სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2011 წლის წლიური ანგარიში
ფონდის პუბლიკაციები