შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის “მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის” შუალედური შედეგები

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის “მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსზე” დარეგისტრირდა 118 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 28 ნოემბრის N156 ბრძანებით, კონკურსის პროგრამა და პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 7 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება