სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90.jpg
13/10/2016 16:32

საკონსულტაციო დღე

12 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს საკონსულტაციო დღეები მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის მსურველთათვის. ფონდის თანამშრომლებმა მაგისტრანტებს გააცნეს კონკურსის პირობები და უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mag..jpg
12/10/2016 09:53

საკონსულტაციო დღე

11 ოქტომბერს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს საკონსულტაციო დღეები მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის მსურველთათვის. ფონდის თანამშრომლებმა მაგისტრანტებს გააცნეს კონკურსის პირობები და უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Files/konkursebi/slider2.jpg
11/10/2016 16:26

ფონდი აცხადებს სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების კონკურსს

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს:  ა) საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში არსებულ სამეცნიერო პოტენციალზე დაყრდნობითა და განვითარებით სამეცნიერო კვლევების აკადემიური ხარისხის გაუმჯობესებას და ახალი სამეცნიერო კადრების მომზადების უზრუნველყოფას; ბ) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესებას და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახალი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების მეშვეობით; გ) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებას და ინტერდისციპლინური სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის ხელშეწყობას; დ) ინტერ და ინტრაინსტიტუციონალური თანამშრომლობის წახალისებას სადოქტორო სწავლების საფეხურზე; ე)  ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტების მხარდაჭერას კარიერის საწყის ეტაპზე; ვ) სადოქტორო სწავლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების გზით. პროექტის წარდგენა შესაძლებელია შემდეგ სამეცნიერო მიმართულეებებში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ინჟინერია და ტექნოლოგიები სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები აგრარული მეცნიერებები სოციალური მეცნიერებები ჰუმანიტარული მეცნიერებები საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები  პროექტი შეიძლება იყოს ინტერდისციპინარული და მოიცავდეს არაუმეტეს სამ ქვემიმართულებას (იხილეთ სამეცნიერო კლასიფიკატორი).  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადი (პროექტი) უნდა ითვალისწინებდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში: არსებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებას, ან ახალი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას.  კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინსტიტუციური გრანტი! კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი:   კონკურსის გამოცხადება 11 ოქტომბერი ჯგუფური კონსულტაციები 18 ოქტომბერი, 16:00 სთ. სარეგისტრაციო ფორმა 31 ოქტომბერი, 16:00 სთ. სარეგისტრაციო ფორმა შეკითხვების ელექტრონულად გამოგზავნის ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი, 18:00 სთ. პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის დაწყება                ბოლო ვადა   26 ოქტომბერი, 10:00 სთ. 7 ნოემბერი, 16:00 სთ. კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადებების ფონდის კანცელარიაში წარდგენის ბოლო ვადა   10 ნოემბერი, 16:00 სთ.   კონკურსის შედეგების გამოცხადება   დეკემბერი, 2016 წ.   ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება!  ვადების დარღვევით შემოსული დოკუმენტაცია საკონკურსოდ არ განიხილება.  დეტალურ ინფორმაციას კონკურსში მონაწილეობის წესებისა და პირობების შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებში: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება (№58/ნ, 06.2016) ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება დანართი 1 - კონკურსის პირობები ( GEO ) დანართი 2 - პროექტის თავფურცელი ( ENG / GEO ) დანართი 3 - საპროექტო წინადადება ( ENG / GEO )   დანართი 4 - პროექტისთვის საჭირო რესურსები და პროექტის მენეჯმენტი ( ENG / GEO )   დანართი 5 - პროექტის ბიუჯეტი და დასაბუთება ( ENG / GEO )    დანართი 6 - პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი ( ENG / GEO ) დანართი 7 - ბიოგრაფიის (CV) ფორმა პროექტის ხელმძღვანელის, თანახელმძღვანელის, ძირითადი პერსონალისა და უცხოელი კონსულტანტისათვის ( ENG / GEO ) დანართი 8 - უცხოელი კონსულტანტის თანხმობის წერილი ( ENG ) დანართი 9 - ცნობა თანადაფინანსების შესახებ ( GEO ) დანართი 10 - სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების 2016 წლის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადება ( GEO ) დანართი 11 - სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი ( ENG / GEO ) დანართი 12 - ფონდის საგრანტო პროეტების საბიუჯეტო ხარჯების კლასიფიკატორი ( GEO ) ხშირად დასმული კითხვები პროექტის დოკუმენტები მომზადებული უნდა იყოს ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული ფორმების მიხედვით. ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 7 ნოემბერი, 16:00 სთ. კანცელარიაში განცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 10 ნოემბერი, 16:00 სთ. დადგენილი ფორმებისა და ვადების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტები საკონკურსოდ არ განიხილება.  კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის კოორდინატორს:   ქეთი გაბიტაშვილი ელ-ფოსტა: gabitashvili@rustaveli.org.ge ტელ: + (995 32) 2 200 220 (შიდა 44 07)        
სრულად

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „CASI“-სა და „PE2020“ პროექტების ფარგლებში დაგეგმილი ერთობლივი კონფერენციის შესახებ

10/10/2016 16:35
2016 წლის 16-17 ნოემბერს, ბრიუსელში გაიმართება ერთობლივი კონფერენცია ,,საზოგადოებრივი ჩართულობა, კვლევა, პრაქტიკა და პოლიტიკა: კვლევის, მდგრადობისა და ინოვაციის პოლიტიკური მიმართულებების კვლევა“.  კონფერენცია ორგანიზებულია ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების  მეშვიდე ჩარჩო პროგრამის ( FP7 ) მიერ დაფინანსებული პროექტების „CASI“  და   „PE2020“  ფარგლებში. დეტალური ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:   http://www.casi2020.eu/casi-policy-conference-2016/
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Files/mR_1.jpg
05/10/2016 13:27

საკონსულტაციო დღეები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ატარებს საკონსულტაციო დღეებს მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის მსურველთათვის. ფონდის თანამშრომლები მაგისტრანტებს გააცნობენ კონკურსის პირობებს და უპასუხებენ მათ შეკითხვებს. საკონსულტაციო დღეების განრიგი: 11 ოქტომბერი - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი, 115-ე აუდიტორია, 18:00 საათზე; 12 ოქტომბერი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G კორპუსის საკონფერენციო დარბაზი (106), 17:00 საათზე.
სრულად

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის პროექტების საბოლოო ქულის გამოთვლის წესი

05/10/2016 10:31
ბრძანება „უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2016 წლის საგრანტო კონკურსზე რეგისტრირებული პროექტების საბოლოო ქულის გამოთვლის წესის  შესახებ
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/erc%20picture.jpg
03/10/2016 12:07

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის მიმღებებმა დამატებით დაფინანსება მიიღეს ინოვაციისათვის

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის მიმღებებმა ინოვაციისათვის დამატებითი დაფინანსება მიიღეს. Top-up innovation funding საშუალებას აძლევს ERC-ის ორმოცდახუთ გრანტის მიმღებს შეისწავლონ  ევროპული  კვლევების საბჭო მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტების ინოვაციური პოტენციალი. საგრანტო პროექტები მოიცავს საკითხთა ფართო სპექტრს: ფიზიკურ მეცნიერებებს,  სიცოცხლის  შემსწავლელ და სოციალურ მეცნიერებებს.  სქემა ღიაა მხოლოდ ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტის მფლობელებისთვის  და იგი წელიწადში  სამჯერ ცხადდება. 45 გრანტის მიმღების ჩამონათვალი, ქვეყნებისა და მასპინძელი ორგანიზაციის მიხედვით შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე     უფრო დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე
სრულად

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას „ნოვატორ ქალბატონებისთვის ევროკავშირის ჯილდოს“ შესახებ

03/10/2016 11:01
კონკურსი „ევროკავშირის ჯილდო ნოვატორ ქალბატონებისთვის“  ღიაა 2016 წლის 3 ნოემბრამდე! ევროკომისია აცხადებს“ ნოვატორ ქალბატონებისთვის ევროკავშირის ჯილდოს“ რიგით მე-4 კონკურსს, რომლის ფარგლებშიც დაჯილდოვდებიან ქალბატონები, რომლებსაც მიუძღვით განსაკუთრებული წვლილი ინოვაციებისა და მათი ბაზარზე დანერგვის საქმეში. ჯილდოს მიზანია აამაღლოს ცნობიერება უფრო მეტი მეწარმე ქალბატონის გამოვლენის საჭიროების შესახებ და სტიმული მისცემს მათი სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებას. წლევანდელი კონკურსი ღიაა ევროკავშირის და ევროკავშირთან ასოცირებულ ქვეყნებში მცხოვრები  ნებისმიერი ეროვნების ქალბატონებისთვის, რომლებმაც დააუფუძნეს  კომპანია, რომლის ბრუნვა შედგენს სულ ცოტა 100,000 ევროს. 2017 წლის კონკურსში  ასევე გათვალისწინებულია ახალგაზრდა ნოვატორთა ნომინაცია 30 წლამდე ასაკის ქალბატონებისათვის! პირველ ადგილზე გასული დაჯილდოვდება 100 000 ევროთი, მეორე ადგილზე გასული - 50 000 ევროთი, მესამე ადგილზე გასული - 30 000 ევროთი, ხოლო ახალგაზრდა/დამწყები ნოვატორი - 20 000 ევროთი. ჟიური გამოავლენს 4 გამარჯვებულს 2017 წლის მარტში. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს www.ec.europa.eu/women-innovators .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/tg.jpg
30/09/2016 13:57

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი იწყებს მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების  კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების  საჯარო პრეზენტაციების სერიას. გრანტის ყველა მფლობელი, მოგზაურობიდან დაბრუნების შემდეგ, დაინტერესებულ საზოგადოებას გაუზიარებს მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს.  მეცნიერთა მიღწევების გასაცნობად, აკადემიური სფეროს ინტეგრირებისა და კვლევის შედეგების ურთიერთგაზიარების მიზნით  პრეზენტაციები ჩატარდება სხვადასხვა უნივერსიტეტში. სხვადასხვა სფეროთი დაინტერესებულ ყველა მსურველს, განრიგის შესაბამისად, შეუძლია თავისუფალად  დასწრება. პრეზენტაციების განრიგი იხილეთ ბმულზე.
სრულად

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების დაფინანსების წესი

29/09/2016 11:10
ბრძანება სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის "უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიკფო სამეცნიერო გრანტების" 2016 წლის საგრანტო კონკურსზე რეგისტრირებული პროექტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ
სრულად