სხვა საჯარო ინფორმაცია

სხვა საჯარო ინფორმაცია

10/12/2015 14:15

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე- 40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს  საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

 

  1. ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა  კატეგორიების მითითებით, ასევე გენდერულ ჭრილში