საფინანსო-ეკონომიკური და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
საფინანსო ეკონომიკური და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი