ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით

ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით

05/01/2016 15:53

კონკურსის მიზანი: უცხოეთის სამეცნიერო  - კვლევით ცენტრებში, კვლევით ინსტიტუტებში მოღვაწე წარმატებულ თანამემამულე მეცნიერებთან საქართველოს სამეცნიერო კად­რების მჭიდრო, პროფესიული ურთიერთობების დამყარება, მათი სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენება, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება და ეროვნულ კვლევით ინსტიტუტებსა და უნივერსიტეტებში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოვება. უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევების მეშვეობით საქართველოში მომუშავე მკვლევარებს ეძლევათ შესაძლებლობა, უკეთ გაეცნონ უცხოეთის წამყვან ქვეყნებში არსებულ სამეცნიერო სიახლეებს და აითვისონ თა­ნამედროვე კვლევითი ტექნოლოგიები. ამასთანავე, უცხოეთში მცხოვრებ წარმატებულ თანამემამულე მეცნიერებს მუდმივი საქმიანი კონტაქტის შესაძლებლობა ეძლევათ სამშობ­ლოსთან და თავისი ცოდნასა და გამოცდილებას მოახმარენ სა­ქართველოში მეცნიერებისა და კვლევების დონის ამაღლებას. პროგრამაში მნიშვნელოვანი კომპონენტია ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართვა სამეცნიერო პროექტებში, რაც ხელს შეუწყობს მათი სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებასა და საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელთან ინტეგრაციას. უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევების საგრანტო კონკურსი ხელს უწყობს ქართული სამეცნიერო წრეების საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში ინტეგრაციას, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მეცნიერების სამშობლოსთან საქმიანი კონტაქტის შენარჩუნებას, კვლევების ინტერნაციონალიზაციას, საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელთან თანამშრომლობის გაღრმავებას, ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებას.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფები: უცხოეთის უნივერსიტეტებში, სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში, დამოუკიდებელ კვლევითი ცენტრებში მოღვაწე წარმატებული ქართველი მეცნიერები და საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ­ლებები, სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრები და მათში მოღვაწე მეცნიერები.

ხანგრძლივობა: უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევების საგრანტო კონკურსის პირობებით კვლევითი პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 - 36 თვეს.

კონკურსის კოორდინატორები: დ. ჩიჩუა

 

ნორმატიული აქტი

დაფინანსებული პროექტები:

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2012 წელი

2011 წელი