შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ფონდის შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (Shota Rustaveli National Science Foundation – SRNSFG) წარმოადგენს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ-ს, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის განვითარებას.

ფონდის სტრატეგიული ხედვა შეესაბამება საქართველოს მთავრობის  მიერ შემუშავებულ პროგრამას „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა (2018-2020)“ და საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის განვითარების მიმართულებით.

ფონდის მისიაა მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში, ხელი შეუწყოს საქართველოს დამკვიდრებას მსოფლიოს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში  და ამით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის სწრაფ სოციალურ - ეკონომიკურ განვითარებასა და კეთილდღეობაში.

ფონდის მიზანია ინოვაციური სამეცნიერო კვლევების ხარისხის, მნიშვნელობისა და კონკურენტუნარიანობის  გაზრდის უზრუნველყოფით ქვეყანაში მკვლევართა ახალი თაობების მომზადება, საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუციებისა და სამეცნიერო საზოგადოების კვლევითი პოტენციალის ზრდა და  საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში საქართველოს მეცნიერთა ინტეგრირების ხელშეწყობა.

ფონდს ჰყავს საერთაშორისო საკონსულტაციო საბჭო, რომლის  წევრები არიან წამყვანი ქართველი და უცხოელი მეცნიერები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. 

 

ფონდის საქმიანობა

ფონდი ახორციელებს სახელმწიფო საგრანტო კონკურსებს, მიზნობრივ პროგრამებსა და პროექტებს, ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელებსა და ერთობლივ ინიციატივებში. SRNSFG ადმინისტრირებას უწევს 20-ზე მეტ საკონკურსო ეროვნულ და საერთაშორისო ბილატერალურ პროგრამას. ასევე, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებულ 2  პროექტს (EaP PLUS, EuGeNes).

2016 წლიდან ფონდი არის ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში (H2020) შემავალი ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო პირი საქართველოში.

ფონდის მიერ წლიური საწევრო გადასახადების უზრუნველყოფის გზით საქართველოს მეცნიერებს შესაძლებლობა ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ ისეთ საერთაშორისო კვლევითი ცენტრების პროექტებში, როგორიცაა: ბირთვული კვლევის ევროპული ორგანიზაცია (CERN) და ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი (JIUR DUBNA). 2015 წლიდან ფონდი კოორდინაციას უწევდა 21 ინსტიტუციისგან შემდგარი კონსორციუმისთვის საერთაშორისო სამეცნიერო გამომცემლობა ELSEVIER-ის ელექტრონულ ბაზებთან (ScienceDirect, Scopus) წვდომის უზრუნველყოფას, ხოლო 2019 წლიდან კონსორციუმის წევრტა რაოდენობა გაიზარდა 55მდე.

 

ფონდის პრიორიტეტები და საგრანტო კონკურსები:

  •  საუკეთესო, გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა საქართველოში

ფონდი აფინანსებს საერთაშორისო სამეცნიერო პოტენციალის მქონე და ინოვაციურ ფუნდამენტურ და გამოყენებით სამეცნიერო კვლევით პროექტებს მეცნიერების ყველა მიმართულებით. ფონდი ხელს უწყობს  უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა კვლევით პროექტებში მონაწილეობას  და რეპატრიაციას ასევე  სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და განახლებას.

  •  საქართველოს მეცნიერთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ახალგაზრდა მკვლევართა შესაძლებლობების განვითარება

ფონდი ხელს უწყობს  ახალგაზრდა მეცნიერთა: პოსტ-დოქტორანტების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და რეზიდენტურის სტუდენტების კვლევითი შესაძლებლობების  განვითარებას და სამეცნიერო პროექტებში მათ აქტიურ ინტეგრირებას.  ფონდი აგრეთვე მხარს უჭერს საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში საქართველოს მეცნიერთა აქტიურ ჩართულობას, მათი საერთაშორისო მობილობის, საქართველოში განხორციელებული აქტუალური და ინოვაციური კვლევების შედეგების საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებებზე წარდგენისა და ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და სეზონური სკოლების ორგანიზების გზით.

  •  საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების განვითარება

საქართველოს შემსწვალელი მეცნიერებებში კვლევებისა და მიზნობრივი პროგრამების განვითარება  და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში პოპულარიზაცია ფონდის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანაა. ამ მიზნით ფონდი ადმინისტრირებას უწევს მატერიალური და სულიერი კულტურული მემკვიდრეობის კვლევების კონკურსს, საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებების პროგრამას ევროპის უნივერსიტეტებში და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კონკურსს „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“. 2019 წლიდან ფონდის მიერ მოხდა ახალი კონკურსების ადმინისტრირება, როგორიცაა: საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების კონკურსები.  

  •  მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება

ევროკავშირისა და აზიის წამყვანი ქვეყნების ეროვნულ სამეცნიერო ფონდებთან და ცენტრებთან თანამშრომლობით, როგორიცაა: გერმანია, გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები, საფრანგეთი, იტალია, უნგრეთი, თურქეთი, ისრაელი და ასევე ბილატერალური თუ მულტილატერალური პროგრამების მეშვეობით ფონდი ხელს უწყობს საქართველოში მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციისა და საქართველოს მკვლევართა საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში ჩართულობას. 2016 წლიდან, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა "ჰორიზონტი 2020"-თან საქართველოს ასოცირების საფუძველზე ფონდის მიერ ყოველწლიური საწევრო გადასახადის გადახდა, შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს მეცნიერებსა და ინსტიტუციებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მეცნიერებისა და ინსტიტუციების იდენტური პირობებითა და უფლებებით მიიღონ მონაწილეობა H2020-ის პროგრამებსა და კონკურსებში. 2017-2018 წლებში ფონდი 15 ორგანიზაციისგან შემდგარი კონსორციუმისთვის დამატებით ახორციელებდა   Clarivate Analytics-ის (ყოფილი Thomson Reuters) ბაზებთან და ანალიტიკურ ინსტრუმენტებთან (Web of Science, Derwent Innovation) წვდომას. 2019 წლიდან H2020 ევროპული კვლევების საბჭოსთან (Europena Research Council –ERC) შეთანხმებით ფონდი აფინანსებს სამეცნიერო სტაჟირებას ERC გრანტის ბენეფიციართან.

  •  მეცნიერების პოპულარიზაცია

მიზნობრივი კონკურსების ორგანიზების გზით ფონდი უზრუნველყოფს საქართველოში მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების  მნიშვნელობის ზრდასა და მეცნიერების პოპულარიზაციას, როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში, ასევე ფართო საზოგადოებაში. 2016-2018 წლებში ფონდის სახელობის ჯილდო მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით გამოიყოფოდა წლის კონკურსის წესით გამოვლენილი საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის, ხოლო 2019 წლიდან გამოჩენილი ქართველი მეცნიერების სახელობითი სტიპენდიით, ასევე კონკურსის გზით გამოვლენილ  წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერებს, ფონდი აჯილდოვებს 7 ნომინაციაში: საქართველოს შემსწავლელ, საბუნებისმეტყველო, აგრარულ, ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებებში, ინჟინერიასა და ტექნოლოგიებში, მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებებსა.  მეცნიერების პოპულარიზაციისა და სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების მიზნით 2019 წლიდან ფონდი უწევს ადმინისტრირებას  სამეცნიერო პუბლიკაციებისათვის კონკურსს.

ფონდის 2019 წლის ბიუჯეტია 32 000 000 ლარი.