გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/111_1.jpg
02/05/2018 11:22

კონფერენცია - „ნაფიცი მსაჯულების სასამართლო რეფორმა საქართველოში“

2018 წლის 1-ელ მაისს, 15:00  საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A 101 აუდიტორიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული კონსტიტუციური კვლევების ცენტრისა და სოციალური კვლევების ლაბორატორიის ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია თემაზე: „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რეფორმა საქართველოში“. კონფერენცია ჩატარდა შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2017 წელს დაფინანსებული ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის  პროექტის ფარგლებში. პროექტი 3-წლიანია და ამ ხნის  განმავლობაში რამდენიმე კონფერენციისა და სემინარის გამართვა იგეგმება. აღნიშნული კონფერენცია პირველია პროექტის ფარგლებში. კონფერენციაზე გაიმართა პროექტის პრეზენტაცია და ამ ეტაპისთვის განხორციელებული კვლევის წინასწარი შედეგების განხილვა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/000.jpg
02/05/2018 10:19

,,სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები“

2018 წლის 1 მაისს  საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის I კორპუსის №222 აუდიტორიაში   ჩატარდა სამეცნიერო გრანტ   №FR/35/9-120/14  ,,სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები“  საბოლოო  შედეგების  პრეზენტაცია. მოხსენებით გამოვიდა საგრანტო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი,  ემერიტუს-პროფესორი შალვა გაგოშიძე. პროექტის ფარგლებში შემუშავებულია  ზღვის სანაპირო არეებსა და სამდინარო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში წყლის პერიოდულ ტალღურ მოძრაობათა ისეთი ჰიდროდინამიკური თეორია,  რომელიც   გამოირჩევა   მაღალი სიზუსტით და ამავე დროს, ადვილი მისაწვდომია   მისი შედეგების პრაქტიკაში გამოყენების  თვალსაზრისით. თეორია ეფუძნება ტალღური ჰიდროდინამიკის სამგანზომილებიანი განტოლებების ამოსახსნელად კანტოროვიჩის პირდაპირი და ვენტცელ-კრამერს-ბრიულენის ასიმპტოტური WKB  მეთოდების გამოყენებას.  ამ ევოლუციური გზით გამოყვანილია  ნებისმიერი კუთხით დახრილ სანაპირო  ფერდობებზე ზღვის ტალღების რეფრაქციისა და ტრანსფორმაცის  საანგარიშო დამოკიდებულებები, ჩაწერილი ცილინდრულ საკოორდინატო სისტემებში,  რომლებიც საშუალებას იძლევა მარტივად  ვიანგარიშოთ ტალღურ მოძრაობათა პარამეტრები  და სიჩქარეთა სამგანზომილებიანი ველი   წყლის მიერ დაკავებული სივრცის ნებისმიერ წერტილში.  ამავე დროს, ტალღურ მოძრაობათა ჰიდროდინამიკაში პირველადაა   მათემატიკურად გამოკვლეული ციცაბოდ და უარყოფითად დახრილ სანაპირო ფერდობებთან ტალღების რეფრაქციისას ე.წ. „პოტენციალური ორმოების“ წარმოქმნის პირობები, სადაც ტალღები განიცდიან წყვეტას და ფაზათა  წანაცვლებას. გარდა ამისა, საგრანტო ნაშრომში გამოკვლეულია ნაპირგასწვრივი ტალღური მოძრაობის თავისებურებები შევიწროებად აკვატორიებში;  ტრაპეციული და სამკუთხა კვეთის არხებში,   მათი სანაპირო ფერდობების ნებისმიერად დახრის შემთხვევაში;  ტალღურ მოძრაობათა მდგრადობის პირობები წრიული კვეთის უდაწნეო წყალსატარებში.   განსაკუთრებით აღსანიშნავია წყლის თანაბარ და არათანაბარ დინებებზე ზედდებული გრძელი ტალღების განტოლებების  გაწრფივების პროცედურისადმი სრულიად ახლებური  მიდგომის საფუძველზე მიღებული შედეგები, რომელთა თანახმად დინების საწინააღმდეგოდ მიმართული გრძელი ტალღის ბლოკირება (შეჩერება) და ჰიდრავლიკური ნახტომ - ტალღის წარმოქმნა  ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ნაკადის ფრუდის რიცხვი  აჭარბებს 2/3-ს და არა 1-ს, - როგორც ეს ადრე იყო მიჩნეული, ხოლო დინების მიმართულებით ტალღური შეშფოთებები ყოველთვის გადაადგილდებიან რღვეული,  ე.წ. ბორის ტიპის ფენა-ფენა ტალღების სახით - თუ ნაკადის ფრუდის რიცხვი იცვლება 1,33 სა და 2-ს შორის, და  განიცდის სრულ რღვევას, ანუ იშლება სხვა და სხვა ზომის ცალკეულ შხეფად - თუ  ფრუდის რიცხვი აჭარბებს 2-ს. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საგრანტო ნაშრომში მღებული ყველა ზოგადი თეორიული შედეგი სრულ შესაბამისობაშია არსებულ ნატურულ დაკვირვებებთან და აგრეთვე ცალკეულად არსებულ კერძო მათემატიკურ ამოხსნებთან. პროექტის საინჟინრო ასპექტები მოიცავს ზღვებისა და წყალსაცავების სანაპირო არეების გარემოს დაცვას;  ჰიდროტექნიკურ  და ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობას ზღვის ნაპირებსა მდინარეთა შესართავ აკვატორიებში; ზღვისპირა დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების დაპროექტებას და ა.შ.  დამსწრეებმა დასვეს შეკითხვები და გამოთქვეს აზრი. აღინიშნა, რომ გაწეული კვლევები  იმსახურებს მაღალ შეფასებას. საგრანტო პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგები მოხსენებულ იქნა ხუთ  საერთაშორისო დარგობრივ კონფერენციაზე და რეცენზირებად ჟურნალებში  გამოქვეყნდა  ექვსი სტატია.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/111.jpg
01/05/2018 14:59

