სიახლეები

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 30 მაისის N101 ბრძანებაში

15/06/2016 09:37
1. დანართი N1 - 2016 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის პროგრამა და პირობების მუხლი 4-ის პუნქტი 5-ის "გ" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: "ზედნადებ ხარჯებს (არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 1500 ლარს)". 2. დანართი 5-ის ინგლისურ ვერსიას (Annex №5) ბოლოს დაემატა ჩანაწერი: "In case of Georgian publications, it is mandatory for Young Scientist, Mentor and Advisor (if available) to include the abstract in English below".
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/Files/konkursebi/TUBITAK/MEMOR.jpg
14/06/2016 15:24

ფონდსა და საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციას შორის მემორანდუმი გაფორმდა

14 ივნისს ფონდის გენერალურმა დირექტორმა, მარინე ჩიტაშვილმა და საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნათია კუპრაშვილმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს. შეთანხმების საფუძველზე მხარეები ითანამშრომლებენ განათლებისა და მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის და თანხმდებიან, რომ ამ მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია მოსწავლეების, პედაგოგების, სტუდენტებისა და მკვლევრების, სამეცნიერო-შემოქმედებითი და სხვა სახის აქტივობების წახალისება და  ხელშეწყობა: სამიზნე აუდიტორიის ინფორმირებულობა და მათი ჩართულობა; ფართო საზოგადოებაში მეცნიერებისადმი ინტერესის გაღვივება და უახლესი სამეცნიერო კვლევების მიღწევებზე ცნობადობის ამაღლება.
სრულად

2016 წლის სტაჟირების კონკურსის შედეგები

14/06/2016 10:51
ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო -კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების: 2016 წლის კონკურსში დარეგისტრირდა  55 საპროექტო განაცხადი. კონკურსის მოთხოვნებთან შეუსაბამობის გამო ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგად კონკურსიდან მოიხსნა ერთი  საგრანტო განაცხადი (პროექტის შიფრი IG/1/6/16 ). 2016 წლის 13 ივნისს  სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა  გენერალური დირექტორის 2016  წლის 01 ივნისის N106 ბრძანებით ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში შემოსული საგრანტო განაცხადების, შეფასების მიზნით,  შემფასებელი კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ"  დამოუკიდებელი ექსპერტებისაგან შექმნილი პროექტების შემფასებელი კომისიის სხდომა. საკონკურსო კომისიამ შემოსული საპროექტო განაცხადები შეაფასა  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 23 ივნისის  N120 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების N2 დანართით გათვალისწინებული შეფასების კრიტერიუმების შესაბისად და  დასაფინანსებლად  გამოავლინა 30 საგრანტო განაცხადი. გენერალური დირექტორის ბრძანება  მოხსნილი პროექტის შესახებ   გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო -კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო გრანტების „კონკურსში გამარჯვებული პროექტები ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო -კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო გრანტების“ კონკურსის  რანჟირებული სია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/Files/konkursebi/TUBITAK/dunya-uluslararasi_son_.jpg
14/06/2016 10:39

გამოცხადდა ფონდისა და TUBITAK -ის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს.   კონკურსის მიზანია მეცნიერების სფეროში საქართველოსა და თურქეთს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების მეცნიერთა ჯგუფებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობის, ორი ქვეყნის მეცნიერთა  სამეცნიერო-კვლევითი მობილობისა და ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელების გზით.  კონკურსი ითვალისწინებს საგრანტო დაფინანსებას: ერთობლივი კვლევითი პროექტების განსახორციელებლად ; მეცნიერთა მოკლევადიანი სამეცნიერო - კვლევითი გაცვლითი ვიზიტების განსახორციელებლად ; კონკურსი მოიცავს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს ა) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; ბ) ინჟინერია და ტექნოლოგიები; გ) მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები; დ) აგრარული მეცნიერებები; ე) სოციალური მეცნიერებები; ვ) ჰუმანიტარული მეცნიერებები   ერთობლივი კვლევითი პროექტის წარდგენის უფლება აქვთ საქართველოს მოქალაქე მეცნიერთა ჯგუფს და თურქეთის მეცნიერთა  ჯგუფს ერთობლივად.  საქართველოს მეცნიერთა ჯგუფი ერთობლივ კვლევით პროექტს წარადგენს ფონდში, ხოლო ამავე ერთობლივ კვლევით პროექტს თურქეთის მეცნიერთა ჯგუფი წარადგენს TUBITAK-ში. ერთობლივი კვლევითი პროექტის წარმდგენ მეცნიერთა ჯგუფს საქართველოდან უნდა ჰყავდეს პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოდან, ხოლო მეცნიერთა ჯგუფს თურქეთიდან - პროექტის ხელმძღვანელი თურქეთიდან.   ინდივიდუალური სამეცნიერო-კვლევითი ვიზიტის პროექტის წარდგენის უფლება აქვთ საქართველოს მოქალაქე: ა) მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და 35 წლამდე მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი მქონე პირებს; ბ) დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს. ერთობლივი კვლევითი პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 24 თვეს. საკონკურსოდ წარდგენილი ერთობლივი კვლევითი პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი ორწლიანი დაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 30 000 ლარს, ხოლო წლიური თანხა- 15 000 ლარს. ინდივიდუალური სამეცნიერო-კვლევითი ვიზიტის ერჯერადი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 კალენდარულ დღეს, ხოლო ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 4 000 ლარს. საკონკურსო დოკუმენტაციის ფონდში წარდგენა შესაძლებელი იქნება ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე srnsf-tubitak@rustaveli.org.ge პროექტების ელ. ფოსტით გამოგზავნის ბოლო ვადა: 2016 წლის 26 სექტემბერი, 16:00 საათი.   ელექტრონულად დარეგისტრირებული პროექტებისათვის განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ფონდში წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2016 წლის 29 სექტემბრის 16:00 საათამდე . ვადის დარღვევით შემოსული საკონკურსო დოკუმენტაცია ფონდში აღარ მიიღება. დეტალურ ინფორმაციას კონკურში მონაწილეობის წესებისა და პირობების შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებში: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში  (125) ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში (190) ერთობლივი კონკურსის პროგრამა და პირობები (დანართი №1) პროექტის წარმომდგენი ფიზიკური პირების განცხადება (დანართი №2) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია საპროექტო წინადადების ფორმა (დანართი№3) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია მეცნიერის CV (დანართი№4) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია თანხმობის წერილი თურქეთის მეცნიერთა ჯგუფის მხრიდან ერთობლივი კვლევითი პროექტის განხორციელების შესახებ (დანართი№5)  ინდივიდუალურ სამეცნიერო-კვლევით მოკლევადიან ვიზიტზე პროექტის წარმომდგენი ფიზიკური პირის განცხადება (დანართი №6) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია ინდივიდუალურ სამეცნიერო-კვლევით მოკლევადიან ვიზიტზე განაცხადის ფორმა(დანართი №7) ქართული ვერსია  / ინგლისური ვერსია   ინდივიდუალურ სამეცნიერო-კვლევით მოკლევადიან ვიზიტზე ბიუჯეტის ფორმა (დანართი №8) ქართული ვერსია / ინგლისური ვერსია ინდივიდუალურ სამეცნიერო-კვლევით მოკლევადიან ვიზიტზე თანხმობის წერილი თურქეთის ინსტიტუციის მხრიდან (დანართი №9)  პროექტების შეფასების კრიტერიუმები   ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შესახებ ინფორმაცია ასევე  ხელმისაწვბომია  TUTBITAK-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე :  http://tubitak.gov.tr/en/announcements/joint-call-between-tubitak-and-srnsf-is-open   დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში პროგრამის კოორდინატორებს:   მარიამ ქებურიას Tel:  +995 322 200 220 (4022)  Email:   keburia@rustaveli.org.ge   ირაკლი გრძელიშვილს   Tel :+995 322 200 220 (4406) Email:   grdzelishvili@rustaveli.org.ge    
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/thumbs/thumbs/167%20Seminar.JPG
13/06/2016 13:46

გოეთეს ინსტიტუტში საქართველოში გაიმართა საინფორმაციო სემინარი „კვლევა გერმანიაში“

11 ივნისს გოეთეს ინსტიტუტში საქართველოში  სემინარი ჩატარდა გერმანიაში კვლევითი საქმიანობით, შესაბამისი პროგრამებითა და დაფინანსების შესაძლებლობებით დაინტერესებული დოქტორანტების, პოსტდოქტორანტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის. დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი პროფესორი, დოქტორი ირინე დარჩია  და  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილე მანანა მიქაბერიძე. მოხსენებები წაიკითხეს: თბილისში გერმანიის აკადემიური გაცვლის   სამსახურის წარმომადგენელმა   დოქტორ მარტინ ფრახენტალერმა; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, გიორგი ხიშტოვანმა;  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორ ქეთევან კოტეტიშვილმა; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ, პროფესორმა, დოქტორმა იოსებ სალუქვაძემ; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ვიცე რექტორმა კვლევების დარგში, პროფესორმა გიორგი  ღლონტმა; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა, დიმიტრი ხოშტარიამ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/Files/konkursebi/TUBITAK/IMG_9660.JPG
13/06/2016 10:51

ჟურნალის ,,ანდრია რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“ საერთაშორისო წარმატება

ამერიკის მათემატიკოსთა საზოგადოებამ თავიანთ ინდექსირებულ მონაცემთა ბაზაში - MathSciNet დაამატა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი  ,,ანდრია რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“  (Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute)   . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ულოცავს ბატონ ვახტანგ კოკილაშვილს და ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერებს ამ წარმატებას.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/thumbs/thumbs/IMG_9692_1.JPG
07/06/2016 13:49

ORAU-სა და სამეცნიერო ფონდს შორის თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

7 ივნისს , 16:00  საათზე შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში  გაიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, ბ-ნი ალექსანდრე ჯეჯელავას და ORAU-ს (Oak Ridge Associated Universities) ვიცე-პრეზიდენტის, ბ-ნი ტონი ლესტერის შეხვედრა ქართველ მეცნიერებთან. შეხვედრა დაეთმო შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და ORAU-ს შორის თანამშრომლობისა და სამომავლო პერსპექტივების მიმოხილვას. ხაზი გაესვა, ORAU - თან ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმატებულ თანამშრომლობის, რაც შეფასების ობიექტურობისა და მაღალი ხარისხის კვლევითი პროექტების შერჩევის გარანტიაა.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიესალმა ქართველ მეცნიერებს, მადლიერება გამოხატა მათი ფასდაუდებელი ღვაწლის მიმართ საქართველოს განვითარების პროცესში. ORAU-ს ვიცე-პრეზიდენტის, ტონი ლესტერის პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურმა დირექტორმა, მარინე ჩიტაშვილმა მეცნიერებს მოუწოდა აქტიური თანამშრომლობისა და მათი მოსაზრებების გაზიარებისკენ.  ოკ-რიჯის ასოცირებული უნივერსიტეტები (ORAU) სამეცნიერო და ტექნიკური გადაწყვეტილების მიმღებია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს სპეციალიზებული ექსპერტების ჯგუფს, უნიკალურ ლაბორატორიულ შესაძლებლობებს და წვდომას 100-ზე მეტ კვლევით უნივერსიტეტზე მეცნიერების სრულყოფის, განათლებისა და სამუშაო ძალის განვითარებისთვის, ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებისა და ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფისთვის. ORAU - ს პარტნიორები არიან: აშშ-ის სახელმწიფო, ენერგეტიკის, თავდაცვის, იუსტიციის დეპარტამენტები, NASA აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის ეროვნული, აშშ-ის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი, ავსტრალიის ქვინსლენდის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის ლონდონის საიმპერიო კოლეჯი, ნაზარბაევის უნივერსიტეტი, ჰაიდელბერგის ლაურეატთა ფორუმი, ლინდაუ ნობელის ლაურეატთა ასოციაცია  და სხვ. 2016 წლის თებერვალში შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და ORAU-ს შორის  გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი.  მემორანდუმის მიზანია ორგანიზაციებს  შორის თანამშრომლობის გაძლიერება, კვლევების დაფინანსებისათვის ფონდის საკონკურსო პროექტების საერთაშორისო სტანდარტებით შეფასება, საერთაშორისო კვლევითი თანამშრომლობის განვითარება და მეცნიერების პოპულარიზაცია.     
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/Files/konkursebi/TUBITAK/images%203.jpg
07/06/2016 11:52

ფონდი აცხადებს კონკურსს ,,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“

კონკურსის მიზანია საქართველოს და საერთაშორისო მკვლევართა წახალისება მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში აქტიური და ნაყოფიერი  მოღვაწეობისა და ჩართულობის მიზნით, აგრეთვე გაწეული განსაკუთრებული მიღწევებისა დაფასებისათვის, საქართველოს მეცნიერებისა და საქართველოს შესახებ კვლევების წახალისებისა და პოპულარიზაციისათვის.  ჯილდო მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში განსაკუთრებული მიღწევებისა და წვლილისათვის გაიცემა ერთჯერადად, კონკურსის წესით. კონკურსი ითვალიწიებს ერთჯერადი ჯილდოთი მეცნიერის/კვლევითი ჯგუფის დაჯილდოებას. 2016  წლის კონკურსში ფონდის ჯილდო გაიცემა შემდეგ კატეგორიებში: ა) ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო  უცხოელი მეცნიერი (პრიორიტეტი ენიჭება რუსთველოლოგიას); ბ) 2016 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი; გ) 2016 წლის საუკეთესო მეცნიერი; დ) 2016 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი. კატეგორიების შესაბამისად ჯილდოს მოსაპოვებლად კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია შემდეგ სუბიექტებს: ა)  ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე 2016 წლის საუკეთესო უცხოელი მეცნიერის ჯილდოს მოსაპოვებლად საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში, კერძოდ ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, დოქტორის აკადემიური ხარისხის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე მკვლევარს. ბ) 2016 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერის ჯილდოს მოსაპოვებლად  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე, საქართველოს მოქალაქე  სამეცნიერო სფეროში აქტიურად მოღვაწე ახალგაზრდა მკვლევარს, რომელსაც სააკონკურსო  დოკუმენტაციის  მიღების დასრულებამდე შეუსრულდა არაუმეტეს 35 წელი; გ) 2016 წლის საუკეთესო მეცნიერის  ჯილდოს მოსაპოვებლად  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე, საქართველოს მოქალაქე სამეცნიერო სფეროში აქტიურად მოღვაწე მკვლევარს; დ) 2016 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევით ჯგუფის ჯილდოს მოსაპოვებლად სამეცნიერო საქმიანობაში აქტიურად მოღვაწე არანაკლებ 3 (სამი) საქართველოს მოქალაქე, მკვლევრისგან შემდგარ სამეცნიერო - კვლევით ჯგუფს. ჯგუფში შესაძლებელია ჩართული იყოს მაგისტრანტ(ებ)ი და დოქტორანტ(ებ)ი, ასევე უცხოელი მეცნიერ(ებ)ი. საკონკურსო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, საკონკურსო დოკუმენტაციის  ინგლისურენოვანი ფორმები ივსება მხოლოდ ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე 2016 წლის საუკეთესო უცხოელი მეცნიერის კატეგორიაში წარდგენილი კანდიდატის მიერ. საკონკურსო განაცხადი   ,   საჭირო დამატებითი დოკუმენტაციის თანხლებით და განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ხელმოწერილი, დასკანირებული PDF  ფორმატის ფაილის სახით   უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონულად ,  ფონდის  ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე :   rp @rustaveli.org.ge 2016 წლის  5 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე ;       ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის ჩატარების წესი ქართული / ინგლისური განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ქართული / ინგლისური განმცხადებლის პროფესიული ბიოგრაფია ქართული / ინგლისური განმცხადებლის/ჯილდოს კანდიდატის მიერ  დარგში  გაწეული სამეცნიერო კარიერის აღწერილობა ქართული / ინგლისური საკონკურსო განაცხადის გამოგზავნის ინსტრუქცია ქართული / ინგლისური კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის კოორდინატორს:  მაკა ქაჯაია ტელ: + (995 32) 2 200 220 (შიდა 44 09)
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/Files/konkursebi/TUBITAK/images5.jpg
06/06/2016 15:08

საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობა ევროკავშირის ქვეყნებში ორგანიზებულ ე.წ. „საშუამავლო ღონისძიებებში“

საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობა ევროკავშირის ქვეყნებში ორგანიზებულ ე.წ. „საშუამავლო ღონისძიებებში“ (სამეცნიერო სფეროები: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება; წყლის რესურსები და მათი ეფექტური მართვა; გამოყენებითი ქიმია და მაღალტექნოლოგიური მასალები (smart materials) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობს  ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის (Horizon 2020) ფარგლებში დაფინანსებულ საგრანტო პროექტის შესრულებაში: „ევროკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება“ - Black Sea Horizon.” პროექტის ერთ-ერთი ამოცანის ფარგლებში, გათვალისწინებულია საქართველოს მეცნიერთა მხარდაჭერა ევროკავშირის ქვეყნებში ე.წ. „საშუამავლო ღონისძიებებში“ მონაწილეობის თვალსაზრისით (შერჩეული სამეცნიერო სფეროები: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, წყლის რესურსები და მათი ეფექტური მართვა, გამოყენებითი ქიმია და მაღალტექნოლოგიური მასალები (smart materials). მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ღონისძიებაში მონაწილეობის დროს ევროპელ კოლეგებთან კონტაქტების დამყარება და სხვადასხვა ( პირველ რიგში , ევროკავშირის პროგრამის Horozon 2020) კონკურსებში მონაწილეობისთვის ერთობლივი პროექტების წარდგენისთვის საფუძვლის მომზადება . შევსებული საგანაცხადო ფორმა და შესაბამისი დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონულად შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე: bakradze@rustaveli.org.ge  წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტები: შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ინგლისურ ენაზე) და ბიოგრაფიული მონაცემები (CV with full list of publications, patents, conference presentations, international experience etc). ინგლისური ენის მინიმუმ საშუალო დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ან/და ჟურნალებში გამოქვეყნებული 2 ინგლისურენოვანი სტატიის დასკანერებული ვერსია; დოკუმენტების ელ. ფოსტით წარმდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 1 ივლისი, 16:00 სთ. ევროპელი პარტნიორების მიერ დადგენილი წესების მიხედვით, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შეაფასებს შემოსულ განაცხადებს და მოამზადებს განაცხადების რანჟირებულ სიას. აღნიშნული სია და შეფასებები გაეგზავნება Black Sea Horizon-ის კოორდინატორსა და პროექტის შესაბამისი ამოცანის ლიდერ ორგანიზაციას, რომლებიც მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას „საშუამავლო ღონისძიებებში“ საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ევროს. წინამდებარე საგრანტო სქემის წესების შესაბამისად, დაიფარება მივლინებასთან დაკავშირებული მგზავრობის (ავიაბილეთი), სასტუმროსა და ვიზის ხარჯი. მივლინებასთან დაკავშირებული მგზავრობის (ავიაბილეთი), სასტუმროს  და ვიზის ხარჯი პირველ ეტაპზე უნდა გაიღოს გრანტის მიმღებმა ან მისმა ორგანიზაციამ. ამასთან, გაწეული ხარჯი ანაზღაურდება RCISD-ს მიერ, მივლინებული  პირის ღონისძიებაში მონაწილეობის შემდეგ (ინვოისის საფუძველზე, საბანკო გადარიცხვის მეშვეობით). დეტალური ინფორმაცია საგრანტო სქემისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის  შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://blacksea-horizon.eu/object/call/522 დამატებითი კითხვებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ საერთაშორისო ურთიერთოებებისა და ფონდების მოზიდვის სამსახურის მთავარ სპეცლიასტს, ნიკოლოზ ბაქრაძეს (ტელ.:2 200 220; ელ. ფოსტა: bakradze@rustaveli.org.ge )
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/thumbs/thumbs/thumbs/IMG_9660.JPG
02/06/2016 15:22

,,ანდრია რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“ უკვე ELSEVIER-ის ბაზაშია

„ელსევიერის“ უმსხვილეს ელექტრონულ ბაზაში ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ჟურნალი -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი  ,,ანდრია რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“  (Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute) განთავსდა. 2015 წელს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და „ელსევიერის“ უმსხვილეს სამეცნიერო ელექტრონულ გამომცემლობის შეთანხმების შედეგად „ელსევიერმა“, ბაზაში განსათავსებლად, საქართველოში შეარჩია ორი ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ჟურნალი: „ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ნაშრომები“ და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის „აგრარულ მეცნიერებათა მემატიანე“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  ელსევიერს აღნიშნულ მომსახურებაში, 3 წლის მაძილზე, ეტაპობრივად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 196 665 ევროს გადაუხდის.   
სრულად