შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

 

 იხილეთ გლოსარიუმის ელ.ვერსია

Professional English

Georgian/ქართული

Abbreviation

Added Value chain

დამატებითი ღირებულების ჯაჭვი

 

Addendum

ადენდუმი, დანართი

 

Agrarian Sciences

 აგრარული მეცნიერებები:

 

Agricultural Biotechnologies

სასოფლო-სამეურნეო ბიოტექნოლოგიები;

 

Agriculture, Forestry and Fisheries

 სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა;

 

Angel Investors

„ანგელოზი ინვესტორები“

 

Applied Research

გამოყენებითი კვლევა

AR

Artificial Intelligence

ხელოვნური ინტელექტი

AI

Arts (arts, history of arts, performing arts, music)

 ხელოვნება (ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, საშემსრულებლო ხელოვნება, მუსიკა);

 

Ascendant relative

აღმავალი ხაზის ნათესავი

 

At the disposal of national authorities

ეროვნული ხელისუფლების განკარგულებაში

 

Avenues of research

კვლევის მიმართულებები

 

Balance

ნაშთი

 

Basic Medicine

ფუნდამენტური მედიცინა;

 

Bilateral brokerage events

ორმხრივი საბროკერო ღონისძიებები

 

Bilateral mobility call

ორმხრივი მობილობის კონკურსი

 

Biological Sciences

 ბიოლოგიური მეცნიერებები;

 

Blue Growth Initiative for Black Sea Research and Innovation 

შავი ზღვის „ლურჯი ზრდის“ კვლევისა და ინოვაციების ინიციატივა

 

bonds, stocks, shares and other securities

ობლიგაციები, აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები

 

 Brazilian Federal Agency for the Support and Evaluation of Graduate Education

 ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების ხელშეწყობისა და შეფასების სააგენტო

CAPES

Broadband for Development

ფართოხაზოვანი კავშირი განვითარებისთვის

BfD

Building skills in the long term

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება ხანგრძლივ პერსპექტივაში

 

Business Expenditure on Research & Development

ბიზნესის ხარჯები კვლევასა და განვითარებაზე

BERD

Business to Business

ბიზნესსა და ბიზნეს შორის

B2B

Business to Consumer

ბიზნესსა და მომხამრებლებს შორის

B2C

Call documents

საკონკურსო დოკუმენტაცია

 

Call for Applied Research Grants

გამოყენებითი კვლევის საგრანტო პროგრამის კონკურსი

CARYS

Chemical Sciences

ქიმიური მეცნიერებები;

 

Chemical Technology

ქიმიური ტექნოლოგია;

 

Civil Engineering

სამოქალაქო ინჟინერია;

 

 Climate-smart

კლიმატ-გონივრული

 

Clinical Medicine

კლინიკური მედიცინა;

 

Co-funding entity

თანადამფინანსებელი

 

Coherence

თანმიმდევრულობა, კოორდინირებული თანამშრომლობა

 

Cohesion Fund

ინტეგრაციის, თანადგომის  ფონდი

 

Cohesion Policy

ერთიანი პოლიტიკა

 

Collaborative research

ერთობლივი

კვლევები

 

Collaborative research projects with participation of overseas compatriots

ერთობლივი კვლევითი პროექტები საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების მონაწილეობით

 

Communication and visibility plan

კომუნიკაციის და თვალსაჩინოების გეგმა

 

Community Innovation Center

საზოგადოების ინოვაციების ცენტრი

CIC

Compatibility

შესაბამისობა

 

Compliance

თანხვედრა/შესაბამისობა

 

Concept note

კონცეფციის ბარათი

 

Conformity

თავსებადობა/შესაბამისობა

 

Consumables

სახარჯო მასალები

 

Cross-cutting activities

ინტერსექტორალური, ინტერდისციპლინური

 

Cyclic principle of research

კვლევა ციკლური პრინციპით

 

Decree

დადგენილება

 

Deep and Comprehensive Free Trade Agreement

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება

DCFTA

Desk research

თეორიული კვლევები

 

Digitalization

დიგიტალიზაცია, ციფრულ ფორმატში გადაყვანა

 

Digitization

დიგიტიზაცია, გაციფრება

 

Direct relative

პირდაპირი ნათესავი

 

DIRECTORATE-

GENERAL European Commission

ევროკომისიის გენერალური  დირექტორატი

DG

Directorate General for Research and Innovation

ევროპის კომისიის კვლევებისა და ინოვაციის დირექტორატი

DG RTD

Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების გენერალური

დირექტორატი

DG NEAR

Directorate-General for Regional and Urban Policy

რეგიონალური და ურბანული  პოლიტიკის გენერალური

დირექტორატი

DG REGIO

Directorate-General for Research and Innovation

კვლევისა და ინოვაციების გენერალური დირექტორატი

DG RTD

Discoveries ad world-firsts

აღმოჩენები და მსოფლიოში პირველად მიღებული, გამოგონებული და ა.შ. მოვლენები

 

Domains of research and innovation

კველევისა და ინოვაციების დარგები

 

Earth and Environmental Sciences

დედამიწისა და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები;

 

Eastern Partnership-EU cooperation initiative

აღმოსავლეთ პარტნიორობა-ევროკავშირის თანამშრომლობის ინიციატივა

EaP

Ecological Biotechnology

ეკოლოგიური ბიოტექნოლოგია;

 

Economics and Business

ეკონომიკა და ბიზნესი;

 

Education Quality Enhancement

განათლების ხარისხის ამაღლება

EQE

Education Sciences

განათლების მეცნიერებანი;

 

Electric Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

ელექტროინჟინერია, ელექტრონული ინჟინერია, საინფორმაციო ინჟინერია;

 

Emerging areas of science

მეცნიერების ახალი სფეროები

 

Engineering and Technology

ინჟინერია და ტექნოლოგიები:

 

Enhancing Innovation Competencies and Entrepreneurial Skills in Engineering

Education

ინოვაციური კომპეტენციების და სამეწარმეო უნარების გაძლიერება ინჟინერიულ განათლებაში

Innocens

Entrepreneurial Discovery Process

მეწარმეების აღმოჩენის პროცესი

EDP

Environmental Engineering

 გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია;

 

Escrow Account

მიზნობრივი ანგარიში

 

EU acquis /aˈkiː/

ევროკავშირის კანონმდებლობა

 

EU DIGITOOL

ევროკავშირის პროექტების ციფრული  კომუნიკაციის ინსტრუმენტი

 

EU Finance for Innovators

ევროკავშირის დაფინანსება ინოვატორებისთვის

InnovFin

EU Programme for education, youth and sport

ევროკავშირის პროგრამა განათლების, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით

Erasmus+

EU’s Seventh Framework Programme for Research and Innovation.

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების მეშვიდე ჩარჩო პროგრამა.

FP7

European Bank for Reconstruction and Development

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

EBRD

European Commission

ევროკომისია

EC

European Cooperation in Science and Technology

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ევროპული თანამშრომლობა

COST

European Enterprise Network

ევროპული საწარმოთა ქსელი

EEN

European Higher Education Area

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცე

EHEA

European Innovation Council Accelerator

ევროპული ინოვაციების საბჭოს აჩქარების ინსრუმენტი

 

European Institute of Innovation and Technology

ინოვაციისა და ტექნოლოგიის ევროპული ინსტიტუტი

EIT

European Investment Bank

ევროპის საინვესტიციო ბანკი

EIB

European Investment Bank

ევროპის საინვესტიციო ბანკი

EIB

European Investment Fund

ევროპის საინვესტიციო ფონდი

EIF

European Neighborhood and Partnership instrument

ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტი

ENPI

European Organization for Nuclear Research

ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაცია

CERN

European Patent Office

ევროპის საპატენტო ოფისი

EPO

European Quality Assurance Register

ევროპის ხარისხის უზრუნველყოფის რეგისტრი

EQAR

European Regional Development Fund

ევროპის რეგიონული    განვითარების  ფონდი

ERDF

European Regional Development Fund

ევროპის რეგიონალური განვითარების ფონდი

ERDF

European Research Area

ევროპული კვლევითი სივრცე

ERA

European Research Council

ევროპული კვლევის საბჭო

ERC

European Researchers’ Night

ევროპელ მკვლევართა ღამე

 

