შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი

კოდი

სამეცნიერო მიმართულება

სამეცნიერო ქვემიმართულება

1

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

1.1

მათემატიკა

 

 • წმინდა მათემატიკა,
 • გამოყენებითი მათემატიკა;
 • სტატისტიკა და ალბათობა- ამ უკანასკნელში შედის  კვლევის სტატისტიკური მეთოდოლოგიები, მაგრამ არ შედის კვლევები გამოყენებით სტატისტიკაში, რომელნიც შეტანილი უნდა იქნეს შესაბამის სფეროში (მაგალითად, ეკონომიკა, სოციოლოგია, და ა.შ.)

1.2.

 კომპიუტერული და საინფორმაციო მეცნიერებანი

 

 • კომპიუტერული მეცნიერებანი,
 • საინფორმაციო მეცნიერება და ბიოინფორმატიკა (ტექნიკურ-აპარატურული უზრუნველყოფის შემუშავება შედის 2.2-ში, სოციალური ასპექტი 5.8-ში)

1.3.

 ფიზიკური მეცნიერებანი

 

 • ატომური, მოლეკულური და ქიმიური ფიზიკა (ატომებისა და მოლეკულების ფიზიკა, შეჯახებისა და გამოსხივებასთან ურთიერთქმედების ჩათვლით, მაგნიტური რეზონანსები, მესბაუერის ეფექტი (იგივე ბირთვული გამა-რეზონანსი));
 • კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა (რაშიც ადრე შედიოდა მყარი სხეულის ფიზიკა, ზეგამტარობა);
 • ელემენტარული ნაწილაკების და ველების ფიზიკა;
 • ბირთვული ფიზიკა; 
 • სითხე-აირებისა და პლაზმის ფიზიკა (ზედაპირის მოვლენათა ფიზიკის ჩათვლით);
 • ოპტიკა (ლაზერული და კვანტური ოპტიკის ჩათვლით); 
 • აკუსტიკა;
 • ასტრონომია (ასტროფიზიკის, კოსმოსის  მეცნიერების ჩათვლით)

1.4.

 ქიმიური მეცნიერებანი

 

 • ორგანული ქიმია; 
 • არაორგანული და ბირთვული ქიმია;
 • ფიზიკური ქიმია, პოლიმერების შემსწავლელი მეცნიერება, ელექტროქიმია ( მშრალი ბატარეები, აკუმულატორები, სათბობი ელემენტები, კოროზიული ლითონები, ელექტროლიზი);  
 • კოლოიდური ქიმია; 
 • ანალიზური ქიმია

1.5.

დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი

 

 • გეომეცნიერებანი, მრავალდარგობრივი დისციპლინები;  
 • მინერალოგია;
 • პალეონტოლოგია; 
 • გეოქიმია  და გეოფიზიკა; 
 • ფიზიკური გეოგრაფია; 
 • გეოლოგია; 
 • ვულკანოლოგია; 
 • გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი (სოციალური ასპექტები შედის 5.7-ში);
 • მეტეოროლოგია და ატმოსფერული მეცნიერებები; 
 • კლიმატოლოგია;
 • ოკეანოგრაფია,  ჰიდროლოგია, წყლის რესურსები

1.6.

ბიოლოგიური მეცნიერებები

 

 • უჯრედული ბიოლოგია, მიკრობიოლოგია; 
 • ვირუსოლოგია;
 • ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოლოგია;
 • ბიოქიმიური კვლევის მეთოდები;
 • მიკოლოგია;
 • ბიოფიზიკა
  ;
 • გენეტიკა და მემკვიდრეობითობა (სამედიცინო გენეტიკა შედის 3-ში);
 • რეპროდუქციული ბიოლოგია (სამედიცინო ასპექტები შედის 3-ში); 
 • განვითარების ბიოლოგია;
 • მემცენარეობა, ბოტანიკა;
 • ზოოლოგია, ორნითოლოგია, ენტომოლოგია, ქცევით მეცნიერებათა ბიოლოგია;
 • ზღვის ბიოლოგია,მტკნარი წყლის ბიოლოგია, ლიმნოლოგია; ეკოლოგია; ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია;
 • ბიოლოგია (თეორიული, მათემატიკური, თერმული, კრიობიოლოგია, ბიოლოგიური რითმი), ევოლუციური ბიოლოგია;
 • ბიოლოგიის სხვა დარგები

1.7.

სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

2

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

2.1.

სამოქალაქო ინჟინერია

 

 • სამოქალაქო ინჟინერია;
 • არქიტექტურული ინჟინერია;
 • სამშენებლო ინჟინერია, მუნიციპალური და სტრუქტურული ინჟინერია;
 • სატრანსპორტო ინჟინერია

2.2.

ელექტროინჟინერია, ელექტრონული ინჟინერია, საინფორმაციო ინჟინერია

 

 • ელექტრო და ელექტრონული ინჟინერია;
 • რობოტექნიკა და ავტომატური მართვა;
 • ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები;
 • საკომუნიკაციო ინჟინერია და სისტემები;
 • ტელეკომუნიკაციები;
 • კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული არქიტექტურა

2.3.

მექანიკური ინჟინერია

 

 • მექანიკური ინჟინერია;
 • გამოყენებითი მექანიკა; 
 • თერმოდინამიკა;
 • საავიაციო ინჟინერია;
 • ბირთვულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინჟინერია (ბირთვული ფიზიკა  შედის 1.3-ში);
 • აუდიო ინჟინერია, საიმედოობის ანალიზი

2.4.

ქიმიური ტექნოლოგია

 

 • ქიმიური ინჟინერია (წარმოება, პროდუქცია);  
 • ქიმიური პროცესების ტექნოლოგია

2.5.

მასალათა ტექნოლოგია

 

 • მასალათა ტექნოლოგია; 
 • კერამიკა;
 • დაფარვა და დასაფერი გარსები;
 • კომპოზიტები (ლამინატების, არმირებული პლასტიკატების, ლითონკერამიკის, კომბინირებული ბუნებრივი და სინთეზური ბოჭკოს ქსოვილების  შევსებული კომპოზიტების ჩათვლით);
 • ქაღალდი და ხის მასალა;
 • საფეიქრო ქსოვილები/ნაკეთობანი; სინთეზური საღებავების,  ბოჭკოების ჩათვლით; (ნანომასალები  შედის 2.10-ში; ბიომასალები 2.9-ში)

2.6.

სამედიცინო ტექნოლოგია

 

 • სამედიცინო ტექნოლოგია;
 • სამედიცინო ლაბორატორიული ტექნოლოგია (ლაბორატორიული ნიმუშების ანალიზის, დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიების ჩათვლით); (ბიომასალები შედის 2.9-ში [ცოცხალი მასალის ფიზიკური მახასიათებლები, როგორიცაა სამედიცინო იმპლანტები, ხელსაწყოები, სენსორები])

2.7.

გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია

 

 • გარემოს და გეოლოგიური ინჟინერია,  გეოტექნიკა; 
 • ნავთობმრეწველობა  (საწვავი), ენერგია და საწვავი;
 • დისტანციური ზონდირება; 
 • სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; 
 • საზღვაო ინჟინერია,  საზღვაო ხომალდები ;
 • ოკეანის ინჟინერია

2.8.

ეკოლოგიური ბიოტექნოლოგია

 

 • გარემოსდაცვითი  ბიოტექნოლოგიები;
 • ბიორემედიაცია,   დიაგნოსტიკური ბიოტექნოლოგიები (დნმ ჩიპები და ბიოსენსორული მოწყობილობები)  გარემოს მენეჯმენტში;
 • გარემოსდაცვითი  ბიოტექნოლოგიების ეთიკა)

2.9.

სამრეწველო ბიოტექნოლოგია

 

 • სამრეწველო ბიოტექნოლოგია;
 • ბიოპროცესების ტექნოლოგიები (ინდუსტრიული პროცესები, რომელიც ეფუძნება ბიოლოგიურ აგენტებს პროცესის გასააქტიურებლად), ბიოკატალიზი, ფერმენტაცია;
 • ბიოპროდუქტები (პროდუქტები,რომლებიც წარმოებულია ბიოლოგიური  ნედლეულისაგან) ბიომასალები, ბიოპლასტიკები, ბიოსაწვავები, ბიოწარმოშობის მასალები და სუფთა ქიმიკატები, ბიოწარმოშობის ახალი  მასალები

2.10.

 ნანო-ტექნოლოგია

 

 • ნანო-მასალები (პროდუქცია და მახასიათებლები);
 • ნანო- პროცესები; (ბიომასალები შედის 2.9-ში)

2.11.

 სხვა საინჟინრო ტექნოლოგიები

 

 • საკვები და სასმელი პროდუქტები;
 • სხვა საინჟინრო ტექნოლოგიები

3

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებანი

3.1.

ფუნდამენტური მედიცინა

 

 • ანატომია და მორფოლოგია (მემცენარეობა 1.6-ში);
 • ადამიანის გენეტიკა; 
 • იმუნოლოგია;
 • ნეირომეცნიერებანი  ფსიქოფიზიოლოგიის ჩათვლით); 
 • ფარმაკოლოგია და ფარმაცია;
 • სამედიცინო ქიმია;
 • ტოქსიკოლოგია;
 • ფიზიოლოგია (ციტოლოგიის ჩათვლით);
 • პათოლოგია

3.2.

