სხვა საჯარო ინფორმაცია

სხვა საჯარო ინფორმაცია

10/12/2015 14:15

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე- 40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს  საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

  1. ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესებს.

  2. ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ   კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა) , კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა.

 

  1. ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა  კატეგორიების მითითებით, ასევე გენდერულ ჭრილში