სეისმურად აქტიურ და მყინვარებთან ახლომდებარე ზონებში დიდი მეწყერებისა და ჩამოქცევების ფორმირების მექანიზმებისა და კანონზომიერებების დადგენა

2018 წლის 27 აპრილს, 13:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური  კვლევების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის: "სეისმურად  აქტიურ და მყინვარებთან ახლომდებარე ზონებში დიდი მეწყერებისა და ჩამოქცევების ფორმირების მექანიზმებისა და კანონზომიერებების დადგენა" შედეგების საბოლოო პრეზენტაცია. აღნიშნული პროექტის  ხელმძღვანელი გახლავთ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ჯემალ კილასონია (2015-2017 წწ.), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გრიგოლ ხელიძე (2018 წლიდან), შემსრულებელი -  ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ნანა დონდოლაძე.  პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: სეისმურად  აქტიურ და მყინვარებთან ახლომდებარე ზონებში დიდი მეწყე-რებისა და ჩამოქცევების ფორმირების მექანიზმებისა და კანონზომიერებების დადგენა. ჩამოქცევა-მეწყერული პროცესების წარმოშობისა და განვითარების მექანიზმებისა და კანონზომიერებების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე ძირითად მოქმედ ძალებად, რომლებსაც შეუძლიათ დაარღვიონ ფერდობის მდგრადობა, მიჩნეულია: სამთო ქანების მასივის წონა, სეისმური ზემოქმედება, ფილტრაციული ნაკადის წნევა. ამ უკანასკნელს შეუძლია გამოიწვიოს ძვრაზე სიმტკიცის მკვეთრი დაქვეითება, ხოლო მყინ-ვარების მეზობლად მდებარეობის შემთხვევაში მათთან ურთიერთქმედება. მეწყერის განვითარების პროცესის მათემატიკური მოდელირების ალგორითმი განხორციელებულია სამ ეტაპად: პირველი-მთის მასივის სტატიკური დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა ცოცვადობის და მასივის ბზარიანობის გათვალისწინებით წრფივი დრეკადობის  თეორიის ფარგლებში, მეორე-სეისმური დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა დრე-კად-პლასტიკური ამოცანის ფარგლებში, რომლისთვისაც პირველი ეტაპზე მიღებული შედეგები წარმოადგენს საწყის მონაცემებს, მესამე-მთის ქანების ჩა-მოქცევები, რომლებიც განხილულია ბლანტი სითხის ნაკადის სახით. წარმოდგენილია ჟინვალის წყალსაცავის ზონაში არსებული მეწყერების და ღვარცოფების თანამედროვე მდგომარეობა. მეწყერების მონიტორინგის მეთოდები და საშუალებები, აგრეთვე პროფილაქტიკისა და სტაბილიზაციისათვის გასატარებელი ღონისძიებებიები. შემოთავაზებულია მეწყერსაშიშროების ადრეული შეტყობინების სისტემის 5 დონიანი სქემა. საგრანტო პროექტის ფარგლებში მიღებული იქნა მონაწილეობა ორ საერთაშორისო კონფერენციაში, ხოლო სამუშაოს შედეგების მიხედვით მომზადდა ორი სტატია რეცენზირებად ჟურნალებში.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/1.jpg
30/04/2018 14:17

„ საქართველოს ნიადაგების ეროვნული ატლასის შექმნა“

2018 წლის 30 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო კამპუსის 322-ე აუდიტორიაში, ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2014 წლის ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის „საქართველოს ნიადაგების ეროვნული ატლასის შექმნა“ შედეგების საჯარო პრეზენტაცია. აღნიშნული პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლავთ თენგიზ ურუშაძე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/31363354_2057993957561209_4606125994284154880_n.jpg
27/04/2018 13:59

„საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უცნობი კოლექციები - ინდოეთი, ჩინეთი, იაპონია

2018 წლის 26 აპრილს, 18:00  საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში  აღმოსავლური ხელოვნების (ინდოეთი, ჩინეთი, იაპონია)  ნიმუშთა  მრავალფეროვანი კოლექციები გამოიფინა. გამოფენა მოეწყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის შორეული აღმოსავლეთისა და ინდოეთის კულტურის ძეგლები -საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უცნობი კოლექციები   ფარგლებში. (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ნათია დემურიშვილი). მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული, მეტად მდიდარი და მრავალფეროვანი აღმოსავლური კოლექციები მუდმივი კვლევისა და შესწავლის საგანია, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დახმარებით, კვლევებმა უფრო მასშტაბური ხასიათი  შეიძინა: 2015 -2018 წლებში, ფონდის დახმარებით, განხორციელდა ინდური, ჩინური და იაპონური  ექსპონატების სრული და ხელახალი აღნუსხვა, ფოტოფიქსაცია, დაცულობის მდგომარეობის განსაზღვრა, საარქივო მასალის მოკვლევა-დამუშავება და სხვ.; გამოიცა მონოგრაფია „საქართველო და აღმოსავლური სამყარო (ინდოეთი და შორეული აღმოსავლეთი)“,რომლის პრეზენტაცია გაიმართა გამოფენის გახსნის პარალელურად. აღნიშნულ მონოგრაფიაში თავი მოიყარა ჩინეთის, იაპონიის, ინდოეთის ისტორიისა და ხელოვნების მკვლევართა შრომებმა. ეს შრომები შეეხება  საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცულ უცნობ კოლექციებს, ასევე ინდოეთისა და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების პოლიტიკურ, კულტურულსა და რელიგიურ-ფილოსოფიურ საკითხებს. პროექტის ფარგლებში მომზადდა  ორენოვანი (ქართულ - ინგლისური) ვებგვერდიც (www.orientalart.ge), შეიქმნა კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზა, რომელიც დაეხმარება  ნებისმიერ მსურველს ინფორმაციის მიღებაში სამუზეუმო კოლექციების შესახებ და სხვ. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია გრანტით გათვალისწინებული სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები, რამაც მრავალ დაზიანებულ ექსპონატს ახალი სიცოცხლე შესძინა. ეს ექსპონატები, ისევე როგორც შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და ინდური კოლექციების ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუშები - გამოიფინა დამთვალიერებლისათვის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ვრცელ დარბაზებში. გამოფენა 4 თვეს გაგრძელდება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/31302040_2193950340621525_7334001625398247424_n.jpg
27/04/2018 13:58

“ქართველთა თვითცნობიერება ისტორიული ასპექტები XVIII საუკუნე“

2018 წლის 26 აპრილს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველო ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2014 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით  დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნის “ქართველთა თვითცნობიერება ისტორიული ასპექტები XVIII საუკუნე“ საჯარო პრეზენტაცია. ნაშრომის ავტორი გახლავთ ზურაბ თარგამაძე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_0302.JPG
27/04/2018 10:26

"ლითონკომპლექსების სინთეზი, კვლევა და გამოყენება"

2018 წლის 27 აპრილს, 12:00 საათზე, ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში, ლაბორატორიული კორპუსის მეორე სართულზე, ჩატარდა ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის: "ლითონკომპლექსების სინთეზი, კვლევა და გამოყენება" საბოლოო შედების პრეზენტაცია. აღნიშნული პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლავთ ქალბატონი ლეილა ჯაფარიძე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/31195688_1055425421290436_2124567514984742912_n.jpg
25/04/2018 14:02

მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში

23 აპრილს სასტუმრო Gallery Palace-ში საზეიმოდ გაიხსნა მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში. კონფერენცია იმართება რეოლოგიის საზოგადოების, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ  ერთობლივად. პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია გახლავთ რეოლოგთა სოზოგადოება. რეოლოგთა ორგანიზაცია არის სამეცნიერო და სასწავლო ინსტიტუცია, რომლის შემადგენელი ნაწილებია: მულტიდისციპლინური მეცნიერებათა სკოლა; საბაზისო კვლევების ადაპტირების განყოფილება; ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კლინიკური კვლევების განყოფილება; დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური ორგანიზაცია. თანამონაწილე ორგანიზაცია არის ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.  ეს არის ყველაზე თანამედროვე სამეცნიერო ინსტიტუცია. ისტორიულად ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი ასოცირდება მაღალ რეიტინგულ კვლევებთან, დიდ ინტელექტუალურ რესურსთან, ინოვაციურობასთან. კონფერენციის ორგანიზატორი გახლავთ ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. კონფერენციის დამფინანსებელი ორგანიზაციაა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომლის ხელშეწყობითა და დონორობით საქართველოში ფინანსდება ქართველი მეცნიერების მრავალი წამოწყება თუ პროექტი.  ასეთი კოლაბორაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მოხდა საჯარო სამართლის იურიდიულ და არასამეწარმოო იურიდიულ პირებს შორის თანამშრომლობა, რამაც გახადა შესაძლო ბიზნესსექტორის დაინტერესება. კონფერენციას ესწრებოდნენ თანაორგანიზატორები უცხოეთიდან, რომელთა პრიორიტეტებია თანამედროვე რეოლოგიური კვლევები. კონფერენცია წარმოდგენილი იყო: სესიური და პლენარული სხდომებით, ინტერაქტიული ლექციებით, ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის ადაპტირებული ტრენიგ-კურსით. კონფერენცია მიმდინარეობს 22.04.2018 - 26.04.2018.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_9948.JPG
23/04/2018 11:36

,,გადაწერაზე დაფუძნებული გამოყენების კონტროლი“

2018 წლის 20 აპრილს , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართა, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის ,,გადაწერაზე დაფუძნებული გამოყენების კონტროლი“  კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და პროფესორები. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა წვდომის კონტროლი უსაფრთხო კომპიუტერული სისტემების აგების ცენტრალური საკითხი. რომელიც განსაზღვრულია, როგორც გარკვეული სუბიექტისთვის გარკვეულ ობიექტზე წვდომის ნებართვის მიცემის ან არმიცემის უნარი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შესაბამის კომპიუტერულ რესურსთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რესურსის მთლიანობა და ავტორიზებული სუბიექტებისთვის მისი მისაწვდომობა. გამოყენების კონტროლი ამ პრობლემისადმი ახალი, თანამედროვე მიდგომაა, რომელიც მართავს წვდომას ღია, ჰეტროგენულ ქსელებთან დაკავშირებულ კომპიუტერულ გარემოში. პროექტის მიზანი იყო გამოყენების კონტროლისთვის ისეთი ფორმალური სტრუქტურის შემოთავაზება, რომელსაც შეეძლებოდა გამოყენების კონტროლის მთავარი მოდელების ადეკვატური ფორმალიზაცია და შესაფერისი იქნებოდა მათი ანალიზისა და ვერიფიკაციისთვის. ამისათვის ავირჩიეთ გადაწერის თეორია, კონკრეტულად, ρLog აღრიცხვა, რომელიც აფართოებს ლოგიკურ პროგრამებს მათში პირობებიანი, სტრატეგიებით მართული გადაწერის წესების დაშვებით, შევადარეთ იგი გადაწერის ცნობილ ფორმალიზმებს და ვაჩვენეთ კავშირი კონტროლის მოთხოვნებს და გადაწერის თვისებებს შორის. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ასეთი თვისება, კონფლუენტურობა, დეტალურად შევისწავლეთ თარგთა აღრიცხვის ვარიანტისთვის, რომელიც აზოგადებს გადაწერის ჩვენთვის საჭირო ფორმალიზმებს. პრეზენტაციაზე წარდგენილ იქნა გრანტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები. შემუშავებული ρLog აღრიცხვის მოდელები და სხვა მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ლოგიკური დაშვებების შედეგები. ასევე, კონფლუენტურობის დეტალური ანალიზი და მისი როლი გადაწერის ფორმალიზებაში.    
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/30772286_10156277991082378_710293491_o.jpg
13/04/2018 09:57

გამოფენა კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში

2018 წლის 13 აპრილს, 13 საათზე სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები (ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა)“ ფარგლებში დაგეგმილი ხელნაწერების გამოფენა. გამოფენას ესწრებოდნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები.
სრულად