სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2016 წლის წლიური ანგარიში
ფონდის პუბლიკაციები