სიახლეები

გამოკითხვა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროსთან დაკავშირებით

28/03/2017 10:58
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - EaP PLUS ფარგლებში, შემუშავდა მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის შესახებ ელექტრონული გამოკითხვა EU - EaP International Cooperation Barometer in Science, Technology and Innovation (2017) კითხვარი შედგენილია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სისტემების შესაბამისად და მიზნად ისახავს აღნიშნული 6 ქვეყანაში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის სფეროში არსებული გამოწვევებისა და განვითარების შესაფასებლად. ელექტონულ გამოკითხვაში მონაწიეობა შეუძლიათ უნივერსიტეტების, კვლევითი ცენტრების, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დამოუკიდებელ ექსპერტებს, მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის სფეროში  ჩართულ პირებს (კითხვარის შევსებას ეთმობა დაახლოებით 10 წუთი). ელექტონულ გამოკითხვაში მონაწიეობის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს. გამოკითხვა მიმდინარეობს 2017 წლის 14 აპრილამდე.
სრულად

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის განცხადება

28/03/2017 10:44
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 27 მარტის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც კონკურსში წარდგენილი კვლევითი პროექტების განაცხადების შეფასებისას, ფონდის მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი ექსპერტების ვინაობის კონფიდენციალურობის დაცვას ეხება, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აქვეყნებს თავის პოზიციას: საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ცვლის ფონდის მუშაობის პრინციპს და შეიცავს რისკს, ხელი შეეშალოს საქართველოში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში საგრანტო დაფინანსების პროგრამებში პროექტების მიუკერძოებელი, ხარისხიანი შეფასების პროცესს და აგრეთვე, აფერხებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობას. ექსპერტებთან ფონდის თანამშრომლობის პრაქტიკის გათვალისწინებით, საერთაშორისო და ადგილობრივი მეცნიერები, ვინაობის გასაჯაროების შემთხვევაში, უარს აცხადებდნენ საკონკურსო პროექტების შეფასებაზე.  აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს წამყვანი სამეცნიერო ეროვნული და საერთაშორისო ფონდებისთვის ექსპერტების კონფიდენციალურობა პროექტების შეფასების ძირითადი პრინციპია. 2016 წლიდან, ფონდი თანამშრომლობს აშშ-ს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შვილობილ ორგანიზაციასთან, სამოქალაქო კვლევების განვითარების ფონდთან (CRDF Global) და ოკ-რიჯის ასოცირებული უნივერსიტეტების ორგანიზაციასთან (ORAU) ფუნდამენტური, გამოყენებითი, უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით და ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი პროექტების შეფასების მიზნით. აღნიშნულ ორგანიზაციებთან არსებული შეთანხმებებით, შეფასების პროცესში ჩართულ დამოუკიდებელ საერთაშორისო ექსპერტთა ვინაობა ასევე კონფიდენციალურია.  ამასთანავე, 2015 წლიდან ფონდი ყოველი წლის ბოლოს ვებგვერდზე ანბანური თანმიმდევრობით აქვეყნებს იმ დამოუკიდებელ ექსპერტთა ვინაობას, რომლებიც ფონდთან სხვადასხვა კონკურსების ფარგლებში შემოსული განაცხადების კომისიური წესით შეფასებისას თანამშრომლობდნენ. აღნიშნული პრაქტიკა მიღებულია ევროპული კვლევების საბჭოს პროგრამებშიც და უდავოდ წინგადადგმული ნაბიჯია სამეცნიერო საზოგადოებასთან ფონდის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის თვალსაზრისით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_3093.JPG
27/03/2017 11:27

საკონსულტაციო შეხვედრა

24 მარტს 16:00 საათზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე ფონდის თანამშრომლებმა მოსულ საზოგადოებას განუმარტა საგრანტო პროექტის წესი და პირობები და უპასუხა  მეცნიერთა შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/samogzauro%20prezentaciebi/IMG_3062.JPG
24/03/2017 16:45

შეხვედრა სტუდენტებთან

2017 წლის 23 მარტს, შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს, სტუმრობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე სტუდენტებთან ერთად. ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილემ მაკო მიქაბერიძემ სტუდენტებს გააცნო ინფორმაცია ფონდის შესახებ, ფონდის მისია, ძირითადი მიზნები, საერთაშორისო თანამშრომლობა და მეცნიერთათვის ახალი შესაძლებლობები და გამოწვევები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2_1.jpg
24/03/2017 15:28

ფონდი აცხადებს „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ 2017 წლის კონკურსს

კონკურსის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა განათლების ხარისხის ამაღლება, განათლებისა და კვლევების დაახლოება, კვლევების ინტეგრირება სწავლის პროცესში; კვლევების პოპულარიზაციის გზით სკოლის მოსწავლეთა დაინტერესება მეცნიერებით; მოსწავლეთა შორის კვლევითი უნარების გამომუშავების ხელშეწყობა; მასწავლებელთა მოტივაციის ამაღლება  მოსწავლეთა კვლევებში ჩასართავად;  მეცნიერთა, მათ შორის, ახალგაზრდა მეცნიერთა (მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა), ინტერესის გაზრდა სასკოლო პროცესში მონაწილეობისათვის;  სასწავლო პროცესში ისეთი სიახლეების დანერგვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდას, დაეხმარება  მოსწავლეს, გაიაზროს ამა თუ იმ საგნის მნიშვნელობა, რაც გაზრდის  მის დაინტერესებას მეცნიერებისადმი. კონკურსში პროექტების შემოტანა შესაძლებელია შემდეგ  სამეცნიერო მიმართულებებში:         ა) მათემატიკა; ბ) ინფორმატიკა; გ) ფიზიკა; დ) ქიმია; ე) სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები; ვ) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები; ზ) ეკოლოგია; თ) ინჟინერია და ტექნოლოგიები; ი) აგრარული მეცნიერებანი.  კონკურსში   პროექტის   შეტანა    შეუძლია   საჯარო სკოლას/სკოლებს. საჯარო სკოლის მხრიდან პროექტის ხელმძღვანელი უნდა იყოს საჯარო სკოლის VIII – XII კლასებში მომუშავე მოქმედი მასწავლებელი. კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტები უნდა ითვალისწინებდეს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა აქტიური  მონაწილეობით კონკრეტული სამეცნიერო საკითხის/პრობლემის კვლევას; კვლევაში ჩართული მოსწავლეები უნდა სწავლობდნენ VIII, IX, X, XI ან/და XII კლასებში. პროექტში შესაძლებელია საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად კერძო სკოლის მოსწავლეთა ჩართვაც. პროექტში დაგეგმილი კვლევის ხანგრძლივობა უნდა იყოს 24 სამუშაო კვირა, რომელიც არ უნდა მოიცავდეს სასკოლო არდადეგებს. პროექტის ბიუჯეტის შესაბამისად ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 12 000 ლარს. კონკურსის ადმინისტრირების განრიგი კონკურსის გამოცხადება   2017 წლის 24 მარტი;    ჯგუფური კონსულტაციები ფონდის საკონფერენციო დარბაზში: 2017 წლის 5 აპრილი , 16:00 სთ. 2017 წლის 19 აპრილი, 16:00 სთ. 2017 წლის 26 აპრილი, 16:00 სთ. ელექტრონული ფოსტით შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა 2017 წლის 5 მაისი . ელექტრონულ ფოსტაზე საკონკურსო დოკუმენტაციის  გამოგზავნის   ბოლო ვადა - 2017 წლის 2 3 მაისი 16:00 სთ.   ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 2017 წლის 25 მაისი   16:00 სთ. კონკურსის პირველ ეტაპზე გადასული პროექტების ვებგვერდზე განთავსება 2017 წლის  15 ივნისამდე; მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების საკონკურსო კომისიასთან პრეზენტაციები ფონდში 2017 წლის 15-26 ივნისის პერიოდში; კონკურსის შედეგების გამოცხადება და საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება 2017 წლის ივნისის ბოლომდე.   დეტალური ინფორმაცია კონკურსის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ შემდეგ დოკუმენტებში: მინისტრის ბრძანება  ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება  დანართი 1. კონკურსის პირობები დანართი 2 . საპროექტო წინადადება  დანართი 3 . პროექტის რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე  დანართი 4 . კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ დანართი 5. პროფესიული ბიოგრაფია (cv) ქართულ ენაზე დანართი 6 . პროექტის  გეგმა-გრაფიკი  დანართი 7 . პროექტის ბიუჯეტი  დანართი 8 . განცხადება ,,2017 წლის სახელმწიფო  გრანტების კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ კონკურსში მონაწილეობის შესახებ დანართი 9. ფონდის საგრანტო პროექტების საბიუჯეტო კლასიფიკატორი პროექტი უნდა მომზადდეს დამტკიცებული ფორმების დაცვით! კონკურსზე წარმოდგენილ პროექტს თან უნდა ერთოდეს შემდეგი დოკუმენტები: საჯარო სკოლის მასწავლებლის, მეცნიერის და პროექტის ასისტენტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (პირადობის მოწმობა, ან პასპორტი, მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს გასული); მეცნიერის დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის- დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები; პროექტის ასისტენტის ცნობა სასწავლო ადგილიდან; ორგანიზაციის (როგორც საჯარო სკოლის, ასევე სხვა იურიდიული პირის), ან ფიზიკური პირის თანხმობის წე­რი­ლი, სადაც დადასტურებულ იქნება შესაბამისი იურიდიული / ფიზიკური პირის მზად­ყოფნა, რომ პროექტის ჯგუფისთვის  ხელმისაწვდომი გახადოს საკუ­თა­რი ინფრასტრუქტურა (ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიული, კომპიუტერული ბაზა, საკონფერენციო დარბაზი, და ა.შ.); პროექტის წარმომდგენი საჯარო სკოლის/სკოლების, პროექტის ხელმძღვანელის - მასწავლებლის, პროექტში ჩართული მეცნიერისა და პროექტის ასისტენტის საბანკო რეკვიზიტები; ცნობა პროექტის თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი თანხისა და დაფინანსების მიზნობრიობის მითითებით, დადასტურებული უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და შესაბამისი იურიდიული პირის ბეჭდით. კერძო პირის მხრიდან თანადაფინანსების არსებობის შემთხვევაში, საკმარისია, წერილზე შესაბამისი პირის ხელმოწერა და დეტალური საკონტაქტო ინფორმაციის მითითება. ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი თანხის მითითებითა და უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით დადასტურებული.   კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს:   მაკა ქაჯაია , ელ.ფოსტა: kajaia@rustaveli.org.ge ,   ტელ. 2200220(4409) გიგა აბულაძე , ელ.ფოსტა abuladze@rustaveli.org.ge შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!      
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2_1.jpg
22/03/2017 10:33

