შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

დასახელება

2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2014 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

23,227,000.0

22,631,285.0

ხარჯები

23,212,000.0

22,309,858.0

შრომის ანაზღაურება

830,000.0

748,400.0

საქონელი და მომსახურება

470,000.0

532,133.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

გრანტები

600,000.0

600,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000.0

10,000.0

სხვა ხარჯები

2,000.0

3,075.0

საგრანტო ვალდებულებები

21,300,000.0

20,416,250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000.0

321,280.0

ვალდებულებების კლება

0.0

147.0

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი

1,227,000.0

1,116,005.0

ხარჯები

1,212,000.0

1,100,858.0

შრომის ანაზღაურება

830,000.0

748,400.0

საქონელი და მომსახურება

370,000.0

339,383.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000.0

10,000.0

სხვა ხარჯები

2,000.0

3,075.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000.0

15,000.0

ვალდებულებების კლება

0.0

147.0

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები

22,000,000.0

21,515,280.0

ხარჯები

22,000,000.0

21,209,000.0

საქონელი და მომსახურება

100,000.0

192,750.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

გრანტები

600,000.0

600,000.0

საგრანტო ვალდებულებები

21,300,000.0

20,416,250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

306,280.0