ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამები
http://rustaveli.org.ge/images/IncoNet_EaP-1438031008.jpg
07/09/2016 16:47

„ტვინინგგრანტები“ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მეცნიერთათვის

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო საგრანტო კონკურსის შესახებ. კონკურსის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი”  - IncoNet EaP პროექტის ფარგლებში  მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს  გამოცხადდა მესამე კონკურსი - ე.წ  ‘ Twinning Grants’. ახალი საგრანტო სქემის  მიზანია ხელი შეუწყოს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-თან ახლადასოცირებული ქვეყნების, საქართველოსა და სომხეთის, მეცნიერთა ჩართულობას პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ის საერთაშორისო კონსორციუმებში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ კონკურსი ღიაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყნისათვის. Twinning Grants  ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები მიიღებენ მხარდაჭერას ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ში მონაწილეობის მიღების მიზნით მოსამზადებელი სამუშაოების ჩასატარებლად.  თითოეული  Twinning  პროექტის ბიუჯეტია  2 000 ევრო. კონკურსის გამოცხადება:  2016 წლის 1 სექტემბერი საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა:  2016 წლის 30 სექტემბერი პროექტების  ხანგრძლივობა:  2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 30 ნოემბრამდე. ანაზღაურება:  2016 წლის ნოემბერი კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ  IncoNet EaP პროექტის ვებგვერდზე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/charcho/IncoNetEaP.png
06/01/2016 16:47

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი” (IncoNet EaP)

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 18 ორგანიზაციასთან ერთად, მონაწილეობს ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მეშვიდე ჩარჩო პროგრამით (FP7) დაფინანსებულ პროექტში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი” - IncoNet EaP. პროექტის მიზანია ხელი შუწყოს დიალოგს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის პოლიტიკის სფეროში. საქმიანობა ძირითადად მიმართულია საზოგადოებრივ გამოწვევებზე, რომლებიც განისაზღვრა ორივე რეგიონისთვის საერთო ინტერესების სფეროდ.  კერძოდ, კლიმატის ცვლილებები, ენერგეტიკა და ჯანდაცვა. პროექტი დაიწყო 01/09/2013 და დასრულდება 31/08/2016. პროექტის მთლიანი ბიუჯეტია 2 999 955 ევრო, აქედან,ფონდისათვის განსაზღვრული თანხის ოდენობა შეადგენს 103 041 ევროს. ვებ-გვერდი: http://www.inco-eap.net/ პროექტში მონაწილე პარტნიორები: http://www.inco-eap.net/en/392.php
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/charcho/InconetCASC.png
06/01/2016 16:47

“ცენტრალური აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში” (IncoNet CA/SC)

2010-2013 წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობდა  ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამის (FP7) მიერ დაფინანსებულ პროექტში “ცენტრალური აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში” (IncoNet CA/SC) პროექტი მიზნად ისახავდა სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მეცნიერთა კოოპერაციის გაღრმავებას ევროკავშირის ქვეყნებთან და მეცნიერების პოლიტიკის ჰარმონიზაციას, ერთობლივი კვლევების ხელშეწყობას, (პირველ რიგში FP7-ის ფარგლებში) ინფორმაციის ოპერატიულ გაცვლას და სხვა. პროექტის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებული იყო რეგიონის ქვეყნების (მათ შორის საქართველოს) დახმარება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური განვითარების სტრატეგიული საკითხების განსაზღვრაში, საინოვაციო საქმიანობის წახალისების გზების  შემუშავებასა და მეცნიერებასა და ბიზნესს შორის კავშირების გაძლიერებაში. პროექტის განხორციელებისათვის ევროკომისიის მიერ გამოყოფილი იყო 1,6 მლნ ევრო, მათგან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისთვის გრანტის სახით გათვალისწინებულმა თანხამ შეადგინა 47 000 ევრო. ვებ-გვერდი: http://www.inco-ca.net/en/119.php პროექტში მონაწილე პარტნიორები: http://www.increast.eu/en/952.php
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/charcho/black%20sea%20horizon.jpg
06/01/2016 16:46

“ევროკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება“ (Black Sea Horizon)

2015 წლის თებერვლიდან დაიწყო მუშაობა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის (Horizon 2020) ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტზე „ევროკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება“ - Black Sea Horizon, რომელშიც, ევროკავშირის და შავი ზღვის რეგიონის 18 ორგანიზაციასთან ერთად, მონაწილეობს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. პროექტის მიზანია შავი ზღვის რეგიონის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური განვითარების სფეროში არსებული სიტუაციის შეფასება, პირობების მომზადება რეგიონული ერთობლივი კონკურსების ჩატარებისთვის, ერთობლივ სამეცნიერო პროექტებში მკვლევართა ჩართვისა და თანამონაწილეობის წახალისება,  ინოვაციების გამოვლენა, განვითარება და ინოვაციური ტექნოლოგიების მიმართულებით თანამშრომლობის გაზრდა. პროექტი დაიწყო 01/02/2015 და დასრულდება 01/02/2018. პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი - 1,499,503.75 ევრო.  ფონდისათვის განსაზღვრული თანხის ოდენობა - 25 000 ევრო. ვებ-გვერდი: https://blacksea-horizon.eu/ პროექტში მონაწილე პარტნიორები: https://blacksea-horizon.eu/project/partners
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/charcho/Seas%20Era.png
06/01/2016 16:45