European Social Fund

ევროპის სოციალური ფონდი

ESF

European Space Agency

ევროპის კოსმოსური სააგენტო

ESA

European Structural and Investment Funds

ევროპული სტრუქტურული და   საინვესტიციო ფონდები

ESIF

European Structural and Investment funds

ევროპის სტრუქტურული და საინვესტიციო ფონდები

ESIF

European Territorial Cooperation

ევროპის ტერიტორიული თანამშრომლობა

ETC

INTERRAG

European Union Delegation

ევროკავშირის დელეგაცია

EUD

Evidence-based

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული

 

Excellent Research

გამორჩეული ხარისხის კვლევა

 

Excellent Science

შესანიშნავი მეცნიერება

 

Excellent Science Pillar

ბრწყინვალე მეცნიერები -- საძირკველი, სვეტი, მთავარი არსი

 

Expenditure

ხარჯი

 

 Fallback projects

სათადარიგო პროექტები

 

Fast track to Innovation

ინოვაციის სწრაფი გზა

FTI

Feedback survey

უკუკავშირის კვლევა

 

Fellowship

სტიპენდია

 

Fields of Research and Development classification

კვლევისა და განვითარების სფეროების კლასიფიკაცია

FORD

Final report

საბოლოო ანგარიში

 

Findability, Accessibility,  Interoperability, Reusability principle

 FAIR -პრინციპი (იპოვება,

ხელმისაწვდომია, თავსებადია და მრავალჯერადი)

FAIR

Flagship program

წამყვანი პროგრამა

 

Focus Group Interview

ფოკუს ჯგუფის ინტერვიუ

FGI

Follow up

პროცესის გაგრძელება

 

Foreign direct investment

პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია

FDI

Forward-looking

მომავალზე ორიენტირებული, პერსპექტიული

 

Foundation Statute

ფონდის წესდება

 

Free Economic Zone

თავისუფალი ეკონომიკური ზონა

FEZ

Fundamental Research

ფუნდამენტური კვლევა

FR

Georgia’s Innovation and Technology Agency

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

GITA

Georgia’s National Academy of Sciences

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

GNAS

Georgian National Communications Commission

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

GNCC

Georgian National Innovation Ecosystem

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემა

GENIE

Georgian Research and Development Foundation

საქართველოს კვლევისა და განვითარების ფონდი

GRDF

Georgian Research and Educational Networking Association

საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია

GRENA

Georgian Studies

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები; ქართველოლოგია

 

German Academic Exchange Service

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური

DAAD

German Academic Exchange Service

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური

DAAD

German Society for International Cooperation

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება

GIZ

Global Competitive Index

გლობალური კონკურენციის ინდექსი

GCI

Global Innovation Index

გლობალური ინოვაციების ინდექსი

GII

Global Monitoring for Environment and Security (Copernicus)

გლობალური მონიტორინგი გარემოსა და უსაფრთხოებაზე

GMES

Governing for Growth in Georgia

მმართველობა ზრდისთვის საქართველოში

G4G

Grant Agreement

საგრანტო ხელშეკრულება

 

 Grantee

  გრანტის მიმღები

 

Grantor

გრანტის გამცემი

 

Grants Management Unified System

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა

GMUS

Green Deal

მწვანე გარიგება

 

Gross National Income

მთლიანი ეროვნული შემოსავალი

GNI

Guarantees and equity

გარანტიები და აქციები

 

Guidelines

მეთოდური რეკომენდაციები

 

Have arrears (debts) to the government

დავალიანება სახელმწიფოს წინაშე

 

Health Sciences

 ჯანმრთელობის მეცნიერებანი;

 

Hedge funds

ჰეჯ-ფონდები

 

High altitude biodiversity

მაღალმთიანი რაიონების ბიომრავალფეროვნება

 

Higher-education institution

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება

HEI (უსდ)

History and Archeology

ისტორია და არქეოლოგია;

 

Horizon 2020

„ჰორიზონტ 2020“

 

Horizon 2020 Policy Support Facility

 Horizon 2020-ის პოლიტიკის მხარდაჭერის ფონდი

PCF

Human Frontier Science Program

ადამიანის სასაზღვრო მეცნიერების პროგრამა

HFSP

Humanities

ჰუმანიტარული მეცნიერებები:

 

Inalienable rights

განუყოფელი უფლებები

 

In-depth interview

სიღრმისეული ინტერვიუ

IDI

Industrial Biotechnology

სამრეწველო ბიოტექნოლოგია;

 

 Industrial Leadership

ინდუსტრიული ლიდერობა

 

Information and Communication Technologies

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია

ICT

Information and Communication Technology

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია

ICT

Information Technologies

 კომპიუტერული და საინფორმაციო

ტექნოლოგიები

 

Inherently

თავდაპირველად, ბუნებით

 

Innovation and Networks Executive Agency

ინოვაციების და ქსელების სააგენტო

INEA

 Innovation funding instruments

ინოვაციის დაფინანსების ინსტრუმენტები

 

Innovation Output Indicator

ინოვაციის გამომუშავების ინდიკატორი

IOI

Institutional Authorization

ავტორიზაცია

 

Institutional networking

ინსტიტუციური ქსელის შექმნა

 

Instrument for Pre-Accession Assistance

გაწევრიანებამდე დახმარების ინსტრუმენტი

IPA

Interim report

შუალედური ანგარიში

 

Internal frontiers

შიდა საზღვრები

 

International Programs for Scientific Cooperation

სამეცნიერო თანამშრომლობის საერთაშორისო პროგრამა

PICS

International Supervisory Board

საერთაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

ISB

Inviolable rights

ხელშეუვალი უფლებები

 

Joint Assistance to Support Projects in European Regions

ერთობლივი დახმარება ევროპის რეგიონებში პროექტების მხარდასაჭერად

JASPER

Joint Institution for Nuclear Research

ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი

JINR

Joint Research Centre

ერთობლივი კვლევითი ცენტრი

JRC

Key Enabling Technologies

ძირითადი ხელშემწყობი  ტექნოლოგიები

KETs

Key personnel

ძირითადი პერსონალი

 

Knowledge-based development

ცოდნაზე დაფუძნებული  განვითარება

 

knowledge-exchange opportunities

ცოდნის გაზიარების შესაძლებლობები

 

Languages and Literature

ენები და ლიტერატურა;

 

Law

სამართალი

 

Law of Georgia on Grants

 

საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ

 

Law of Georgia on Science, Technology and Their Development

 საქართველოს კანონი მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ

 

 Leading Institution

წამყვანი ორგანიზაცია

 

Learning and Teaching Forum “Embedding and facilitating sustainability”

ევროპის განათლებისა და სწავლების ფორუმი „მდგრადობის დანერგვა და ხელშეწყობა“

 

 

LEPL  Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SRNSFG

List of Deliverables

შედეგების ამსახველი მასალების ჩამონათვალი

 

Livestock and Dairy

მეცხოველეობა და მერძევეობა;

 

Low-hanging fruit

ადვილად მისაღები წარმატება, მონაგარი (ხილი, რომელიც დაბლა ჰკიდია)

 

Mapping

ანალიზი, შესაბამისობის დადგენა

 

Mapping exercise

ეკონომიკური, ინოვაციური და სამეცნიერო პოტენციალის ანალიზი

 

Market index

ბაზრის ინდექსი

 

Material sciences

მასალათმცოდნეობა

 

Materials Technology

 მასალათა ტექნოლოგია;

 

Mathematics

მათემატიკა;

 

Mechanical Engineering

 მექანიკური ინჟინერია;

 

Media and Communication

მედია და კომუნიკაცია;

 

Medical and Health Sciences

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები:

 

Medical Biotechnology

სამედიცინო ბიოტექნოლოგია;

 

Medical Technology

 სამედიცინო ტექნოლოგია;

 

Medicinal products (for human/ veterinary/ plant usage)

სამკურნალო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მცენარეთა დაცვის საშუალება)

 

Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

MoES

Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

MEPA

Multilateral cooperation

მრავალმხრივი თანამშრომლობა

 

Mutual funds

ორმხრივი, ურთიერთდახმარების ფონდები

 

National Center for Educational Quality Enhancement

განათლების ხარისხის  განვითარების

ეროვნული ცენტრი

NCEQE

National Contact Point

ეროვნული საკონტაქტო პუნქტი

NCP

National Contact Point

ეროვნული საკონტაქტო პირი

NCP

National Qualifications Framework

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

NQF

Natural Sciences

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები:

 

Networking and brokerage activities

ქსელების შექმნა  და საბროკერო საქმიანობა

 

Nomenclature of Territorial Units for Statistics levels1,2,3

1,2,3"-ის დონეების სტატისტიკური მიზნებისათვის ტერიტორიული ერთეულების ნომენკლატურა

NUTS1,2,3

Non-discretionary, discretionary management

დისკრეციული/არა-დისკრეციული მართვა

 

Non-governmental organization

არასამთავრობო ორგანიზაცია

NGO

Non-Peer-Reviewed Journal

არარეიტინგული ჟურნალი

 

Novelties

სიახლეები

 

Oak Ridge Institute for Science and Education

ოუკ რიჯის მეცნიერებისა და განათლების ინსტიტუტი

ORAU

OECD classification of Field of Science and Technology

ეკონომიკური განვითარების დ თანამშრომლობის ორგანიზაციის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დარგობრივი კლასიფიკაცია

FOS

Open competition/call

ღია კონკურსი

 

Open Science

ღია მეცნიერება

 

Order

ბრძანება

 

Ordinance

ბრძანება,  კანონ

 

 Organisation for Economic Cooperation and Development

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია

OECD

Outward-looking dimension

გარეგნული განზომილება

 

Overhead costs

ზედნადები ხარჯები

 

Participant organization

თანამონაწილე ორგანიზაცია

 

Passive/ active management

პასიური/აქტიური მართვა

 

Peer Review Workshop

ექსპერტთა განხილვის სემინარი, კოლეგების მიმოხილვის სემინარი

 

Peer-Reviewed Journal

რეიტინგული ჟურნალი

 

Performance Monitoring

პროექტის განხორციელების მონიტორინგი

 

Performance Report

პროექტის განხორციელების ანგარიში

 

Philosophy, Ethics and Religion

ფილოსოფია, ეთიკა და რელიგია;

 

Physical Sciences

ფიზიკური მეცნიერებები;

 

 Policy Support Facility

პოლიტიკის მხარდაჭერის მექანიზმი

 

Policy Support Facility

პოლიტიკის მხარდაჭერის ინსტრუმენტი

PSF

Political Sciences

პოლიტიკური მეცნიერებები;

 

Pool of investment instruments

საინვესტიციო ინსტრუმენტების ფართო არჩევანი

 

Program Accreditation

პროგრამული აკრედიტაცია

 

Program Administration Office

პროგრამების ადმინისტრირების ოფისი

PAO

Program for International Student Assessment

პროგრამა საერთაშორისო სტუდენტების შეფასებისთვის

PISA

Program monitoring

პროგრამული მონიტორინგი

 

Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs

პროგრამა საწარმოებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობისთვის

COSME

Project completion

პროექტის დასრულება

 

