედრებს, კვლევისა და ინოვაციის პოლიტიკის შესახებ დისკუსიებს, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის მომდევნო ჩარჩო პროგრამის სავარაუდო აქცენტებს. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ბმულზე და ასევე საკონტაქტო პირისაგან: Isabel Ortega   isabel.ortega@sciencebusiness.net    tel:  + 32 2 880 3042
სრულად

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ

30/06/2016 14:47
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებით ამა წლის 17-25 სექტემბერს დაგეგმილ თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის  ფარგლებში, რომელიც წელს უკვე მეორედ ტარდება, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (გორი, საქართველო), ჯანიქ ბაშარის უნივერსიტეტი (სამსუნი, თურქეთი), სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ახალციხე, საქართველო), კავკასიის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი), 2016 წლის 20-21 სექტემბერს ატარებს პირველ საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე:  „ ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში“ (HALC-2016).  მნიშვნელოვანი თარიღები: მოხსენებების მიღების ბოლო ვადა:  2016 წლის 25 აგვისტო მოხსენებების მიღების შესახებ შეტყობინება:  2016 წლის 1 სექტემბერი მოხსენებების სრული ვერსიის მიღების ბოლო ვადა:  2016 წლის 25 ოქტომბერი    კონფერენციის სამუშაო ენებია:  ქართული, ინგლისური, რუსული და თურქული .    დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ ეწვიოთ კონფერენციის ვებ-გვერდს  http://halc.ibsu.edu.ge/index.php ,  სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ სხვა საჭირო ინფორმაციას, ან მოგვწეროთ კონფერენციის ელ-ფოსტაზე:  halc@ibsu.edu.ge .
სრულად