გაერთიანებული ევროპისთვის ზღვის კვლევების სტრატეგიის და პროგრამების შემუშავებისკენ (SEAS ERA)

2010-2014 წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობდა  ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამის (FP7) მიერ დაფინანსებულ პროექტში “გაერთიანებული ევროპისთვის ზღვის კვლევების სტრატეგიის და პროგრამების შემუშავებისკენ” (SEAS ERA). პროექტში ფონდთან ერთად მონაწილეობდა 18 ქვეყნის 22 ორგანიზაცია. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ევროკავშირის არეალში მდებარე ზღვების მონიტორინგის სისტემის დახვეწა და კოორდინაციის გაუმჯობესება; აღნიშნულ პროცესში ზღვისპირა ქვეყნების (მათ შორის საქართველოს) უფრო აქტიურად ჩართვა; არსებული ინფრასტრუქტურის ინვენტარიზაცია მისი ერთობლივი გამოყენებისათვის.  პროექტის განხორციელებისათვის ევროკომისიის მიერ გამოყოფილი იყო 2  მლნ ევრო, მათგან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისთვის გრანტის სახით გათვალისწინებულმა თანხამ შეადგინა 17 000 ევრო. ვებ-გვერდი: http://www.seas-era.eu/np4/homepage.html პროექტში მონაწილე პარტნიორები: http://www.seas-era.eu/np4/3/
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/charcho/ERA-NET.jpg
06/01/2016 16:43

“შავი ზღვის რეგიონში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში კავშირების დამყარება” (BS-ERA.NET)

2009-2012 წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობდა ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამის (FP7) ეგიდის ქვეშ მიმდინარე პროექტში ”შავი ზღვის რეგიონში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში კავშირების დამყარება” (BS-ERA.NET). პროექტი მიზნად ისახავდა შავი ზღვის აუზის ქვეყნების სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალის დადგენას, ეროვნული პროგრამების ურთიერთ კოორდინაციასა და ერთობლივი კონკურსების ჩატარებას. პროექტის განხორციელებისათვის ევროკომისიის მიერ გამოყოფილი იყო 2,2 მლნ ევრო, მათგან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისთვის გრანტის სახით გათვალისწინებულმა თანხამ შეადგინა 63 000 ევრო. 2011 წელს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა  შავი ზღვის ერთობლივი საპილოტე კონკურსი. კონკურსზე წარდგენილი 66 ერთობლივი პროექტიდან დაფინანსდა 11, მათგან 4 ქართველ მეცნიერთა ჯგუფების მონაწილეობით, რომელთა საქმიანობაზეც მთლიანობაში გამოყოფილი 214 ათასი ევროდან დაახლოებით 179 ათასი ევრო გაიღო შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა, ხოლო 35 ათასი დაიფარა INTAS-ის სახსრებიდან. ვებ-გვერდი:  http://www.bs-era.net/main/index.php?we=9bfdbe988abcff430168e60524a69c11&wchk=c1960ad06e70dbaee80ab8641db51532   პროექტში მონაწილე პარტნიორები:   http://www.bs-era.net/main/index.php?we=2e66c9efb9a79f9e3b7a91bc652978e1&wchk=74acc10171f10669b5d38308a6207a4d
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/charcho/incoNetEECA.jpg
06/01/2016 16:42

“აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში” (IncoNet EECA)

2008-2012 წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობდა  ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამის (FP7) მიერ დაფინანსებულ პროექტში “აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში” (IncoNet EECA). პროექტი მიზნად ისახავდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების (მათ შორის საქართველოს) დახმარებას მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური განვითარების პოლიტიკის შემუშავებაში; შესაბამისი კანონმდებლობის ევროკავშირთან ჰარმონიზაციაში; მეცნიერთა ჩართულობის ამაღლებაში ევროკავშირის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამაში. პროექტის განხორციელებისათვის ევროკომისიის მიერ გამოყოფილი იყო 3,5 მლნ ევრო, მათგან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისთვის გრანტის სახით გათვალისწინებულმა თანხამ შეადგინა 78 000 ევრო. ვებ-გვერდი: http://www.inco-eap.net/en/99.php პროექტში მონაწილე პარტნიორები: http://www.inco-eap.net/en/115.php  
სრულად