სიახლეები

ფონდის ადმინისტრაციის მიმართვა სამეცნიერო საზოგადოებას

15/12/2017 21:37
სამეცნიერო საზოგადოების მხრიდან გაზრდილი ინტერესის საპასუხოდ, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო გრანტების კონკურსის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს და შეგახსენებთ კონკურსის ფარგლებში დაფინანსების წესს . აქვე მოგახსენებთ, იმ ძირითად პრინციპების შესახებ, რომლითაც ფონდი ხელმძღვანელობს საკონკურსო საპროექტო განაცხადების შეფასების პროცესში:  1. ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსში წარმოდგენილი და შესაფასებლად გაგზავნილი საპროექტო წინადადებების უმრავლესობამ მიიღო მაღალი შეფასება - 337-მა პროექტმა მიიღო 31 და მეტი ქულა (რეგისტრირებული პროექტების რაოდენობის 56 %, ხოლო ტექნიკური ექსპერტიზის შემდგომ დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ შეფასებული პროექტების 82%). კონკურსისათვის წლიური ბიუჯეტით განსაზღვრული  ფინანსური რესურსების  გათვალისწინებით, დამტკიცდა  86 პროექტი.  2017 წლის ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის წარმატების ინდექსი 14.3 %- ს შეადგენს  (შემოტანილი იყო 601 პროექტი,  გაიმარჯვა - 86-მა). ფონდი მიესალმება წინა წლების გამოცდილებას, როდესაც რიგი პროექტების დაფინანსება განხორციელდა კვლევითი უნივერსიტეტებისა და ცენტრების მიერ საკუთარი რესურსების გამოყენებით. ინსტიტუციებს შეუძლიათ განაგრძონ ეს პრაქტიკა და დააფინანსონ სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები, რომელთაც გაიარეს საერთაშორისო ექსპერტიზა, მიიღეს მაღალი ქულები და აღარ ესაჭიროებათ ხარისხის დამატებითი კონტროლი ინსტიტუციის მხრიდან.  აღნიშნული პრაქტიკა მიღებული და ფართოდ გავრცელებულია  აშშ-ს, კანადასა და ევროკავშირის ქვეყნებში, მათ შორის ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) პროგრამების მიმართ. 2. ფონდი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  ადმინისტრაცია არ ერევა კონკურსების საპროექტო წინადადებების შინაარსობრივი  შეფასების პროცესში.  3. ფონდი უზრუნველყოფს საპროექტო წინადადებების შეფასებას დამოუკიდებელ ექსპერტთა მიერ და მათ ქულებზე დაყრდნობით ადგენს რანჟირებულ სიებს.   4.   დამოუკიდებელი ექსპერტის ვინაობა კონფიდენციალურია . 5.   დამოუკიდებელ ექსპერტთა შერჩევისა და პროექტების შეფასების დროს გაზიარებულია Global Research Council -ის ფარგლებში საერთაშორისო და ეროვნული სამეცნიერო ფონდების მიერ აღიარებული პრინციპები: ექსპერტის შერჩევა ( expert assessment ) - პროექტის მიზნის, სპეციფიური ამოცანებისა და აქტივობების, ასევე მეთოდოლოგიის შეფასების შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება; გამჭვირვალობა (transparency) - ზუსტად გაწერილი წესები, პროცედურები, შეფასების კრიტერიუმები, რომელიც ცნობილია აპლიკანტისათვის, ასევე აპლიკანტისათვის ექსპერტის კომენტარის გაცნობის აუცილებლობა; მიუკერძოებლობა (impartiality) - შეფასება სამართლიანად, პატიოსნად, კეთილსინდისიერად, მიუკერძოებლად, ინტერესთა კონფლიქტის (ფინანსური, ინტელექტუალური, პირადი და ორგანიზაციული) გამორიცხვით; ადეკვატურობა ( appropriateness) - ექსპერტიზის განხორციელება კონკურსის მიზნის, პირობების, ბიუჯეტის გათვალისწინებით; კონფიდენციალობა ( confidentiality) - მონაცემთა, ინტელექტუალური საკუთრების და ვინაობის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება; ერთიანობისა და კვლევის ეთიკის დაცვა ( integrity and ethical considerations) . 6. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ე.წ. „დიდი გრანტების“ კონკურსების (ფუნდამენტური კვლევები, გამოყენებითი კვლევები, უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით კვლევები, ახალგაზრდა მეცნიერთა/ პოსტ-დოქტორანტების კვლევები) შეფასების პროცესში 2016 წლიდან თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან: CRDF Global- თან და ORAU- თან . აღნიშნული პრაქტიკა ნიშნავს, რომ ამ კონკურსების ფარგლებში შემოსული საპროექტო განაცხადები არ ფასდება ქართველი მეცნიერების მიერ და მხოლოდ საერთაშორისო დარგობრივი ექსპერტები აფასებენ მათ, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია საქართველოს, როგორც პატარა ქვეყნის სპეციფიკისა და სამეცნიერო საზოგადოებაში ინტერესთა კონფლიქტის მაღალი რისკის არსებობის ფონზე. 2017 წელს ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო გრანტების კონკურსში შემოსული პროექტები გაგზავნილ იყო CRDF Global-თან - აღნიშნული ორგანიზაციის საექსპერტო მომსახურებით სარგებლობენ სხვადასხვა საერთაშორისო და აშშ-ს ეროვნული ორგანიზაციები; CRDF GLOBAL გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი ( crdfglobal.org ). CRDF Global ახორციელებს ინოვაციურ სამეცნიერო და ტექნიკურ გადაწყვეტას ეროვნული პრიორიტეტებით აღიარებულ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, განათლების, ჯანდაცვის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ჰყავს კარგად შერჩეული და გამოცდილი დარგობრივი (ქვე-დარგებისა და ვიწრო სპეციალიზაციების მიხედვით) ექსპერტთა ჯგუფი, და ონ-ლაინ ვირტუალური პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ახორციელებს საკონკურსო განაცხადების შეფასებას. სთავაზობს შეფასების მომსახურებას როგორც ფედერალურ, სახელმწიფო, ადგილობრივ და კომერციულ მომხმარებლებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს. გარდა ამისა, CRDF Global-ის პრაქტიკული საქმიანობა შესაბამისობაშია და ეფუძნება სამეცნიერო საგრანტო საქმიანობის საერთაშორისო და აღიარებულ სტანდარტებს. აღნიშნულ ორგანიზაციას საკუთარი საგრანტო კონკურსებიც გააჩნია, რომლებიც წარმატებით ხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. საპროექტო წინადადებების ექსპერტიზის პროცესში CRDF Global იყენებს არა მხოლოდ ამერიკელ ექსპერტებს. მათ ბაზაში რეგისტრირებულნი არიან საერთაშორისო ექსპერტები, რომელთა რესურსიც გამოყენებული იყო ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსების შეფასების პროცესში. 7. კონკურსში მონაწილე ყველა პროექტის ხელმძღვანელს სამი სამუშაო დღის ვადაში განაცხადში მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე გაეგზავნება დამოუკიდებელ ექსპერტთა შეფასებები (ქულები და კომენტარები). ფონდი წარმატებას უსურვებს 2017 წლის კონკურსის ყველა მონაწილეს და მოუწოდებს მათ 2018 წლის კონკურსებში მონაწილეობისკენ! ფონდი ინტენსიურად განახორციელებს ღია კარის დღეებს 2018 წლის კონკურსების გამოცხადებისთანავე.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/tsu-logo.png
15/12/2017 15:08

ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება

15 დეკემბერს, 11:00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების აღდგენის ღონისძიება გაიმართა. საზოგადოება, რომელიც უნივერსიტეტის განვითარებაზე ზრუნვას ისახავს მიზნად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებსა და მის მხარდამჭერებს აერთიანებს. მას ცნობილი მეცნიერი ზაალ კოკაია უხელმძღვანელებს. ამ დღეს თსუ-ში „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების“ დაფუძნებისადმი მიძღვნილი გამოფენა მოეწყო. ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება 1917 წელს შეიქმნა და კავკასიის რეგიონში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტის დაფუძნებას ისახავდა მიზნად. უნივერსიტეტის საზოგადოების დამფუძნებლები პირველად 1917 წლის 12 მაისს თბილისში, პეტრე მელიქიშვილის ბინაში შეიკრიბნენ. საზოგადოებამ, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა უნივერსიტეტის დაარსების საქმეში, შეძლო უნივერსიტეტის დასაარსებლად საჭირო ფინანსური სახსრების მოძიება. 1917 წლის შემოდგომაზე უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა მუშაობა უმაღლესი სასწავლებლის გასახსნელად კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადავიდა. 1917 წლის 3 ოქტომბერს ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების პირველ საერთო კრებაზე ივანე ჯავახიშვილმა უნივერსიტეტის „დებულებანი და წესდება“ წარადგინა. 1917 წლის 15 დეკემბერს (ძვ.სტილით 2 დეკემბერს) ამიერკავკასიის კომისარიატმა წესდების ძირითადი დებულება საბოლოოდ დაამტკიცა, შედეგად ზუსტად 100 წლის წინ 1917 წლის 15 დეკემბერს (ძვ.სტილით 2 დეკემბერს) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიულად დაფუძნდა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/1212.jpg
15/12/2017 12:10

