მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა „ლეონარდი და ვინჩი“

მოსწავლე გამომგონებელთა პროგრამა

05/01/2016 16:19

კონკურსის მიზანი: ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა, სასწავლო პროცესის სტიმულირება-სრულყოფა, სწავლისადმი ინტერესის გაღვივება,  ინოვაციებისა და ტექნიკის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება, შემოქმედებითი აზროვნებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, მეცნიერებისა და კვლევების პროპაგანდა სამეცნიერო - კვლევით პროცესში საჯარო სკოლების მოსწავლეთა აქტიური ჩართვის გზით.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი:  კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც არის საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სახელმწიფო და კერძო სკოლების) VII-XII კლასის მოსწავლე. 

კოორდინატორი: მ. ქაჯაია, ნ. კილაძე

 

ნორმატიული აქტი

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.