გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/mtavari.jpg
22/11/2018 17:01

„ხილის ნედლად შენახვის ტექნოლოგიის შემუმშავება და თეორიული დასაბუთების“ სემინარი

2018 წლის 22 ნოემბერს ქ. თელავში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ადმინისტრირებული გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის „ხილის ნედლად შენახვის ტექნოლოგიის შემუმშავება და თეორიული დასაბუთების“ ფარგლებში გაიმართა სემინარი. პროექტის მიმდინარეობა : 2016 – 2018 წლები. პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ მერაბ ჟღენტი წარმოდგენილი იყო თესლოვანი, კურკოვანი და კენკროვანი ხილის ნედლად შენახვის ინოვაციური ტექნოლოგია, რომლის დროსაც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული დანაკარგები და გახანგრძლივებულია შენახვის ვადები. შენარჩუნებულია აგრეთვე ხილის  კვებითი ღირებულებები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/mtavari.JPG
22/11/2018 16:59

„ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება ქიმიურად დაბინძირებული წყლების გასასუფთავებლად ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე - სპირულინას გამოყენებით“

2018 წლის 22 ნოემბერს, საქართველოს აგარარული უნივერსიტეტის 218-ე აუდიტორიაში, ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ფარგლებში  დაფინანასებული პროექტის „ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება ქიმიურად დაბინძირებული წყლების გასასუფთავებლად ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე - სპირულინას გამოყენებით“ დასკვნითი სემინარი. სემინარზე წარმოდგენილი იყო პროექტის ძირითადი შედეგები და პროექტის ლვოველი კონსულტანტის მოხსენება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/1_5.jpg
13/11/2018 17:41

,,ჯრუჭის მონასტრის ისტორიის ფუნდამენტური კვლევა და მისი საგანძურის სამეცნიერო კატალოგიზაცია“.

1991 წელს ჯრუჭის მონასტერი მიწისძვრამ ერთიანად დაანგრია. სტიქიური უბედურების საშინელ შედეგებს ისიც ამძაფრებდა, რომ დიდი ისტორიის მქონე  სავანე კომპლექსური სამეცნიერო კვლევის ობიექტი არასოდეს გამხდარა და არ არსებობდა მისი საგანძურის  ერთიანი კატალოგი. ამ პრობლემის გადაჭრას ემსახურებოდა შოთა რუსთაველის საქართველო ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ქუთაისის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის პროექტი ,,ჯრუჭის მონასტრის ისტორიის ფუნდამენტური კვლევა და მისი საგანძურის სამეცნიერო კატალოგიზაცია“. 2018 წლის 13 ნოემბერს, ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზუმის დიდ საგამოფენო დარბაზში ჩატარდა პროექტის საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია. ამ ღონისძიებაზე ნათელად გამოიკვეთა, რომ კვლევების პროცესში მოძიებული იქნა უცნობი მასალები. მოხდა მათი  შესწავლა-ანალიზი და სისტემატიზაცია უკვე გამოკვლეულ საკითხებთან ერთად და მომზადდა გამოსაცემად გამზადებული, ორი ნაწილისაგან შემდგარი სოლიდური მონოგრაფია: ,,ჯრუჭის მონასტრის ისტორია და მისი საგანძური“. ჯრუჭის მონასტრის ისტორიის ფუნდამეტაურად კვლევისა და მისი საგანძურის სამეცნიერო კატალოგიზაციიის პროცესს თან ახლდა მეცნიერული სიახლეები, რომლებიც ფრიად   აქტუალურია  ეროვნული მეცნიერების განვითარებისა და  ქართული კულტურის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით. წყაროებზე დაყრდნობით გამოკველული იქნა: ჯრუჭის მონასტრიის დაარსების თარიღი და მფლობელთა ვინაობა; სამონასტრო კომლექსის არქიტექტურულ ნაგებობათა ისტორია; დადგინდა მიწთმფლობელობის გეოგრაფული არეალი და, პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში, შეიქმნა ჯრუჭის მონასტრის მამულების რუკა; გაშუქდა მონასტრის სოციალურ–ეკონომიკური ისტორია; შედგენილია წინამძღვართა მოღვაწეობის სრული ქრონოლოგიური სია და ნაშრომში მოცემულია თითქმის ყველა მათგანის ბიოგრაფია; ადრე გამოქვეყნებული მასალებისა და პროექტით დაფინანსებული სამეცნიერო ექსპედიიცის საფუძველზე შესწავლილია ნეკროპოლი, გამოკვლეულია ტაძარსა და მის ეზოში დაკრაძალული პირების ვინაობა, რომელთა რიცხვი თითქმის ერთი ათეულით აჭარბებს სპეციალურ ლიტერატურაში მანამდე ცნობილ სიებს. მონასტრის წინამძღვართა მიერ შედგენილი დოკუმენტებისა და სხვა საარქივო მასალების საფუძველზე გაშუქდა ჯრუჭის მონასტრის ნივთ-სამკაულისა და წიგნსაცავის ისტორია.  პროექტის ძირითადი შემადგენლობა (დ. სულაბერიძე, მ.ქებულაძე, ც, მუმლაძე, კ. ქებულაძე, ც. მუმლაძე, ნ. სარავა, ე. ჩუბინიძე, მ. საჩკოვი) იყო ინტერდისციპლინური. ორ–ორი ისტორიკოსის, ფილოლოგის, ხელვოვნებათმცოდნისა და ერთი ქიმიკოსის კორდინირებული მუშაობით შედგა ჯრუჭის მონასტრის საგანძურის ფერადად ილუსტრირებული სამეცნიერო კატალოგი, რომელშიც შესულია როგორც უკვე გამოქვეყნებული, ასევე ბოლო სამი წლის განმავლობაში გამოვლენილი, იდენტიფიცირებული, ახლებურად წაკითხული და დათარიღებული მასალები. კატოლოგზე მუშაობის პროცესში მხატვრულად დამუშავდა 500–ზე მეტი ფოტოსურათი და შეიქმნა ჯრუჭის მონასტრის სიძველეების მეცნიერულად ანოტირებული ელექტრონული ბაზა. გამოსაცემად გამზადებული მონოგრაფია ორენოვანია და მხოლოდ ქართველი მკითხველისათვის არ არის განკუთვნილი. დედანთან მაქსიმალურად მიახლოებული ინგლისური ტექსტი გარკვეულ როლს შეასრულებს ჯრუჭის მონასტრის, საერთოდ, საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა და სულიერი კულტურის პოპულარიზაციის საქმეში. ამ კუთხით თავის განსაკუთრებულ სიტყვას იტყვის ქართულ და ინლგისურ ენებზე ინტერნეტ სივრცეში წარმოდგენილი მუდმივად განახლებადი ვებ გვერდი: http://jruchi.ge/ . პრეზენტაციამ ნათელყო, რომ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის საფუძველზე ჩატარებული სამუშაოების საბოლოო შედეგები, ფაქტობრივად, მონასტრის არქიტექტურულად აღდგენამდე აღმართული ძეგლია; ჯრუჭის მონასტრის სამარადისო ისტორიულ სიცოცხლეს ამიერიდან ვეღარავინ და ვეღარაფერი დაანგრევს; სულიერებისა და კულტურის ეს კერა იყო და სამუდამოდ  იქნება განსაკუთრებული მნიშვნელობის სავანე თავისი დიდებული ისტორიით, წმინდა რელიკვიებით, მსოფლიო მნიშვნელობის წიგნსაცავითა და ხელოვნების ნიმუშებით.      
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/d.jpg
08/11/2018 12:31

,,თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მზის ავტონომიური ელექტროსადგურის კვლევა“

2018 წლის 8 ნოემბერს, 13:00 საათზე თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში, გაიმართა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2018 წელს  ადმინისტრირებული კონკურსის ,,კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“, პროექტის ,,თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მზის ავტონომიური ელექტროსადგურის კვლევის“ ფარგლებში, ჩართული მოსწავლეთა პრეზენტაციები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/IMG_3154.JPG
02/11/2018 16:31

ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამის ინაუგურაცია

მიმდინარე წლის პირველ ნოემბერს, საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში, გაიმართა ფონდისა და ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის - „მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების“ სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამის ინაუგურაციის ცერემონია. ცერემონიაზე მოწვეულ სტუმრებსა და ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს: ფონდის გენერალურმა დირექტორმა - ზვიად გაბისონიამ, „ცოდნის ფონდის“ დირექტორმა - ანასტასია ბენდუქიძემ და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ - გიორგი ხანიშვილმა. მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამის დაფუძნება საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში გამომდინარეობს 16 წლიანი ერთობლივი კვლევითი პარტნიორობით კასელის უნივერსიტეტთან (გერმანია). აღნიშნული სამეცნიერო პროგრამა არის პირველი, თემატურად ორიენტირებული სადოქტორო სასწავლო პროგრამა, რომლის მიზანია: ახალგაზრდა მკვლევრების კარიერული განვითარება, საერთაშორისო აკადემიური მობილობის ხელშეწყობა, ინტერდისციპლინური ქსელის შექმნა და გრძელვადიანი თანამშრომლობა პარტნიორ ორგანიზაციებთან.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/DSC_3544.jpg
29/10/2018 14:23

„შავი ზღვა როგორც ლიტერატურული და კულტურული სივრცე“

2018 წლის 25-27 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში  დაფინანსებული პროექტის „ შავი ზღვა როგორც ლიტერატურული და კულტურული სივრცე “ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენცია გაიხსნა 25 ოქტომბერს, 09.30 სთ-ზე. გახსნას ესწრებოდნენ საფრანგეთის საელჩოს პირველი მრჩეველი, ბატონი ერიკ ტოზატი, საფრანგეთის საელჩოსთან არსებული საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის საუნივერსიტეტო და სამეცნირო თანამშრომლობის ატაშე, ქალბატონი ელეონორ გარნიე, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ლინგვისტური და საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი, ქალბატონი ქეთევან ქურციკიძე. იმავე დღეს, 19 სთ-ზე გაიმართა ოფიციალური ამავე საღამოს გაიმართა ჟურნალ EISH-ის (ინტერდისციპლინური კვლევები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში) მე-5 ნომრის პრეზენტაცია, რომელშიც დაბეჭდილია 2017 წელს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამენიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ 21-ე საუკუნის 21 გამოწვევა: ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები “ მასალები. უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და სკოლის მოსწავლეებმა კონფერენციის მონაწილეების საპატივცემულოდ გამართეს 20 წუთიანი კონცერტი. კონფერენციაზე მოსმენილ იქნა 6 პლენარული მოხსენება (ალექსი ნუსელოვიჩი, მარი-ვრინა ნიკოლოვი, მეთინ ეკიჩი, იაშარ ეიუპ ოუზვერენი, ზაალ ანდრონიკაშვილი, ბელა წიფურია). სამი დღის განმავლობაში გაიმართა სამ-სამი პარალელური სესია, მოსმენილ იქნა  49 მოხსენება. კონფერენციას მიეძღვნა ზღვის თემაზე შექმნილი ნახატებისა და ფოტოების გამოფენა. ფოტოების ერთ-ერთი ავტორი გახლდათ თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის პროფესორი ელენი ჟინუ, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფებოდა ერასმუსის აკადემიური მობილობის ფარგლებში. 26 ოქტომბერს გაიმართა მრგვალი მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც მოწვეულმა სტუმრებმა, ასევე ქართველმა მეცნიერებმა. მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა იმსჯელეს აგრეთვე 2019 წელს „ჰორიზონტი 2020“ კონკურსში მონაწილეობის მიზნით კონსორციუმის შექმნისა და სავარაუდო თემატიკის შესახებ. აღნიშნულის თაობაზე ქართველი მეცნიერების მორიგი შეკრება გაიმართება 31 ოქტომბერს. კონფერენცია დაიხურა 27 ოქტომბერს. კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცათ მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები, ხოლო უცხოელ მეცნიერებს - სამახსოვრო  საჩუქრები: საქართველოსა და ქართული კულტურის ამსახველი ალბომები.    
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/es%20(5).JPG
26/10/2018 17:13

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის მეორე საერთაშორისო კონგრესი

26 ოქტომბერს, 09:00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონგრესი ონკოუროლოგიაში  გაიხსნა. აღნიშნული კონგრესი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, MMT ჰოსპიტალისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ. ღონისძიებაზე სტუმრებს სიტყვით მიმართა ფონდის გენერალურმა დირექტორმა ბატონმა ზვიად გაბისონიამ. კონგრესში მონაწილეობას იღებენ ამ დარგის მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები - ამერიკის, გერმანიის, შვედეთის, საფრანგეთის, იტალიის, ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის, რუსეთის, უკრაინის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გამოჩენილი წამყვანი მეცნიერები და ექიმები. უროლოგიურ სიმსივნეებთან ბრძოლა აქტუალური თემაა დღევანდელ მსოფლიო მედიცინაში. არსებობს სრულიად ახალი მიდგომები და რეკომენდაციები ამ პათოლოგიათა დასამარცხებლად. კონგრესის ძირითადი მიზანია ამ სიახლეების ურთიერთგაზიარება და ქართველი ექიმებისთვის თანამედროვე მსოფლიო მედიცინის განვითარების პროცესებში თანამონაწილეობა. უროლოგიაში ფართოდ ინერგება მკურნალობის ახალი სტრატეგია და ტაქტიკა. სხვადასხვა დარგის საერთაშორისოდ აღიარებული ექსპერტები შეაჯამებენ არსებულ სამეცნიერო ინოვაციებს, მოხდება აზრთა გაცვლა, და დისკუსიები. ეს, უზრუნველჰყოფს სამეცნიერო-პრაქტიკულ და კლინიკურ პროგრესს, სპეციალისტთა ცოდნის, გამოცდილების ზრდას, პროგრესული იდეების დანერგვას.  კონგრესი მულტიდისციპლინურია - მასში მონაწილეობენ უროლოგები, ონკოლოგები, რადიოლოგები და პათანატომები სხვადასხვა ქვეყნებიდან.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/20181026_104445.jpg
26/10/2018 16:34

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა (თსსუ) უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას „ქრონიკული ნევროლოგიური დარღვევები - ელექტრონული ჯანდაცვის მიდგომები“.

26 ოქტომბერს, 10:00 საათზე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა (თსსუ) უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას „ქრონიკული ნევროლოგიური დარღვევები - ელექტრონული ჯანდაცვის მიდგომები“. კონფერენციაზე შეჯამდა 2016 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ადმინისტრირებული გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების კონკურსის გამარჯვებული პროექტის „ელექტრონული ჯანდაცვის პროტოტიპი ძილის დარღვევებისთვის - ქართული ციფრული კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპიის (CBT) ვერსია ინსომნიის მქონე პაციენტებისთვის“ შედეგები.   კონფერენცია გახსნა თსსუ რექტორმა, პროფესორმა ზურაბ ვადაჭკორიამ. მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ მედიცინის დოქტორი, ბატონი ჟან უილემ ბარზილაი - ნიდერლანდების სამეფოს ეპილეფსიის ცენტრის (SEIN) დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, ბატონი ალ დე ვერდი - ნიდერლანდების სამეფოს ძილის ცენტრის ფედერაციის თავმჯდომარე და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენელი ნინო გაჩეჩილაძე.   კონფერენციაში ქართველი ექიმების გარდა მონაწილეობას იღებენ ნევროლოგიის დარგის წამყვანი სპეციალისტები ავსტრიის, შოტლანდიის, ნიდერლანდებისა და სხვა ქვეყნებიდან.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_2572.JPG
05/10/2018 16:15

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“

2018 წლის 4 ოქტომბერს, თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში, ფიზიკის პედაგოგმა და  აკადემიურმა დოქტორმა ლალი ნადირაძემ წარმოადგინა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში „მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“, გამარჯვებული პროექტის „თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მზის ავტონომიური ელექტროსადგურის კვლევა“ პრეზენტაცია. ამ ღონისძიებით დაიწყო აღნიშნული პროექტის განხორციელება გიმნაზიაში. აღსანიშნავია, რომ კონკურსის ყველა ეტაპზე პროექტმა დაიმსახურა უმაღლესი შეფასება და საბოლოოდ დაიკავა პირველი ადგილი. პროექტის ხელმძღვანელმა ლალი ნადირაძემ, საზოგადოებას წარუდგინა პროექტის მონაწილე სუბიექტები: პროექტის მონაწილე მეცნიერი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელი ფიზიკის აკადემიური დოქტორი ბელა კვირკველია, პროექტის ასისტენტი, გიმნაზიის ინფორმატიკის პედაგოგი დოქტორანტი ნანა ნოზაძე და გიმნაზიის მოსწავლე მკვლევარები. პროექტის ხელმძღვანელმა, ასევე ისაუბრა განახლებადი ენერგიის მნიშვნელობაზე, საქართველოში მზის ენერგიის გამოყენების პერსპექტივებზე, პროექტის მიზნებზე და პროექტის ფარგლებში გიმნაზიის მაღალტექნოლოგიური დანადგარის კვლევის საქმეში მოსწავლეთა ჩართულობის მნიშვნელობაზე. გამართულ ღონისძიებაზე საზოგადოება გაეცნო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტის ფარგლებში ეტაპობრივად დაგეგმილ გასახორციელებელ აქტივობებს. აღინიშნა, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად შეიქმნება თბილისის კლასიკური გიმნაზიის ავტონომიური ელექტროსადგურის მონაცემთა ბაზა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თბილისის კლასიკური გიმნაზიის დირექცია, პედაგოგები, მე-8, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლები და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელები. პრეზენტაციის შემდგომ დაისვა კითხვები, ღონისძიების მონაწილეებმა ისაუბრეს პროექტის განხორციელების პროცედურებზე. შეხვედრის ბოლოს კიდევ ერთხელ აღინიშნა პროექტის „თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მზის ავტონომიური ელექტროსადგურის კვლევა“ სასწავლო, კვლევითი, ეკონომიური და ეკოლოგიური ღირებულება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_2546.JPG
04/10/2018 16:14

საერთაშორისო კონფერენცია „ქართველთა კულტურული კვალი გერმანიაში“

2018 წლის 4 ოქტომბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში „ლიგამუსი“ გაიხსნა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია: „ქართველთა კულტურული კვალი გერმანიაში“. პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. კონფერენციის თანაორგანიზატორია რეგენსბურგის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის კვლევების ინსტიტუტი, ხოლო პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ – პროფ. ნ. დობორჯგინიძე. კონფერენციის მიზანია, შეაჯამოს და ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს განსახილველად წარუდგინოს 2015-2018 წლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ამავე სახელწოდების კვლევითი პროექტის შედეგები.  
სრულად