„ქართულ-ოსური ურთიერთობების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“

2017 წლის 14 დეკემბერს, 13 საათზე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ ქართულ-ოსური ურთიერთობების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“  საბოლოო შედეგების წარდგენა. აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრები და სხვა მოწვეული სტუმრები. შეხვედრაზე გაიმართა აღნიშნული პროექტის შესახებ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება.
სრულად

ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტები

15/12/2017 09:51
გთხოვთ, იხილოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N175 ბრძანება ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.
სრულად

2017 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

14/12/2017 18:13
გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება, ფუნდამენტური კვლევებისათვის 2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში სამეცნიერო მიმართულებებისა და ქვე-მიმართულებების მიხედვით საკონკურსო განაცხადების რანჟირებული სიებისა და კონკურსში გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ. გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა, არაუგვიანეს 19 დეკემბრის 18:00 საათისა, ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება! შენიშვნა: კონკურში მონაწილე პროექტების ავტორებს დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებები დაეგზავნებათ 3 სამუშაო დღეში.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_7801.JPG
12/12/2017 12:14

SRNSFG-DAAD-ის შემაჯამებელი კონფერენცია

მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს, 09:30–17:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და  გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD)  ორგანიზებით, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის N115 აუდიტორიაში გაიმართა შემაჯამებელი კონფერენცია „Rustaveli-DAAD-ის ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამა: პროექტების პრეზენტაცია”. ღონისძიებაზე მოხსენებებით წარდგნენ “Rustaveli-DAAD”-ის ერთობლივი საგრანტო პროგრამის 2017 წლის სტიპენდიანტები: დოქტორანტები და პოსტდოკები. პრეზენტაციები მოიცავდა საბუნებისმეტყველო, მედიცინისა და ჯანმრთელობის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს. გამარჯვებულებს მიულოცეს და წარმატებები უსურვეს:  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ, ბატონმა ალექსანდრე თევზაძემ, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურმა დირექტორმა, მანანა მიქაბერიძემ და  DAAD-ის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა გებჰარდ როილმა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/24993137_1645551742157716_2788572397837470061_n.jpg
12/12/2017 12:10

კონფერენცია

2017 წლის 11 დეკემბერს, 9:30-17:30 საათზე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით სასტუმროში „რედისონ ბლუ ივერია“ გაიმართა კონფერენცია " შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის საქმიანობის შედეგები და სამომავლო პერსპექტივები".  კონფერენციაზე ფონდის გენერალურმა დირექტორმა მანანა(მაკო) მიქაბერიძემ დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა საკონკურსო პროგრამებისა და ღონისძიებების 2017 წლის ანგარიში, გააცნო ფონდის მიერ ადმინისტრირებული ე როვნული და საერთაშორისო კონკურსების შედეგები, დაფინანსებული კვლევითი პროექტების მიმდინარეობისას გამოვლენილი სირთულეები და გამოწვევები, კონკურსების შეფასების განახლებული პროცედურები და კრიტერიუმები, მულტილატერალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები. კონფერენციის მსვლელობისას ერთდროულად მიმდინარეობდა სამი სამუშაო პანელი: საგრანტო კონკურსების ტექნიკური ექსპერტიზის დროს აღმოჩენილი ძირითადი ხარვეზები; გრანტის მიმღების ვალდებულებები ფონდის მიმართ: პროექტის შესრულების შინაარსობრივი შეფასება პროგრამული მონიტორინგის დროს და თვლადი ინდიკატორები და განახლებული სტრატეგიის მიხედვით ფონდის საერთაშორისო ურთიერთობები და პერსპექტივები: ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამაში ,,ჰორიზონტი 2020“ საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. მეცნიერებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მათთვის საინტერესო სამუშაო ჯგუფში ემუშავათ და გამოეხატათ მოსაზრებები. კონფერენციაზე ასევე, ფონდის ერთეულების ხელმძღვანელებმა წარადგინეს პრეზენტაციები ფონდის 2018 წლის გეგმებსა და სამომავლო პერსპექტივებზე. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა, რომლის თქმით, მისასალმებელია ის საჯაროობა და გამჭვირვალობა, რომლის პირობებშიც სამეცნიერო ფონდი წარმართავს მუშაობას. მისივე თქმით, მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება ერთი დიდი ოჯახია და საქართველოს ამ ოჯახის ღირსეული, სრულფასოვანი წევრობის ყველა რესურსი აქვს. ამისათვის რუსთაველის ფონდი ძალისხმევას არ იშურებს და მიზნის მისაღწევად, სამინისტრო ფონდს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. კონფერენცია გაგრძელდება მთელი დღის მანძილზე და დღის ბოლოს, შემაჯამებელ სესიაზე, მოწვეულ სტუმრებთან (საქართველოში აკრედიტებული უნივერსიტეტების რექტორები, პრორექტორები, სამეცნიერო დეპარტამენტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების ხელმძღვანელები, საერთაშორისო სამეცნიერო სააგენტოებისა და პროგრამების ეროვნული საკონტაქტო პირები და მეცნიერების განვითარების საკითხებით დაინტერესებული სამიზნე ჯგუფები, საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოება) გაიმართა დისკუსია.  
სრულად

ფონდის ადმინისტრაციის განცხადება

08/12/2017 17:19
2017 წლის 11 დეკემბერს მიმდინარე ფონდის წლიური შემაჯამებელი კონფერციის გამო იმუშავებს მხოლოდ ფონდის კანცელარია. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული ვითარება და ფონდში თქვენი საქმიანი ვიზიტი დაგეგმოთ სხვა დღეს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_7088.JPG
08/12/2017 16:59

Clarivate-ის წარმომადგენელთა სემინარი ფონდში

Clarivate-ის საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის ხელმძღვანელმა, ვალენტინ  ბოგოროვმა და Clarivate-ის წარმომადგენელმა ბაქოში, აიგუნ ბაბაზადემ 2017 წლის 7 დეკემბერს, სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, ჩაატარეს პირველი სემინარი კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციებისთვის Web of Science-ის და Clarivate-ის  პროდუქტების შესახებ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/SS-Georgia_photo.png
08/12/2017 16:25

ევროკომისიის პოლიტიკის მხარდამჭერი ინსტრუმენტი: Specific Support to Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ევროკომიისადმი მიმართვის საფუძველზე და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით, 2017 წლის 4-7 დეკემბერს ევროკომისიის სპეციალური მხარდამჭერი ინსტრუმენტის, Policy Support Facility - ს ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო ექსპერტების პირველი ვიზიტი საქართველოში. სპეციალური მხარდაჭერის ინსტრუმენტი საქართველოსთვის ხორციელდება 2017 წლის ოქტომბრიდან 2018 წლის მაისამდე და  გულისხმობს დამოუკიდებელი, მაღალი რანგის საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან რეკომენდაციების შემუშავებას საქართველოს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების (STI) სისტემის გაძლიერების მიზნით. ექსპერტთა პანელს თავმჯდომარეობდა მაიკლ შლიხტი, (გერმანიის განათლებისა და კვლევის ფედერალური სამინისტროს ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო პოლიტიკისა და უმაღლესი განათლების სისტემის ტრანსფორმაციის ყოფილი დირექტორი). მაიკლ შლიხტი 2012 წლიდან კვლევის, ტექნოლოგიური განვითარებისა და ინოვაციის (RTDI)  ფარგლებში ევროკავშირის ექსპერტთა  შეფასების (peer review) თანაავტორია ყაზახეთში, საქართველოსა და უკრაინაში. ექპერტთა პანელის შემადგენლობაში არიან აგრეთვე ექსპერტები ავსტრიიდან, პოლონეთიდან, ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, ბულგარეთიდან/გაერთიანებული სამეფოდან და ჰოლანდიიდან (იხილეთ დანართი). პირველი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლებთან. გარდა ამისა,  საქართველოში კვლევის, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების კუთხით არსებული მდგომარების შესწავლისა და შემდგომი შეფასების მიზნით, 4-7 დეკემბერს გაიმართა სხვადასხვა შეხვედრა სახელმწიფო და კერძო კვლევითი უნივერსიტეტების, კვლევითი ცენტრებისა და სააგენტოების წარმომადგენლებთან. ექსპერტთა პანელი, ასევე, შეხვდა საბანკო და ბიზნეს სექტორისა და საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მისიის დასრულების შემდეგ, საერთაშორისო ექსპერტთა პანელის მიერ საქართველოს ოფიციალურ უწყებებსა და პირებს წარედგინებათ ექსპერტების მიერ  შედგენილი შესაბამისი რეკომენდაციები. Policy Support Facility-ის ფარგლებში, საერთაშორისო ექსპერტების მეორე ვიზიტი დაგეგმილია 2018 წლის თებერვალში.
სრულად