შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსების შედეგად დაფინანსებული პროექტების ანგარიშების მომზადების ინსტრუქცია 2017 წლის საგრანტო კონკურსებში

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსების შედეგად დაფინანსებული პრექტების შუალედური და საბოლოო ანგარიშის ფორმები

 

  1. ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2018 წლამდე და 2018 წლის შემდეგ დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები: 

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

  1. გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

    ანგარიშის ფორმები 2022, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013 წლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

  1. უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევების საგრანტო კონკურსი

     ანგარიშის ფორმები 2018, 2016, 2015, 2014 წლებში დაფინასებულთათვის :

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

4. საკონფერენციო საგრანტო კონკურსი

ანგარიშის ფორმები  2016 წლიდან დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2015 წელს დაფინანსებულთათვის:

5. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016 წელს დაფინანსებულთათვის:

6. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016  წლიდან დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები 2015  წელს დაფინანსებულთათვის:

7. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ლებში დაფინანსებულთათვის:

8. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტისსაქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2018, 2017, 2016, 2015 ლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

9. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

 ანგარიშის ფორმები 2016 წლებში დაფინანსებულთათვის:

ანგარიშის ფორმები 2015 ლებში დაფინანსებულთათვის:

10. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2015, 2016,  2017, 2018, 2019 და 2021  წლებში დაფინანსებულთათვის:

 11მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტკონკურსი

ანგარიშის ფორმა  2021 წლიდან დაფინანსებულთათვის:

ანგარიშის ფორმა 2018 წლებში დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები 2017, 2016, 2015 წლებში დაფინანსებულთათვის:

12. სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015 წლებში დაფინანსებულთათვის:

13. მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამ

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014 წლებში  დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

 მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის 2017 წლიდან გამარჯვებულთათვის ანგარიშის ფორმები

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

14. საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2017 წლიდან დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2016 ელ დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2013 წელს დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

15. საქართველოს შემსწავლელი კვლევების მიზნობრივი კონფერენციების საგრანტო კონკურსი

ანგარიშის ფორმები  2016 წლიდან დაფინანსებულთათვის:

16.  ელექტრონული ლექსიკონის საგრანტო კონკურსი

    ანგარიშის ფორმები 2014 წელს დაფინანსებულთათვის

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

17. სამეცნიერო-საგრანტო კონკურსი "პათოგენების კვლევისა და სწავლების ხელშემწყობი ცენტრის შექმნა"

  ანგარიშის ფორმები 2014 წელს დაფინანსებულთათვის:

18. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის (CNRS) ერთობლივ კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2014 წლიდან დაფინანსებულთათვის:

19. იტალიის კვლევების ეროვნულ საბჭოსთან (CNR) ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

ანგარიშის ფორმები 2022 წელი:

 ანგარიშის ფორმები 2015 წლიდან დაფინანსებულთათვის:

 ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

 

20. აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF-GLOBAL) სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (სსგფ) პროგრამის "დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და მდგრადი განვითარება საქართველოსთვის" ფარგლებში ორგანიზებული კონკურსის "კვლევითი გრანტების პროგრამა" 

ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

21. ქართველ მეცნიერთა მონაწილეობა პროგრამაში "საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფი - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში"

ანგარიშის ფორმები:

22. სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ან/და სამეცნიერო კვლევებისათვის საჭირო კომპიუტერული პროგრამების შესაძენად, უსასყიდლოდ გადმოცემული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის უცხოეთიდან ტრანსპორტირებისა და არსებული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ფუნქციური გაუმჯობესების ან/და სათადარიგო ნაწილების შესყიდვისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის კონკურსი

   ანგარიშის ფორმები 2013 წელს დაფინანსებულთათვის:

 23. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი "საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტის" (CNRS PICS)   

      ანგარიშის ფორმები 2015 წლიდან დაფინანსებულთათვის:

24. SMART/EDM ლაბორატორიის გრანტის ანგარიშის ფორმები

25. მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების ანგარიშის ფორმები

       მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის, მოკლევადიანი ინდივიდუალური ვიზიტი საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის გრანტის მიმღებებისთვის

 26. სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების  წარმოსადგენი ანგარიშის ფორმები

 

 27. ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

 

 28. „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“  2017 და 2022 წლიდან საგრანტო კონკურსის ანგარიშის ფორმები

29. ფინანსური და პროგრამული ანგარიშის ფორმები დოქტორანტურის ერთობლივი, სტრუქტურირებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისთვის სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი პროგრამის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულთათვის

30. ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულთათვის ანგარიშის ფორმები

ლოტი I

ლოტი II

31.  აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულთათვის ანგარიშის ფორმები

32თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების ანგარიშის ფორმები

33.  საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგად  დაფინანსებული პროექტების  ანგარიშის ფორმები

34. მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების ანგარიშის ფორმები

 35"შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების  „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი" ანგარიშის ფორმები

36. გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსი CARYS-ის ანგარიშის ფორმები

37. ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2019 წლის კონკურსი (YSS)

38. საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

39. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

40. "ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების კონკურსი"-ს გამარჯვებულთათვის ფინანსური და პროგრამული ანგარიშის ფორმები

41. „სსიპ-შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის" ანგარიშის ფორმები

42.  „ღია მეცნიერების“ განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ანგარიშის ფორმები

ინსტრუქცია დანართების შევსებასთან დაკავშირებით

43. „სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის კონკურსის“ პროექტის ანგარიში

 44. კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

I ლოტი

II ლოტი

45. მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინჟინერიისა და მათემატიკის მიმართულებით ინტერდისციპლინური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის" დაფინანსებული პროექტების გრანტის მიმღებთათვის: განცხადების ფორმა,  შუალედური პროგრამული ანგარიშის ფორმა, საბოლოო პროგრამული ანგარიშის ფორმა, ფინანსური ანგარიშის ფორმა, განმარტებითი ბარათის ფორმა და ინფორმაცია ვებგვერდისათვის მიბმული ფაილების შესაბამისად

 

46. სახელმწიფო ენის დაცვისა და განვითარების ხელშეწყობის სამეცნიერო კვლევითი საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების ანგარიშის ფორმები