გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/Images/IMG_2848.JPG
06/02/2017 09:28

წიგნების წარდგინება

2017 წლის 3 თებერვალს, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საზოგადოებას წაარუდგინა 2016 წელს გამოცემული წიგნები. ღონისძიება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ღონისძიების მიზანი იყო საზოგადოებისათვის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო მიმართულებით ჩატარებული კვლევის შედეგების წარდგენა სამეცნიერო გამოცემების სახით.   წარმოდგენილი იყო 18 გამოცემა, რომლებიც ავტორებმა წარადგინეს. მათ შორის იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსების ფარგლებში დაფინასებული გამოცემებიც.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_2554.JPG
23/01/2017 14:23

წყალსაცავების მოსილვის საველე ექსპერიმენტების შედეგები ჰიდროენერგეტიკისა და ნაპირდაცვის პრობლემების ჰარმონიული რეალიზაციის მიზნით

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ინდივიდუალური სამოგზაურო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, ლია მაჭავარიანი იმყოფებოდა მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაზე „მეცნიერება, ინჟინერია და გარემო (SEEOsaka2016), სადაც წარადგინა მოხსენება თემაზე: „წყალსაცავების მოსილვის საველე ექსპერიმენტების შედეგები ჰიდროენერგეტიკისა და ნაპირდაცვის პრობლემების ჰარმონიული რეალიზაციის მიზნით“. საქართველოში მთის მდინარეებისა და ზღვის მდგომარეობასთან დაკავშორებული ორი ანტაგონისტური პრობლემაა აქტუალური – ჰიდროენერგეტიკა და სანაპიროს ეროზია, რომელთა რეალიზაცია განაპირობებს მესამე – ეკოლოგიურ პრობლემას. კლიმატის ცვლილების თანამედროვე მდგომარეობა კიდევ უფრო ამწვავებს პლაჟების დეგრადაციის პროცესს. მთის წყალსაცავებში მოსილვის პრიზმისა და წონასწორული კალაპოტის ფორმირების პროცესების შესწავლა განხორციელდა ნატურული ექსპერიმენტის გამოყენებით მცირე ზომის სამ მთის მდინარეზე, რომელებიც გადაიკეტა ხელოვნული მცირე კაშხლებით. ინსტრუმენტული დაკვირვებები ტარდებოდა ჰიდროსისტემის რეჟიმის შესაბამისი პროგრამების გამოყენებით. მდინარეზე, სადაც წყალსაცავის მოცულობა ნაკლებია ნატანის წლიურ ჩამონადებზე, მოსილვის პრიზმმა ერთ წელზსე ნაკლებ დროპში მიაღწია ზღვრულ ზომას და შექმნა წონასწორული კალაპოტი. დანარჩენ საექპერიმენტო მდინარეებზე ეს პროცესები სხვადასხვა ინტესივობით განვითარდა. წონასწორული კალაპოტი ფორმირდება საწყის პოზიციაზე გაცილებით უფრო მაღლა, რაც კატასტროფული წყალდიდობების სერიოზულ საშიშროებას ქმნის. შენაკადებში, მოსილვის პრიზმი ქმნის შლეიფს, რომელიც ვრცელდება წყლის ზედა ბიეფში. შლეიფის სიგრძე (L) წარმოადგენს წყლის მაქსიმალური ჩამონადენის (Q m ), ნატანის ჩამონადენის (R), დეპოზიტის ფსკერული დიამეტრის (d) და მდინარის კალაპოტის დახრილობის (I) ფუნქციას. ყველა პრობლემის ჰარმონიული რეალიზაციის მიზნით, დეგრადირებული პლაჟები პერიოდულად უნდა შეივსოს მდინარეული ნაფენებით, რომლებიც წყალსაცავებში გროვდება. შეთავაზებულ მეთოდიკაზე დაყრდნობით, საჭიროა წყალსაცავებთან კარიერული სისტემის შექმნა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_2556.JPG
17/01/2017 13:48

ნალექების ცვლილების დინამიკა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში (საქართველო) კლიმატის ცვლილების ფონზე

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ინდივიდუალური სამოგზაურო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, ლამზირა ლაღიძე იმყოფებოდა მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაზე „მეცნიერება, ინჟინერია და გარემო (SEE-Osaka2016), სადაც მან გააკეთა მოხსენება თემაზე: „ნალექების ცვლილების დინამიკა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში (საქართველო) კლიმატის ცვლილების ფონზე“. სტატია იბეჭდება რეიტინგულ ჟურნალში. საქართველო,  რთული ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებით (ზღვის დონიდან 0-5068 მ), განიხილება როგორც მთიანი ქვეყნის კლასიკური მაგალითი, მრავალფეროვანი კლიმატური პირობებით. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, გლობალური დათბობის ფონზე, კლიმატის ცვლილება განსაკუთრებული თავისებურებებით ხასიათდება, რაც მნიშვნელოვანია ისეთ რეგიონებში, რომლებიც დათბობისა და აცივების სასაზღვრო ზონაში იმყოფებიან. დადგენილია რომ, ამ ურთიერთსაწინააღმდეგო (დათბობა, აცივება) პროცესების საზღვარი საქართველოს ტერიტორიაზე  გადის. ძირითადი მიზეზი რეგიონის კლიმატის ცვლილებისა, კლიმატის გლობალური ცვლილებასთან ერთად, რეგიონის კლიმატური და ოროგრაფიული თავისებურებებითაა გამოწვეული. კლიმატის ცვლილების შეფასებისთვის ამ რეგიონში, ჩატარდა კვლევა ნალექების რაოდენობის ცვლილებების შესახებ (ყოველთვიური და წლიური). კვლევისათვის გამოყენებულია მრავალწლიურ მეტეოროლოგიურ მონაცემთა  სტატისტიკური, კლიმატოლოგიური და გრაფიკული ანალიზი. დადგენილია ნალექების წლიური ჯამების ცვლილების დინამიკა 40 წლიანი პერიოდისათვის, შემდეგი მეტეოროლოგიური სადგურებისათვის: ახალქალაქი, წალკა და ფარავნი (1967-2006 წწ), ახალციხე (1971 -2010 წწ). კვლევის შედეგები საშუალებას იძლევა დასკვნას, რომ კლიმატის ცვლილებების ფონზე,  40 წლიან პერიოდში, ახალქალაქში ნალექების ჯამი  გაიზარდა 895 მმ-ით,  ფარავანში შემცირდა 1808 მმ-ით, ხოლო ახალციხეში გაიზარდა  167 მმ-ით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/received_1678601275513780.jpeg
17/01/2017 13:47

“ფორმალური და არაფორმალური მონეტარული ინსტიტუტები გარდამავალ ეკონომიკაში - საქართველოს მაგალითი“

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ინდივიდუალური სამოგზაურო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, ცოტნე ჟღენტი იმყოფებოდა საერთაშორისო აკადემიური კონფერენციაზე ეკონომიკის, ბიზნესის, მენეჯმენტის და მარკეტინგის შესახებ - ვენა 2016. სადაც მან წარადგინა მოხსენება თემაზე: “ფორმალური და არაფორმალური მონეტარული ინსტიტუტები გარდამავალ ეკონომიკაში - საქართველოს მაგალითი“. პოსტკომუნისტური ანალიზის პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციაა, რომელიც მეტწილად დაკავშირებულია დაბალ ინფლაციასთან. ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების ემპირიული მონაცემები გვიჩვენებს, რომ ჰიპერინფლაცია პიკს ეროვნული ვალუტის შემოღებამდე აღწევდა და შემდეგ მკვეთრად იკლებდა. ქვეყნები,  რომლებიც მალე გამოვიდნენ მაღალი ინფლაციური პროცესებიდან, დააფიქსირეს მკვეთრად დაბალი ინფლაციური მაქსიმუმი. ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჰიპერინფლაცია დროის განმავლობაში იკრებს ძალებს, ქმნის ინფლაციურ სპირალებს მანამ, სანამ არ იქნება მის წინააღმდეგ მკვეთრი და რადიკალური ზომები გამოყენებული. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია განიხილოს ეროვნული ვალუტის როლი მაკროეკონომიკურ სტაბილიზაციის პროცესში, რომლის ეფექტიანობაზე მოქმედებს ფორმალური და არაფორმალური მონეტარული ინსტიტუტების ცვლილება. ნაშრომში განხილულია რეგრესიული მოდელი, რომელიც გვიჩვენებს დამოკიდებულებას ჰიპერინფლაციის დაძლევასა და ეროვნული ვალუტის არსებობას შორის. მოდელის შედეგების მიხედვით, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ეროვნული ვალუტის ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად ამცირებდა ინფლაციური პროცესების ხანგრძლივობას ტრანსფორმაციის პროცესში. თუმცა, გრძელვადიან პერიოდში ის არ არის ერთადერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი ფასების სტაბილურობის.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_2560.JPG
12/01/2017 13:12

,, იმუნოტოსინით ბაზალური წინატვინის გაბაერგული ნეირონების დაზიანება იწვევს სივრცითი მეხსიერების გაუარესებას’’

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ინდივიდუალური სამოგზაურო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, ლალი ყრუაშვილი იმყოფებოდა სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების და ბიოინჟინერიის საერთაშორისო კონფერენციაზე მიმდინარე წლის 22 ნოემბრიდან 24 ნოემბრის ჩათვლით, რომელიც გაიმართა კიოტოში იაპონიაში. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ქვეყნის დელეგატმა. სასტენდო, ზეპირი მოხსენებებისა და ლექციების სახით წარმოდგენილი იყო საინტერესო და აქტუალური თემები სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში და ბიოინჟინერიის დისციპლინებში. 24 ნოემბერს  სასტენდო მოხსენება გააკეთა ლალი ყრუაშვილმა, სათაურით: ,, იმუნოტოსინით ბაზალური წინატვინის გაბაერგული ნეირონების დაზიანება იწვევს სივრცითი მეხსიერების გაუარესებას’’. წარმოდგენილ ნაშრომის მიზანი იყო სივრცით მეხსიერებაზე NBM-ის და MS-ის გაბაერგული ნეირონების მამოდულირებელი გავლენის შესწავლა. ახალი, გაბაერგული ნეირონების სელექტიური დაზიანების უნარის მქონე GAT1-SAP-ის გამოყენებით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/DSC01054.JPG
21/12/2016 16:06

„აგრესიული გარემოს მიმართ მდგრადი ჰიდროტექნიკური ბეტონის მიღება დანამატების საშუალებით“

20 დეკემბერს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ლაბორატორიის საპრეზენტაციო ოთახში, გაიმართა ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის : “აგრესიული გარემოს მიმართ ჰიდროტექნიკური ბეტონის მიღება დანამატების გარეშე“ გეგმიური პრეზენტაცია. პროექტის პრეზენტაციაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები: კვლევის სფეროში არსებული მიღწევები, კერძოდ, ჰიდროტექნიკური ბეტონი სამეცნიერო წყაროებში; შემუშავდა საკვლევი თემის დასახული ამოცანების გეგმები; შერჩეულ ადგილობრივ ინერტულ მასალებზე (ქვიშა 0-5 მმ ფრაქცია; ღორღი-ხრეში 5-10 მმ ფრაქცია; ღორღი-ხრეში 10-20 მმ) ჩატარებული იქნა გრანულომეტრიული ანალიზი; განისაზღვრა ადგილობრივი ინერტული მასალების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები; შეფასდა შემავსებლის პოტენციალური ტუტიანობა; შემუშავდა ბეტონის ნარევის რეცეპტები ადგილობრივი ინერტული მასალების, ჰიდრავლიკური შემკვრელი ნივთიერების და დანამატების გამოყენებით.  პრეზენტაციის ბოლოს, თემის ირგვლივ გაიმართა დისკუსია. 
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_2513.JPG
21/12/2016 13:41

"ქართული პოლიტიკური კორპუსის" პრეზენტაცია

20 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა "ქართული პოლიტიკური კორპუსის" პრეზენტაცია , რომელიც შეიქმნა 2016წელს  შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ზამთრის სკოლის „დიგიტალური ქართველოლოგია“ ბაზაზე, იგი მიეძღვნა თემატურიკორპუსების შექმნის ძირითად პრინციპებსა და მეთოდებს (ხელმძღვანელები: პროფ. დარეჯან თვალთვაძე, პროფ. მანანა თანდაშვილი). პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო "ქართული პოლიტიკური კორპუსის" პროექტის ხელმძღვანელის, ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორის მანანა თანდაშვილისმოხსენება პოლიტიკური კორპუსის, როგორც ინტერდისციპლინარული კვლევითი რესურსის მნიშვნელობის შესახებ და პროექტის მონაწილეების სამეცნიერო მოხსენებებიქართული პოლიტიკური მეტყველების ანალიზისა და მიზნის მიღწევის ენობრივი საშუალებების თაობაზე ქართველ პოლიტიკოსთა საჯარო გამოსვლების მაგალითზე.პრეზენტაციაზე ასევე წარმოდგენილი იყო პროექტის ფარგლებში შესრულებული სპეციალური  პროგრამა "პოლიტიკური მეტყველების სტატისტიკური კვლევისვიზუალიზაცია".
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_2533.JPG
21/12/2016 11:50

იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდების სკოლა უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით

21-25  დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება „იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდების სკოლა უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“. სკოლა საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. პროექტი დაფინანსებულია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. სკოლის გახსნის ღონისძიება გაიმართა  21 დეკემბერს,  10:00 საათზე თსუ  I კორპ, აუდიტორია #115-ში,  ი. ჭავჭავაძის გამზირი №1. სკოლა განკუთვნილია საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების, ასევე საბაკალავრო პროგრამების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის იმუნოლოგიის დარგის  ან მომიჯნავე მიმართულებებით.  სეზონური სკოლის მიზანია ინტენსიური  ერთკვირიანი თეორიული და პრაქტიკული  კურსის გავლის გზით ხელი შეუწყოს საქართველოში იმუნოლოგიით დაინტერესებულ ახალგაზრდა მეცნიერთა და მომავალ მკვლევართა პროფესიულ ზრდას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. სეზონური სკოლა მიზნად ისახავს დაანახოს მომავალ მეცნიერებს იმუნოლოგიის დარგში ბიოსამედიცინო სამეცნიერო კვლევების პოტენციალი კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტის გზაზე; სკოლის მონაწილეებმა შეისწავლონ კვლევისა და დიაგნოსტიკის ახალი მეთოდები, გაიღრმავონ ლაბორატორიული კვლევისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარები. ასევე, სკოლა სამეცნიერო კონტაქტების დამყარებისა და გაფართოების საშუალებას მისცმეს მონაწილეებს როგორც ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან, ასევე უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეებთან. სეზონური სკოლის ფარგლებში 40 სტუდენტი გაივლის თეორიულ კურსს და მათგან 20 სტუდენტი დაეუფლება იმუნოლოგიური კვლევის პრაქტიკულ/ ლაბორატორიულ მეთოდებს. სკოლის მონაწილეები არიან თსუ-სა  და სხვა აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების  სტუდენტები:თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ილიაუნი), დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი (დტსუ), საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი (საუ) და  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თესაუ). სკოლის მოწვეული ლექტორები ძირითადად თსუ იმუნოლოგიის კათედრის კურსდამთავრებულები არიან, რომელთა ნაწილი უცხოეთში მოღვაწეობს, ნაწილი კი საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში: აგასტას უნივერსიტეტი (აშშ), ლუნდის უნივერსიტეტი (შვედეთი), ჰანოვერის უმაღლესი სამედიცინო სკოლა (გერმანია), თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ), საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი (საუ), ბურგუნდიის უნივერსიტეტი (საფრანგეთი). სკოლის ფარგლებში ლექციები და პრაქტიკული მეცადინეობები ჩატარდება 21-25 დეკემბერს თსუ XI კორპუსის აუდიტორიებში, იმუნოლოგიის ლაბორატორიასა და ვივარიუმში (უნივერსიტეტის ქ. 13).
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_7764.JPG
14/12/2016 09:43

ნასესხი ზმნების ადაპტაცია საქართველოში გავრცელებულ პონტოურ ბერძნულში

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ინდივიდუალური სამოგზაურო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, სვეტლანა ბერიკაშვილი იმყოფებოდა , პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე ენების კონტაქტებზე ბალკანეთსა და მცირე აზიაში, სადაც მან წარადგინა მოხსენება: ნასესხი ზმნების ადაპტაცია საქართველოში გავრცელებულ პონტოურ ბერძნულში. მოხსენება წარმოადგენს ემპირიულ კვლევას პონტოური ბერძნულის შესახებ, მასში განხილულია ზმნების სესხება თურქული და რუსული ენებიდან და სესხებისას გამოყენებული ადაპტაციის სტრატეგიები, რომელიც ეფუძნება Wichman და Wohlgemuth-ის კლასიფიკაციას (2008) და Wohlgemuth-ის მიერ შემოთავაზებულ ნასესხი ზმნების ინტეგრაციის ჰიერარქიას (2009). კვლევას საფუძვლად უდევს მედია კორპუსი, რომელიც შეიქმნა საქართველოსა და საბერძნეთში საველე ენათმეცნიერებაში არსებული სტანდარტების შესაბამისად (მასალა შეგროვებულია ევგენია კოტანიდის, სვეტლანა ბერიკაშვილისა და სტავროს სკოპეტეასის მიერ 2005, 2014, 2016 წლებში) ფოლქსვაგენის ფონდით დაფინანსებული პროექტის არსებული ტრანსფორმაციული პროცესების ზეგავლენის შესწავლა ენასა და ეროვნული იდენტობაზე: საქართველოში მცხოვრები ურუმი და პონტოელი ბერძნების მაგალითზე ფარგლებში. კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ პონტოური ბერძნული იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას კონკატენციური (თურქული) და არაკონკატენციური (რუსული) ტიპოლოგიის მქონე ენებიდან სესხების დროს. თურქულიდან სესხებისას გვხვდება ე.წ. ირიბი ჩართვა (IndI), ‑ev ვერბალაიზერის მეშვეობით, ხოლო რუსულიდან ე.წ. დამხმარე ზმნის სტრატეგია (LVS). გარდა ამისა, რუსულიდან სესხებისას ასევე დასტურდება პირდაპირი ჩართვის (DI) მაგალითები, კერძოდ ინფინიტივის გამოყენების შემთხვევები, რასაც ცალკე განვიხილავთ.     მთავარი კითხვაა რატომ გამოიყენება განსხვავებული სტრატეგიები სხვადასხვა დონორი ენის შემთხვევაში, აქვს თუ არა ტიპოლოგიას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ზმნების სესხებისა და ინტეგრაციის დროს.   მოხსენების სიახლე შემდგომში მდგომარეობს: ა) წარმოდგენილია პონტოური დიალექტის იმ კილოს მასალა, რომელიც დღემდე შესწავლილი არ არის და რომელზეც დღესაც საუბრობენ საქართველოში მცხოვრები პონტოელი ბერძნები და ბ) შედარებულია კონკატენციური და არაკონკატენციური ტიპოლოგიის მქონე ენებიდან ნასესხი ზმნების მორფოლოგიური ინტეგრაცია დონორი ენის როლის  გამოსავლენად.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/15502760_577989392394875_1377039555_o.jpg
13/12/2016 11:55

“რედოქს-აქტიური პროტეინების კონფორმაციული და მექანიზმური ასპექტების კომპლექსური კვლევები ინტერფაზური ვოლტამეტრიის გაფართოებული მეთოდის გამოყენებით“

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ინდივიდუალური სამოგზაურო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, დიმიტრი ხოშტარია იმყოფებოდა საერთაშორისო კონფერენციაზე: “პროგრესი პროტეინების მახასიათებლების კვლევის ბიოფიზიკურ მეთოდებში” , რომელიც გაიმართა ქ.პალერმოში 4-6 ოქტომბერს.მან გააკეთა მოხესენება თემაზე: “რედოქს-აქტიური პროტეინების კონფორმაციული და მექანიზმური ასპექტების კომპლექსური კვლევები ინტერფაზური ვოლტამეტრიის გაფართოებული მეთოდის გამოყენებით“. კონფერენციის მუშაობის პირველივე დღეს შედგა პროფ. დ. ხოშტარიას საუბარი პროფ. მ. ტელინგთან. საუბრის თემა იყო ახალი მეთოდის - ელემენტარული ნაწილაკების, სახელდობრ,  მიუონების სპინური რელაქსაციის მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობები ბიომოლეკულებში ელექტრონის გადატანის ფიზიკური მექანიზმების შესწავლის თვალსაზრისით. პროფ. მ. ტელინგმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ პროფ. დ. ხოშტარიას სამეცნიერო გუნდის გამოცდილება ელექტრონული გადასვლების მექანიზმების გამოვლენის მიმართულების კუთხით შესაძლებელია მეტად სასარგებლო აღმოჩნდეს მის ლაბორატორიაში მიმდინარე ექსპერიმენტულ კვლევებში პროგრესის მისაღწევად. მეცნიერებს შორის მიღწეული იქნა წინასწარი შეთანხმება 2017 წ. გაზაფხულზე პროფ. დ. ხოშტარიას დიდ ბრიტანეტში, ქ. ოქსფორდის უნივერსიტეტში შესაძლო ვიზიტთან დაკავშირებით. კონფერენციის მუშაობის პირველ და მომდევნო დღეენში შედგა პროფ. დ. ხოშტარიას წინასწარვე დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრები ქ. პალერმოს უნივერსიტეტის ფიზიკისა და ქიმიის დეპარტამენტის პროფესორთან ანტონიო კუპანესთან. შეხვედრებზე განიხილებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქ. პალემოს უნივერსიტეტის შესაბამის დეპარტამენტებს შორის ბიოფიზიკისა და მომიჯნავე მიმართულებებით სტრატეგიული თანამშრომლობის დაფუძნებას, როგორც ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების, ისე  ახალი საგანმანათლებლო  პროგრამების (მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) შექმნის და შესაბამისად, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების ორმხრივი მობილობის  მექანიზმების ამოქმედებას.    
სრულად