ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი

ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი

05/01/2016 15:49

კონკურსის მიზანი:  ახალი ცოდნის შექმნა, ახალი იდეებისა და კონცეფციების, მოვლენებისა და ფაქტების, თეორიებისა და მოდელების თეორიულ და ექსპერიმენტულ შესწავლა-ანალიზი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ პროგრესს. პროექტები, წარმოდგენილი ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსში შეიძლება ეხებოდეს საბუნებისმეტყველო, სამედიცინო, აგრარულ, სოციალურ და პოლიტიკურ, ჰუმატიტარულ, საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებსა და ასევე, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების დარგებს. ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი ხელს უწყობს კონკურენტულ კვლევითი გარემოს შექმნას, კვლევების მიახლოებას საერთაშორისო სტანდარტებთან და მათ ინტერნაციონალიზაციას, კვლევების ინტეგრაციას უმაღლეს განათლებაში, ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართვით კვლევაში მათი სამეცნიერო პოტრენციალის ზრდას.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფები: საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ­ლებები, სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრები,  და მათში მოღვაწე მეცნიერები.

ხანგრძლივობა: ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის პირობებით კვლევითი პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 - 36 თვეს.

კონკურსის კოორდინატორები: ნ. გაჩეჩილაძე, ქ.გაბიტაშვილი.

კონკურსის 2017 წლის ბიუჯეტი: 2,180,000.

ნორმატიული აქტი

2017 წლის კონკურსის პირობები

დაფინანსებული პროექტები:

2017 წელი

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2013 წელი

2012 წელი