2016 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

21/11/2016 18:14

გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ

ერთიანი რანჟირებული სია

გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა არაუგვიანეს 28 ნოემბრისა ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ერთობლივი განცხადება (იხ: განცხადების ფორმა)

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!

შენიშვნა: კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების ავტორებს კომისიის კომენტარები დაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე.