კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

05/01/2016 16:19

კონკურსის მიზანი: მეცნიერებისა და კვლევების პოპულარიზაცია და პროპაგანდა სამეცნიერო-კვლევით პროცესში საჯარო სკოლების მოსწავლეთა აქტიური ჩართვის გზით. საკონკურსო საფუძველზე ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს მეცნიერის ხელმძღვანელობით სკოლის მოსწავლეებისაგან დაკომპლექტებული გუნდის მიერ სასკოლო დონის შესაბამისი კვლევის ჩატარებას. კონკურსის მიზანია მოზარდების სამეცნიერო კარიერით დაინტერესება, სკოლებში სასწავლო პროცესში კვლევის ინტეგრაციის სტიმულირება, საზოგადოების დაინტერესება სასკოლო დონეზე კვლევების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, საერთაშორისო კვლევით არეალში ქართველ მოსწავლეთა ჩართვის ხელშეწყობა.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: ლიდერთა ჯგუფი: მეცნიერ-ხელმძღვანელი (დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი), თანახელმძღვანელი, ასისტენტი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტი) და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება-სკოლის მასწავლებელი (VIII, IX, X, XI ან/და XII კლასების მოსწავლეებთან მომუშავე მოქმედი მასწავლებელი) და VIII, IX, X, XI ან/და XII კლასების საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები.

კოორდინატორი: მ. ქაჯაია, ნ. კილაძე

 

ნორმატიული აქტი

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე