სახელმწიფო შესყიდვები

სახელმწიფო შესყიდვები

14/12/2015 14:41
  1. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა  და   ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მომწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
  1. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებიასა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 
  2. რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები