სიახლეები

დაიწყო რეგისტრაცია მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსზე

15/05/2018 09:40
დაიწყო რეგისტრაცია მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსზე. რეგისტრაციისთვის გადადით  ბმულზე . რეგისტრაცია გაგრძელდება 5 ივნისის 16:00 საათამდე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/1_2.jpg
15/05/2018 09:28

პრეზენტაცია

14 მაისს საქართველოს ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა ფუნდამენტური კვლევების ფარგლებში ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ქართული სოფლის ტრადიციული სამეურნეო კულტურა და განვითარების პერსპექტივები“ (მონოგრაფია) პრეზენტაცია. კახეთის ტრადიციული სამეურნეო ყოფა ესადაგება რეგიონის გეო-კლიმატურ დარაიონებას და სოფლის მეურნეობის დარგები ბარის, მთისწინა და მთის ზონების თავისებურებათა შესაბამისად იყო და  არის განვითარებული. მე-20 საუკუნის 90-იან  წლებში საქართველოში განხორციელებულმა არასწორმა აგრარულმა პოლიტიკამ მნიშვნელოვნად შეაფერხა სოფლის მეურნეობის განვითარება. კახეთის რეგიონში, ისევე, როგორც მთელ საქართველოში მოიშალა სოფლის ინფრასრუქტურა, მწყობრიდან გამოვიდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები და საირიგაციო სისტემა, გაძვირდა სამეურნეო საქმიანობის წარმოებისთვის საჭირო მასალები და სხვ. ინსტიტუციური რეფორმების 20-წლიანმა პერიოდმა ვერ შექმნა სოფლის განვითარებისათვის ხელსაყრელი სოციალური და ეკონომიკური გარემო.  კახეთის რეგიონში ძირითადად წვრილი და საშუალო ფერმერული მეურნეობებია წარმოდგენილი. შედარებით მცირეა იმ ფერმერთა რიცხვი, ვინც სოფლის მეურნეობას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით აწარმოებს.  რეგიონში სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია  ფერმერთა   კოოპერირება, რაც დღეისათვის ნელი ტემპით მიმდინარეობს, თუმცა, ტენდენცია მზარდია. სოფლის მეურნეობის წინსვლას სერიოზულად აფერხებს სახელმწიფოს მხრიდან სამეურნეო მიწების განაწილების არასწორი სტრატეგია. ამასთან ერთად, სახეზეა წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის დაბალი დონე, მოძველებული ტექნიკა, მოუვლელ-მოუწესრიგებელი სახნავ-საძოვრები,  უხარისხო სათესლე პროდუქცია, ვეტერინარულ ღონისძიებათა ეფექტურობის სისუსტე, ვეტერინალური ლაბორატორიების არარსებობა  და სხვ. თუმცა, ბოლო წლებში ამ პრობლემათა მოგვარების მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. სოფლის მეურნეობა განიცდის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას,  რისი დაძლევის პერსპექტივასაც  გარკვეულწილად  სახავს რეგიონში არსებული მაღალტექნოლოგიურ დონეზე მოწყობილი სასოფლო სამეურნეო   პროფილის პროფესიული კოლეჯების არსებობა.   კახეთს, მისი უნიკალური გეო-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, აქვს ძალიან კარგი პერსპექტივა გახდეს ბიო-პროდუქციის სერიოზული მწარმოებელი და კონკურენტუნარიანი ექსპორტიორი საზღვარგარეთის ბაზარზე, რისთვისაც პირველი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. პროექტის  შედეგებს   აქვს, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ღირებულება. ის შესაბამისი დარგების (სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის...) თეორეტიკოსებს და პრაქტიკოსებს საჭირო სამეცნიერო ინფორმაციით უზრუნველყოფს და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესამუშავებლად   სახელმწიფო ორგანიზაციებს თეორიულ საფუძველს შეუქმნის, ხოლო კახეთის რეგიონის სამეურნეო პოტენციალის გონივრულად გამოყენება ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის გარანტია გახდება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/LEO/3_1.JPG
11/05/2018 14:48

2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პირველი ეტაპის შედეგები

სსიპ  შოთა რუსთაველის საქართველოს  სამეცნიერო ფონდში 2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით   დარეგისტრირდა 41  საკონკურსო განაცხადი შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში: მათემატიკა -2 საკონკურსო განაცხადი ინფორმატიკა 2 საკონკურსო განაცხადი ფიზიკა- 3 საკონკურსო განაცხადი ქიმია- 12 საკონკურსო განაცხადი სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -1 საკონკურსო განაცხადი დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები- 2 საკონკურსო განაცხადი ეკოლოგია -6 საკონკურსო განაცხადი ინჟინერია და ტექნოლოგიები- 5 საკონკურსო განაცხადი აგრარული მეცნიერებანი- 8 საკონკურსო განაცხადი  კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგად ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 07  მაისის N 52 ბრძანებით 2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან-კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ ფარგლებში წარმოდგენილი საგრანტო  განაცხადების მოხსნის შესახებ“ კონკურსიდან მოიხსნა ოთხი   საკონკურსო  განაცხადი (პროექტის შიფრები:  SCR/ 23/7/2018 , SCR/ 26/ 9 /2018;  SCR/ 34/  4/2018 ;  SCR/ 40/ 7/2018). 2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის –  „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“  მეორე ეტაპზე გადავიდა  15 პროექტი. კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასვლისათვის აუცილებელი პირობა იყო პროექტის შეფასების პირველ ეტაპზე 25 მაქსიმალური ქულიდან 17 ან მეტი ქულის მიღება. კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული  პროექტები კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების ხელმძღვანელები, მაისის თვეში  პრეზენტაციებით წარდგებიან საკონკურსო კომისიის წინაშე.
სრულად

2018 წლის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსით დაინტერესებულთათვის!

11/05/2018 12:27
შევიდა ცვლილება "2018 წლის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და საკონკურსო განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ" სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 11 აპრილის N43 ბრძანებაში . იხ. ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/32130519_1064759577023687_781691319251632128_n.jpg
11/05/2018 10:38

საინფორმაციო დღე Grants For Networking -ის შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით  10 მაისს, 16:30  საათზე, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის EaP PLUS პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული მცირე საგრანტო კონკურსის  Grants for Networking  (გრანტი მოსამზადებელი და საშუამავლო შეხვედრების ორგანიზებისთვის) მეორე რაუნდის შესახებ. შეხვედრაზე დამსწრე საზოგადოებას მიეწოდა ინფორმაცია კონკურსისა და, ზოგადად, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის შესახებ. Grants for Networking - ის ფარგლებში შეგიძლიათ, მონაწილეობა მიიღოთ საშუამავლო ღონისძიებასა (brokerage events) და  Horizon 2020  - ის კონკურსში წარსადგენ საპროექტო განაცხადების მოსამზადებელ შეხვედრაში (preparatory meetings). აღნიშნული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა  2018 წლის 31 მაისი, მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია 2018 წლის 31 აგვისტომდე დაგეგმილ ღონისძიებებში. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულის მეშვეობით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/1_1.jpg
10/05/2018 10:19

კოლხეთის ტყის გენეტიკური რესურსების შესწავლა და დაცვა

3 მაისს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული სამწლიანი პროექტის - "კოლხეთის ტყის გენეტიკური რესურსების შესწავლა და დაცვა" შედეგების პრეზენტაცია. პროექტის ფარგლებში პირველად ჩატარდა აჭარის რეგიონში გავრცელებული იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი მერქნიანი სახეობების ინვენტარიზაცია ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდებით, შეიქმნა მონაცემთა ბაზა, მომზადდა სახეობების არეალების ამსახველი რუკები, მომზადდა საიტი ( www.forestgenresources.ge ) ქართულ და ინგლისურ ენებზე. კვლევის პროცესში დამუშავდა და გამოვლინდა მაღალ კონსერვაციული ღირებულების ტყის 5 უბანი, მომზადდა  რეკომენდაციები  IUCN-ის მიხედვით შედგენილი წითელი ნუსხის კორექტირებისთვის. კვლევის შედეგებით განახლებული იქნა ინფორმაცია იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი მექნიანი სახეობების შესახებ, რომლებიც მნიშვნელოვანია, როგორც კოლხეთის ტყის რელიქტური, ენდემური სახეობები და როგორც ბიომრავალფეროვნების უნიკალური ელემენტები.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/xelosnoba.jpg
07/05/2018 21:41

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “ხელოსნობიდან ხელოვნებამდე

2018 წლის 4-5 მაისს,  საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტის  გამართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “ხელოსნობიდან ხელოვნებამდე.” კონფერენცია მიეძღვნა იმ პროცესებისა და მოვლენების  ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში გაანალიზებას, რომლებმაც განაპირობა საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ხელოსნური ნაწარმის დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების კატეგორიიდან, მაღალი ხელოვნების ნიმუშებად ტრანსფორმაცია. კონფერენცია გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/5%20maisi%20.jpg
07/05/2018 21:40

გამოფენა - “კოლონიალურიდან ეროვნულ მუზეუმამდე 2013-2018“

5 მაისს, 18:00 საათზე  ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა გამოფენა „კოლონიალური პოლიტიკიდან  ეროვნულ მუზეუმამდე 1913-2018“, რომელიც ასახავდა სამწლიანი კვლევის ანგარიშს,  წიგნისა და კატალოგების პრეზენტაციას და   ეძღვნება ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების 105 წლისთავს. გამოფენა წარმოადგენს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის ნაწილს და ითვალისწინებს მუზეუმის საგამოფენო სივრცეების გადააზრებას მისი განვითარების ყველა ეტაპისა და მხატვრული ტენდენციების საექსპოზიციო სივრცეებში ასახვით. მუზეუმის სხვადასხვა სივრცეებში წარმოდგენილი იყო ექსპონატები და საარქივო მასალები, რომლებიც მუზეუმის რთულსა და საინტერსო ისტორიას გვიამბობს რუსეთის იმპერიის ეპოქიდან დაწყებული ახალი დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდით დამთავრებული. გამოფენა გამდიდრებული იყო ახალი ექსპონატებით და თემატურად  აერთიანებდა არა მხოლოდ დროებით, არამედ მუზეუმის მუდმივ საგამოფენო სივრცეებსაც, ასევე ბიბლიოთეკასა და  საგანმანათლებლო სივრცეებს, ეზოს, სადაც ექსპონატები წარმოდგენილია ქრონოლოგიური და თემატური თანმიმდევრობით რომელიც აერთიანებს რუსეთის იმპერიის დროს დაარსებული კავკასიის შინამრეწეველობის კომიტეტისა და მუზეუმის (1899-1917), დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921), საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისა (1921-1991) და დამოუკიდებელი საქართველოს  (1991-დღემდე) დროის მონაკვეთებს. ეს ის ისტორიული პერიოდებია, რომელშიც მუზეუმს მოუხდა არსებობა და სადაც  პოლიტიკური და იდეოლოგიური ცვლილებების, სირთულეების მიუხედავად, მან შეინარჩუნა თვითმყოფადობა, კოლექციები და რუსეთის იმპერიის მუზეუმიდან  ქართულ ეროვნულ მუზეუმად გარდაიქმნა. გამოფენის კურატორი: ირინე კოშორიძე,  საექსპოზიციო დიზაინი - ნინო ყიფშიძე.
სრულად

2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ ტექნიკურის ექსპერტიზის შედეგები

07/05/2018 15:00
სსიპ  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ  სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით   დარეგისტრირდა 41  საკონკურსო განაცხადი შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში: მათემატიკა - 2 საკონკურსო განაცხადი ინფორმატიკა - 2 საკონკურსო განაცხადი ფიზიკა - 3 საკონკურსო განაცხადი ქიმია - 12 საკონკურსო განაცხადი სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები - 1 საკონკურსო განაცხადი დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - 2 საკონკურსო განაცხადი ეკოლოგია - 6 საკონკურსო განაცხადი ინჟინერია და ტექნოლოგიები - 5 საკონკურსო განაცხადი აგრარული მეცნიერებანი - 8 საკონკურსო განაცხადი  კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო, ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგად, ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის   მაისის N52  ბრძანებით კონკურსიდან მოიხსნა ოთხი   საკონკურსო  განაცხადი (პროექტებს შიფრები: - SCR/ 23/7/2018 , SCR/ 26/ 9 /2018)  SCR/ 34/  4/2018 ;  SCR/ 40/ 7/2018). იხილეთ ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/hpc.png
04/05/2018 16:35

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული კონკურსის შესახებ

HPC- Europa (ევროპის მაღალტექნოლოგიური კომპიუტერული პროგრამა) (HPC-Europa) - არის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს მკვლევრებს განახორციელონ კვლევითი ვიზიტები თავიანთ სფეროში დეპარტამენტებთან თანამშრომლობის განვითარების მიზნით. განაცხადების წარდგენა შეუძლიათ ნებისმიერი სფეროს მკვლევარებს, ერთი სავალდებულო მოთხოვნით - მაღალტექნოლოგიური კომპიუტერული ტექნოლოგიის გამოყენების საჭიროებით. განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ქვე-პროგრამაზე „Regional Access”, რომლის ფარგლებშიც კვლევითი ვიზიტების განხორციელება შესაძლებელია საბერძნეთში მასპინძელ ორგანიზაციებსა და დეპარტამენტებში. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 17 მაისი (23:59 CET). კვლევითი ვიზიტი შესაძლოა გაგრძელდეს 3 კვირიდან 3 თვემდე. ყურადსაღებია, რომ პროგრამა ანაზღაურებს მოგზაურობისა და საცხოვრებელ ხარჯებს. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მკვლევარებს არამხოლოდ ევროკავშირის წევრი, არამედ ახლად ასოცირებულ ქვეყნების წარმომადგენლებს (მათ შორის საქართველოს). აღსანიშნავია, რომ  სწორედ აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის ქვეყნები იქნებიან წახალისებული კონკურსის ფარგლებში, რომელთაც არ აქვთ, ან მცირე გამოცდილება აქვთ მაღალტექნოლოგიური კომპიუტერული სისტემების კუთხით. განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებგვერდს.  ონლაინ განაცხადის ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.
სრულად