Project suspension

პროექტის შეჩერება

 

Project termination

პროექტის შეწყვეტა

 

Psychology

ფსიქოლოგია;

 

Quadruple helix

ოთხმაგი სპირალი, ოთხმაგი სპირალის მოდელი

QH

Quarterly Report

კვარტალური ანგარიში

 

Quintuple helix innovation model

ჰელიქსის ხუთკუთხა სპირალის ინოვაციური მოდელი;

 

Ranking lists

რანჟირებული სიები

 

Reap the benefits

სარგებლის მიღება

 

Recognition

აღიარება

 

Reflow

უკუდინება

 

 Regulation

დადგენილება, განკარგულება

 

Regulatory Impact Assessment

მარეგულირებელი ზემოქმედების შეფასება

RIA

Repayable

დაბრუნებას, ანაზღაურებას დაქვემდებარებული

 

Request for proposals

საკონკურსო წინადადებების მოთხოვნა

RFP

Request for research/demand

დაკვეთა/მოთხოვნა კვლევაზე

 

Research and  development

კვლევა და განვითარება

R&D

Research and  Innovation

კვლევა და ინოვაცია

R&I

Research and Innovation

კვლევა და ინოვაციები

R&I

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

კვლევისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლითი პროგრამა

 

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization

კვლევის ინოვაციური სტრატეგიები  ჭკვიანი სპეციალიზაციისთვის

RIS3

Research and Technical Technological) Development

ტექნოლოგიისა და ინოვაციების განვითარება, კვლევითი და ტექნოლოგიური განვითარება

RTD

Research executive agency

კვლევის განმახორციელებელი სააგენტო

REA

Research Fellowship

კვლევითი სტაჟირება

 

Research grants for Young Scientists

სამეცნიერო გრანტები ახალგაზრდა მეცნიერთათვის

YS

Result-Oriented Monitoring

შედეგებზე ორიენტირებული მონიტორინგი

ROM

Right to invention patent

გამოგონების დაპატენტების უფლება

 

 Rolling work plan

განახლებული სამუშაო გეგმა

 

Round table meetings

მრგვალი მაგიდის შეხვედრები

 

Sao-Paulo Research Foundation

სან-პაულუს კვლევის ფონდი

FAPESP

Science and Technology Center in Ukraine

უკრაინის მეცნიერებისა და

ტექნოლოგიების ცენტრის

STCU

Science and Technology Entrepreneurship

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მეწარმეობა

STEP

Science with and for Society

მეცნიერება საზოგადოებასთან და საზოგადოებისთვის

 

Science, Technology, Engineering and Mathematics

საინჟინრო, ტექნოლოგიური და ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

STEM

Science, Technology, Innovation Systems

მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინოვაციიების სისტემები

STI systems

Science-driven nature

სამეცნიერო, მეცნიერულად დამტკიცებული

 

Scientific and Technological Research Council of Turkey

თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევითი საბჭო

 

TUBITAC

Self-evaluation report

თვითშეფასების ანგარიში

SER

Sensitize researchers

მკვლევართა ინფორმირება

 

Setting the scene: Developing an internationalization strategy for Georgia”

საფუძვლის მომზადება: ინტერნაციონალიზაციის  სტრატეგიის შემუშავება საქართველოსთვის“

 

Side letter

დამაზუსტებელი წერილი

 

Silos

ჩაკეტილი ორგანიზაცია, რომელიც არ თანამშრომლობს სხვებთან და ჩაკეტილი სისტემა აქვს

 

 Site-visit

ექსპერტების ვიზიტი

 

Small and Mid-size Enterprise

მცირე და საშუალო საწარმოები, მცირე და საშუალო ბიზნესი

SME

Smart Specialisation Platform

S3 ჭკვიანი სპეციალიზაციის  პლატფორმა

S3P

Smart specialisation strategy

ჭკვიანი(სმართ) სპეციალიზაციის სტრატეგია

S3

Social and Economic Geography

 სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია;

 

Social Sciences

სოციალური მეცნიერებები:

 

Societal Challenges

საზოგადოებრივი გამოწვევები

 

Sociology

სოციოლოგია

 

Space propulsion

კოსმოსური ძრავა

 

Space science and exploration

კოსმოსური მეცნიერება და კოსმოსის შესწავლის სფერო

 

Space technology

კოსმოსური ტექნოლოგიები

 

Space transportation

კოსმოსური გადაზიდვები

 

Spans the breadth

მოიცავს მასშტაბებს

 

Specific,  Measurable, Achievable,  Reasonable, Time-Bound Objectives

კონკრეტული, გაზომვადი, მისაღწევი, გონივრული, დროში შეზღუდული მიზნები

SMART

Spreading Excellence and Widening Participation

მოწინავე გამოცდილების გავრცელება და მონაწილეობის გაფართოება

 

Stakeholders

დაინტერესებული მხარეები

 

Start-ups

სტარტაპები

 

Statistical Classification of Economic Activities in the European Community

ევროკავშირის ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური კლასიფიკაცია, დეტალებით 2,3,4 სიმბოლომდე

NACE

Revision 2, 3

or 4 digit

Strategic Research and  Innovation Agenda

სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი

SRIA

Streamline

ოპტიმიზაცია, მოწესრიგება, რაციონალიზაცია

 

Support staff

დამხმარე პერსონალი

 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis

SWOT -ანალიზი (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები)

SWOT

Syndrome of 'picking winners'

"გამარჯვებულების კრეფის" სინდრომი

 

Targeted research

მიზნობრივი კვლევა

 

Targeted Research and Development Initiatives

მიზნობრივი კვლევისა და განვითარების ინიციატივების

TRDI

Technological breakthroughs

ტექნოლოგიური მიღწევები

 

Technological strength

ტექნიკური პოტენციალი

 

Technology

ნანო-ტექნოლოგია;

 

Technology transfer

ტექნოლოგიების ტრანსფერი

 

The Civil Service Bureau

საჯარო სამსახურის ბიურო

SCB

The National Policy Planning System Reform Strategy

ეროვნული პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის ჩატარების სტრატეგია

 

The Strategy of Education and Science for 2017-2021

განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგია 2017-2021 წლებისთვის

 

 the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

გაეროს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ორგანიზაცია

UNESCO

To enact R&I strategies

კვლევისა და ინოვაციების სტრატეგიების დანერგვა

 

To file a patent application

საპატენტო განაცხადის წარდგენა

 

To foster innovation potential

ინოვაციური პოტენციალის გაძლიერება

 

To launch a call

კონკურსის გამოცხადება

 

Tranche

ტრანში

 

Transnational cooperation on the Missions approach

ტრანსნაციონალური თანამშრომლობა მისიების მიდგომის

ფარგლებში

TRAMI

Transposition

ეროვნულ კანონმდებლობაში გადმოტანა

 

Triple Helix

სამმაგი სპირალი, სამმაგი სპირალის მოდელი

TH

Turkish Universal Business, Investors, Technical and Academic Club

თურქეთის უნივერსალური ბიზნესის, ინვესტორების, ტექნიკური და აკადემიური კლუბი

TUBITAC

UN Sustainable Development Goals

მდგრადი განვითარების მიზნები

SDG

Upgrading of manufacturing industry

გადამამუშავებელი  მრეწველობის მოდერნიზაცია

 

US Agency for International Development

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

USAID

Utility model

სასარგებლო მოდელი

 

Veterinary Sciences

ვეტერინარული მეცნიერებანი;

 

Vocational education standard

პროეფსიული განათლების სტანდარტი

 

 World Intellectual Property Organization

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია

WIPO

Young scientist

ახალგაზრდა მეცნიერი

 

Youth Employment Initiative

ახალგაზრდობის დასაქმების ინიციატივა

YEI