შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

რუსთაველის ფონდის ტრენინგ ცენტრი

 

ტრენინგ ცენტრის დანიშნულებააფონდის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესაბამისადხელი შეუწყოს ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის ზრდას

მეცნიერთა კვლევითი უნარ-ჩვევებისგანვითარებასმეცნიერების პოპულარიზაციას.

ტრენინგ ცენტრის მიზნები და ამოცანები:

  • საკონსულტაციო შეხვედრებისა და ტრენინგ-მოდულების შემუშავებაგანხორციელებადანერგვამონიტორინგი და შეფასება;
  • ქართველი მეცნიერებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა საგრანტო პროექტების მომზადებისპროექტების მართვის მიზნით;

    ტრენინგ ცენტრის ფუნქციები:
  • საპროექტო განაცხადის მომზადებისპროექტების ეფექტური მართვის მიზნითსაკონსულტაციო შეხვედრებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
  • საგრანტო კონკურსების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება;
  • გასვლითი ტრენინგების ორგანიზება რეგიონების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებშისამეცნიერო - კვლევით ინსტიტუტებსა

        და დამოუკიდებელ კვლევით ცენტრებში;

 

 

საკონტაქტო პირი:

 

რუსთაველის ფონდის ტრენინგ ცენტრის მენეჯერი

 

2 200 220 (4409)