კლინიკური მედიცინა

 

 • ანდროლოგია; 
 • მეანობა და გინეკოლოგია;
 • პედიატრია; 
 • კარდიო და გულ- სისხლძარღვთა სისტემები;
 • პერიფერიულ სისხლძარღვოვანი დაავადებები;
 • პერიფერიული ვასკულარული დაავადებები; 
 • ჰემატოლოგია; 
 • რესპირატორული სისტემები; 
 • კრიტიკული და გადაუდებელი მედიცინა;
 • ანესთეზიოლოგია; 
 • ორთოპედია;
 • ქირურგია;
 • რადიოლოგია, ბირთვული მედიცინა  და სხივური თერაპია;
 • ტრანსპლანტაცია;
 • სტომატოლოგია, ყბასახის ქირურგია და მედიცინა; 
 • დერმატოლოგია და ვენეროლოგია; 
 • ალერგოლოგია;
 • რევმატოლოგია;
 • ენდოკრინოლოგია და ნივთიერებათა ცვლა (დიაბეტისა და ჰორმონების ჩათვლით);
 • გასტროენტეროლოგია და ჰეპატოლოგია; 
 • უროლოგია და ნეფროლოგია;
 • ონკოლოგია;
 • ოფთალმოლოგია;
 • ოტორინოლარინგოლოგია; 
 • ფსიქიატრია;
 • კლინიკური ნევროლოგია;
 • გერიატრია და გერონტოლოგია;
 • ზოგადი და შინაგანი მედიცინა; 
 • სხვა კლინიკური მედიცინის დარგები;
 • ინტეგრირებული  და კომპლემენტალური მედიცინა (ალტერნატიული პრაქტიკული სისტემები).

3.3.

ჯანმრთელობის მეცნიერებანი

 

 • ჯანდაცვის მეცნიერებანი და სერვისები (მოიცავს ჰოსპიტალურ ადმინისტრირებას, ჯანდაცვის დაფინანსებას);
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა და სერვისები;
 • ავადმყოფის მოვლა, კვება და  დიეტეტიკა;
 • ჯანდაცვა და გარემოს ჰიგიენა;
 • ტროპიკული მედიცინა;
 • პარაზიტოლოგია;
 • ინფექციური დაავადებები;
 • ეპიდემიოლოგია;
 • ოკუპაციური ჯანმრთელობა (პროფესიული დაავადებები);
 • სპორტი და ფიტნეს მეცნიერებანი;
 • სოციალური ბიოსამედიცინო მეცნიერებანი (მოიცავს ოჯახის დაგეგმვას, სექსუალურ ჯანმრთელობას, ფსიქო-ონკოლოგიას,  ბიოსამედიცინო კვლევის პოლიტიკურ და სოციალურ ეფექტებს);
 • სამედიცინო ეთიკა;
 • ნარკომანია

3.4.

სამედიცინო ბიოტექნოლოგია

 

 • ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ბიოტექნოლოგიები;
 • უჯრედებზე, ქსოვილებისა და მთლიანი ორგანიზმზე ზემოქმედებაში (რეპროდუქციის ჩათვლით)  ჩართული ტექნოლოგიები;
 • დნმ-ის, ცილებისა და ფერმენტების იდენტიფიცირების პროცესში ჩართული ტექნოლოგიები და მათი ზემოქმედება დაავადების გამოვლინებაზე, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე, გენური დიაგნოსტიკა და თერაპიული ინტერვენცია (ფარმაკოგენეტიკა, გენური თერაპია);
 • ბიომასალები (ბიოიმპლანტები, ბიომოწყობილობები, ბიოსენსორები);
 • ეთიკასთან დაკავშირებული სამედიცინო ბიოტექნოლოგიები

3.5.

მედიცინის სხვა დარგები

 

 • სასამართლო მედიცინა
 • მედიცინის სხვა დარგები

4

აგრარული მეცნიერებანი

4.1.

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა

 

 • სოფლის მეურნეობა;
 • მეტყევეობა;
 • მეთევზეობა;
 • ნიადაგმცოდნეობა;
 • მებაღეობა, მევენახეობა; 
 • აგრონომია,  მცენარეთა გამრავლება და დაცვა; (აგრარული ბიოტექნოლოგიები შედის 4.4-ში)

4.2.

მეცხოველეობა და მერძევეობა

 

 • მეცხოველეობა და მერძევეობა; (ბიოტექნოლოგიები მეცხოველეობაში - შედის 4.4-ში)
 • მესაქონლეობა;
 • შინაური ცხოველები

4.3.

ვეტერინარული მეცნიერებანი

 

 

4.4.

სასოფლო-სამეურნეო ბიოტექნოლოგიები

 

 • სასოფლო-სამეურნეო და კვების  ბიოტექნოლოგიები;
 • GM ტექნოლოგიები (სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და მსხვილფეხა საქონელი);
 • მსხვილფეხა საქონლის კლონირება, მარკირებული სელექცია, დიაგნოსტიკა (დნმ ჩიპები და ბიოსენსორული მოწყობილობები დაავადებების ადრეული /ზუსტი გამოვლენისათვის)   სამრეწველო ნედლეულის ბიომასის წარმოების  ტექნოლოგიები,  ბიოფარმაცია;
 • აგრარული ბიოტექნოლოგიების  ეთიკა.

4.5.

სხვა აგრარული მეცნიერებანი

5

სოციალური მეცნიერებანი

5.1.

ფსიქოლოგია

 

 • საინჟინრო ფსიქოლოგია
 • ფსიქოლოგია, სპეციალური (მოიცავს თერაპიას  სწავლის, მეტყველების, სმენის, ვიზუალური და სხვა ფიზიკური და მენტალური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის).

5.2.

 ეკონომიკა და ბიზნესი

 

 • ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა;
 • ინდუსტრიული ურთიერთობები;
 • ბიზნესი და მენეჯმენტი

5.3.

 განათლების მეცნიერებანი

 

 • განათლება, ზოგადი;  ტრენინგების, პედაგოგიკისა და დიდაქტიკის ჩათვლით;
 • განათლება, სპეციალური (განსაკუთრებული  ნიჭის მქონე, სწავლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის)

5.4.

სოციოლოგია

 

 • სოციოლოგია;
 • დემოგრაფია; 
 • ანთროპოლოგია,  ეთნოლოგია, სოციოლური თემატიკები (ქალთა და გენდერული კვლევები, სოციალური საკითხები, ოჯახის კვლევები, სოციალური სამუშაო)

5.5.

სამართალი

 

 • სამართალი, 
 • კრიმინოლოგია,
 • პენოლოგია  (მეცნიერება დასჯაზე და სასჯელის აღსრულებაზე)

5.6.

პოლიტიკური მეცნიერებანი

 

 • პოლიტიკური მეცნიერებანი;
 • საჯარო მართვა;
 • ორგანიზაციული თეორია

5.7.

სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია

 

 • გარემოს დაცვის მეცნიერებანი (სოციალური ასპექტები); 
 • კულტურული და ეკონომიკური გეოგრაფია; 
 • ურბანული კვლევა (დაგეგმვა და განვითარება);
 • სატრანსპორტო დაგეგმვა და ტრანსპორტის სოციალური ასპექტები (სატრანსპორტო ინჟინერია 2.1-ში);

5.8.

მედია და კომუნიკაცია

 

 • ჟურნალისტიკა;
 • საინფორმაციო მეცნიერებანი (სოციალური ასპექტები);
 • საბიბლიოთეკო მეცნიერება;
 • მედია და სოციო-კულტურული კომუნიკაცია

5.9.

სხვა სოციალური მეცნიერებანი

 

 • სოციალური მეცნიერებები, ინტერდისციპლინური;
 • სხვა  სოციალური მეცნიერებები

6

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

6.1.

 ისტორია და არქეოლოგია

 

 • ისტორია (მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ისტორია შედის 6.3,  ცალკეული მეცნიერებების ისტორია კი შესაბამის ქვემიმართულებებში);
 • არქეოლოგია;

6.2.

 ენები და ლიტერატურა

 

 • ენების ზოგადი კვლევები; 
 • ცალკეული ენები; 
 • ზოგადი  ლიტერატურათმცოდნეობა;
 • ლიტერატურის თეორია;
 • ცალკეული ქვეყნების ლიტერატურა;
 • ლინგვისტიკა;

6.3.

ფილოსოფია, ეთიკა და რელიგია

 

 • ფილოსოფია, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ისტორია და ფილოსოფია;
 • ეთიკა (გარდა ცალკეული ქვედარგების ეთიკისა);
 • თეოლოგია; 
 • რელიგიათმცოდნეობა

6.4.

ხელოვნება (ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, საშემსრულებლო ხელოვნება, მუსიკა)

 

 • ხელოვნება,  ხელოვნების ისტორია;
 • არქიტექტურული დიზაინი;
 • საშემსრულებლო ხელოვნებათმცოდნეობა (მუსიკათმცოდნეობა,  თეატრმცოდნეობა, დრამატურგია);
 • ფოლკლორული კვლევები;
 • კინომცოდნეობა,  რადიო და ტელევიზია

6.5.

 სხვა ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

7

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებანი

7.1

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

7.2

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

7.3

მედიცინა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები

7.4

აგრარული მეცნიერებები

7.5

ჰუმანიტარული მენიერებები

7.6

სოციალური მეცნიერებები

შენიშვნა: 1-6 მიმართულებები განსაზღვრულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) და ევროსტატის (EUROSTAT) კლასიფიკაციის შესაბამისად