შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის (CNRS) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი
CNRS

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის (CNRS) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

09/02/2016 16:25

კონკურსის მიზანი: საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო გრანტების კონკურსის „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი“ (The International Scientific Cooperation Project - PICS)  ფარგლებში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის  მიზანია მეცნიერების სფეროში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება – გაფართოება და ქართველ მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის ამაღლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ერთობლივ კვლევებში აქტიური ჩართვა და ევროპულ სამეცნიერო-კვლევით სივრცეში მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, საქართველოს კვლევის ინტერნაციონალიზაცია საერთაშორისო სამეცნიერო ჯგუფებთან მჭიდრო პარტნიორობის დამყარების გზით. პროგრამა CNRS PICS-ი ასევე ითვალისწინებს საფრანგეთისა და უცხო ქვეყნის მოქალაქე მეცნიერთა ჯგუფებს შორის უკვე არსებული თანამშომლობის გაღრმავებას და ახალი კოლაბორაციული საერთაშორისო ჯგუფების/ქსელის შექმნას.

სამიზნე ჯგუფი: საქართველოსა და საფრანგეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრები, სამეცნიერო ინსტიტუტები და მათში მოღვაწე მეცნიერები.

ხანგრძლივობა: საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობების მიხედვით საგრანტო პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 36 თვეს.

კონკურსის კოორდინატორები: მ. ქებურია, ი.გრძელიშვილი.

 

ნორმატიული აქტი

2017 წლის კონკურსის პირობები

2018 წლის კონკურსების პირობები

დაფინანსებული პროექტები:

2016 წელი

2014 წელი

2012 წელი