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მხარდაჭერის გზით კვლევების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა, კვლევითი უნარ-ჩვევებისა და თემატური, ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება, აგრეთვე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება და გაუმჯობესება. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:  ახალგაზრდა მეცნიერს, დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც დოქტორის ხარისხი მიენიჭა კონკურსის გამოცხადების თარიღამდე ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტების კონკურსში საგრანტო პროექტები შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში (ქვემიმართულებები იხილეთ კლასიფიკატორში - დანართი 8): საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ინჟინერია და ტექნოლოგიები სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები აგრარული მეცნიერებები ჰუმანიტარული მეცნიერებები სოციალური მეცნიერებები საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები ფონდში საპროექტო განაცხადები თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ორ ენაზე - ინგლისურად და ქართულად. აუცილებელია პროექტების გამართულ ინგლისურ ენაზე წარმოდგენა! კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი: კონკურსის გამოცხადება - 22 მარტი ჯგუფური კონსულტაციები: 5 აპრილი 16:00 სთ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი (მისამართი: მ. ალექსიძის ქუჩა #1) - რეგისტრაციის ფორმა 28 აპრილი 16:00 სთ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი - რეგისტრაციის ფორმა ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება !  კითხვების ელექტრონულად წარმოდგენის ბოლო ვადა:  1 მაისი კონკურსის ელექტრონული რეგისტრაციის დაწყება:  4 აპრილი კონკურსის ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 7 მაისი  23:00   სთ.- ის ჩათვლით განცხადების ფონდის კანცელარიაში წარმოდგენის ბოლო ვადა:  10 მაისი 16:00 სთ.- ის ჩათვლით პროექტების ტექნიკური ექსპერტიზა: მაისი პროექტების შეფასება -   ივნისი, ივლისი, აგვისტო კონკურსის შედეგების გამოცხადება: სექტემბერი ვადის დარღვევით შემოსული   საკონკურსო   დოკუმენტაცია   ფონდში   აღარ   მიიღება!!!   დეტალურ ინფორმაციას კონკურში მონაწილეობის წესებისა და პირობების შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებში:  მინისტრის ბრძანება ფონდისგენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის პირობები (დანართი №1) საპროექტო წინადადების ფორმა (დანართი №2) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია პროექტის ბიუჯეტი (დანათი № 3) ქართული ვერსია /  ინგლისური ვერსია პროექტის გეგმა-გრაფიკი (დანართი № 4)  ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია ახალგაზრდა მეცნიერის CV-ის ფორმა (დანართი №5.1) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია მენტორისა და კონსულტანტის CV-ის ფორმა (დანართი №5.2) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია მენტორისა და კონსულტანტის თანხმობის წერილის ფორმა (დანართი № 6) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია პროექტის რეზიუმე (დანართი №7) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი (დანართი№8) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია   პროექტის მომზადებისა და კონკურსზე რეგისტრირების ინსტრუქცია (ელექტრონული ბაზა გაიხსნება 4 აპრილს და დაიდება დეტალური ინსტრუქცია პროექტების ელექტრონულად რეგისტრაციის შესახებ). პროექტი უნდა მომზადდეს კონკურსის გამოცხადებისას მითითებული ფორმების მიხედვით! ფონდის კანცელარიაში წარმოსადგენი საბუთები: ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინოთ  განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ, პროექტის რეგისტრაციის შიფრის მითითებით ( შესაბამისი ხელმოწერებითა და ბეჭდ( ებ) ით დადასტურებული). განცხადება ფონდში წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს  2017 წლის  10 მაისის 16:00 სთ- მდე. ვადის დარღვევით შემოსული საკონკურსო დოკუმენტაცია ფონდის მიერ არ განიხილება !   კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის კოორდინატორებს:  ნინო ბიწაძე, ელ.ფოსტა:  bitsadze@rustaveli.org.ge   ვაჟა ლომიძე,  ელ.ფოსტა:  lomidze@rustaveli.org.ge     შოთა  რუსთაველის  ეროვნული  სამეცნიერო  ფონდი  გისურვებთ  წარმატებებს!  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/10-POSTERS_Page_3.jpg
21/03/2017 14:35

ევროპული კვლევების საბჭოს სამეცნიერო კონფერენციის პირდაპირი ეთერი

დღეს, 21 მარტს, საქართველოს დროით 12:30 დაიწყება ევროპული კვლევების საბჭოს სამეცნიერო კონფერენცია ქ. ბრიუსელში. კონფერენციის ნახვა შესაძლებელია პირდაპირ ეთერში ბმულის მეშვეობით. http://player.cdn.tv1.eu/iptv/player/macros/erc-10thanniversary_210317
სრულად

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში

20/03/2017 18:01
შევიდა ცვლილება 2016 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში და ბრძანების მე-13 დანართი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით - იხ.ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/DO%20eng/slider2.jpg
20/03/2017 14:57

საკონსულტაციო შეხვედრა

2017 წლის 28 მარტს, 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“-ს საკონსულტაციო შეხვედრა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/1.jpg
14/03/2017 15:51

IncoNet EAP პროექტის შეფასება

პროექტის  - IncoNet EAP ძირითადი ღონისძიებებისა და რეკომენდაციების შეფასება დასრულდა.  პროექტის მიზნებისა და შინაარსის შესაბამისად, ექსპერტემბა მოამზადეს სამი ანგარიში: კლიმატის ცვლილება, ჯანმრთელობასთან დაკავშრებული საკითხები, ენერგეტიკა . ასევე შეფასდა პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ე.წ. Twinning სქემა. შესაბამისი ანგარიში ხელმისაწვდომია ბმულზე. დაატებით ინფორმაცია პროექტის შეფასებასა და მისი სხვადასხვა კომპონენტის საანგარიშო დოკუმენტებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ  IncoNet EAP -ის  საინფორმაციო ბიულეტენში.
სრულად