სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2010 წლის წლიური ანგარიში
ფონდის პუბლიკაციები