სამეცნიერო და სასწავლო ღონიძიებების უზრუნველყოფის სამსახური
სამეცნიერო და სასწავლო ღონიძიებების უზრუნველყოფის სამსახური