შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი

კოდი

სამეცნიერო მიმართულება

სამეცნიერო ქვემიმართულება

1

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

1.1

მათემატიკა

 

 • წმინდა მათემატიკა,
 • გამოყენებითი მათემატიკა;
 • სტატისტიკა და ალბათობა- ამ უკანასკნელში შედის  კვლევის სტატისტიკური მეთოდოლოგიები, მაგრამ არ შედის კვლევები გამოყენებით სტატისტიკაში, რომელნიც შეტანილი უნდა იქნეს შესაბამის სფეროში (მაგალითად, ეკონომიკა, სოციოლოგია, და ა.შ.)

1.2.

 კომპიუტერული და საინფორმაციო მეცნიერებანი

 

 • კომპიუტერული მეცნიერებანი,
 • საინფორმაციო მეცნიერება და ბიოინფორმატიკა (ტექნიკურ-აპარატურული უზრუნველყოფის შემუშავება შედის 2.2-ში, სოციალური ასპექტი 5.8-ში)

1.3.

 ფიზიკური მეცნიერებანი

 

 • ატომური, მოლეკულური და ქიმიური ფიზიკა (ატომებისა და მოლეკულების ფიზიკა, შეჯახებისა და გამოსხივებასთან ურთიერთქმედების ჩათვლით, მაგნიტური რეზონანსები, მესბაუერის ეფექტი (იგივე ბირთვული გამა-რეზონანსი));
 • კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა (რაშიც ადრე შედიოდა მყარი სხეულის ფიზიკა, ზეგამტარობა);
 • ელემენტარული ნაწილაკების და ველების ფიზიკა;
 • ბირთვული ფიზიკა; 
 • სითხე-აირებისა და პლაზმის ფიზიკა (ზედაპირის მოვლენათა ფიზიკის ჩათვლით);
 • ოპტიკა (ლაზერული და კვანტური ოპტიკის ჩათვლით); 
 • აკუსტიკა;
 • ასტრონომია (ასტროფიზიკის, კოსმოსის  მეცნიერების ჩათვლით)

1.4.

 ქიმიური მეცნიერებანი

 

 • ორგანული ქიმია; 
 • არაორგანული და ბირთვული ქიმია;
 • ფიზიკური ქიმია, პოლიმერების შემსწავლელი მეცნიერება, ელექტროქიმია ( მშრალი ბატარეები, აკუმულატორები, სათბობი ელემენტები, კოროზიული ლითონები, ელექტროლიზი);  
 • კოლოიდური ქიმია; 
 • ანალიზური ქიმია

1.5.

დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი

 

 • გეომეცნიერებანი, მრავალდარგობრივი დისციპლინები;  
 • მინერალოგია;
 • პალეონტოლოგია; 
 • გეოქიმია  და გეოფიზიკა; 
 • ფიზიკური გეოგრაფია; 
 • გეოლოგია; 
 • ვულკანოლოგია; 
 • გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი (სოციალური ასპექტები შედის 5.7-ში);
 • მეტეოროლოგია და ატმოსფერული მეცნიერებები; 
 • კლიმატოლოგია;
 • ოკეანოგრაფია,  ჰიდროლოგია, წყლის რესურსები

1.6.

ბიოლოგიური მეცნიერებები

 

 • უჯრედული ბიოლოგია, მიკრობიოლოგია; 
 • ვირუსოლოგია;
 • ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოლოგია;
 • ბიოქიმიური კვლევის მეთოდები;
 • მიკოლოგია;
 • ბიოფიზიკა
  ;
 • გენეტიკა და მემკვიდრეობითობა (სამედიცინო გენეტიკა შედის 3-ში);
 • რეპროდუქციული ბიოლოგია (სამედიცინო ასპექტები შედის 3-ში); 
 • განვითარების ბიოლოგია;
 • მემცენარეობა, ბოტანიკა;
 • ზოოლოგია, ორნითოლოგია, ენტომოლოგია, ქცევით მეცნიერებათა ბიოლოგია;
 • ზღვის ბიოლოგია,მტკნარი წყლის ბიოლოგია, ლიმნოლოგია; ეკოლოგია; ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია;
 • ბიოლოგია (თეორიული, მათემატიკური, თერმული, კრიობიოლოგია, ბიოლოგიური რითმი), ევოლუციური ბიოლოგია;
 • ბიოლოგიის სხვა დარგები

1.7.

სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

2

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

2.1.

სამოქალაქო ინჟინერია

 

 • სამოქალაქო ინჟინერია;
 • არქიტექტურული ინჟინერია;
 • სამშენებლო ინჟინერია, მუნიციპალური და სტრუქტურული ინჟინერია;
 • სატრანსპორტო ინჟინერია

2.2.

ელექტროინჟინერია, ელექტრონული ინჟინერია, საინფორმაციო ინჟინერია

 

 • ელექტრო და ელექტრონული ინჟინერია;
 • რობოტექნიკა და ავტომატური მართვა;
 • ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები;
 • საკომუნიკაციო ინჟინერია და სისტემები;
 • ტელეკომუნიკაციები;
 • კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული არქიტექტურა

2.3.

მექანიკური ინჟინერია

 

 • მექანიკური ინჟინერია;
 • გამოყენებითი მექანიკა; 
 • თერმოდინამიკა;
 • საავიაციო ინჟინერია;
 • ბირთვულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინჟინერია (ბირთვული ფიზიკა  შედის 1.3-ში);
 • აუდიო ინჟინერია, საიმედოობის ანალიზი

2.4.

ქიმიური ტექნოლოგია

 

 • ქიმიური ინჟინერია (წარმოება, პროდუქცია);  
 • ქიმიური პროცესების ტექნოლოგია

2.5.

მასალათა ტექნოლოგია

 

 • მასალათა ტექნოლოგია; 
 • კერამიკა;
 • დაფარვა და დასაფერი გარსები;
 • კომპოზიტები (ლამინატების, არმირებული პლასტიკატების, ლითონკერამიკის, კომბინირებული ბუნებრივი და სინთეზური ბოჭკოს ქსოვილების  შევსებული კომპოზიტების ჩათვლით);
 • ქაღალდი და ხის მასალა;
 • საფეიქრო ქსოვილები/ნაკეთობანი; სინთეზური საღებავების,  ბოჭკოების ჩათვლით; (ნანომასალები  შედის 2.10-ში; ბიომასალები 2.9-ში)

2.6.

სამედიცინო ტექნოლოგია

 

 • სამედიცინო ტექნოლოგია;
 • სამედიცინო ლაბორატორიული ტექნოლოგია (ლაბორატორიული ნიმუშების ანალიზის, დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიების ჩათვლით); (ბიომასალები შედის 2.9-ში [ცოცხალი მასალის ფიზიკური მახასიათებლები, როგორიცაა სამედიცინო იმპლანტები, ხელსაწყოები, სენსორები])

2.7.

გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია

 

 • გარემოს და გეოლოგიური ინჟინერია,  გეოტექნიკა; 
 • ნავთობმრეწველობა  (საწვავი), ენერგია და საწვავი;
 • დისტანციური ზონდირება; 
 • სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; 
 • საზღვაო ინჟინერია,  საზღვაო ხომალდები ;
 • ოკეანის ინჟინერია

2.8.

ეკოლოგიური ბიოტექნოლოგია

 

 • გარემოსდაცვითი  ბიოტექნოლოგიები;
 • ბიორემედიაცია,   დიაგნოსტიკური ბიოტექნოლოგიები (დნმ ჩიპები და ბიოსენსორული მოწყობილობები)  გარემოს მენეჯმენტში;
 • გარემოსდაცვითი  ბიოტექნოლოგიების ეთიკა)

2.9.

სამრეწველო ბიოტექნოლოგია

 

 • სამრეწველო ბიოტექნოლოგია;
 • ბიოპროცესების ტექნოლოგიები (ინდუსტრიული პროცესები, რომელიც ეფუძნება ბიოლოგიურ აგენტებს პროცესის გასააქტიურებლად), ბიოკატალიზი, ფერმენტაცია;
 • ბიოპროდუქტები (პროდუქტები,რომლებიც წარმოებულია ბიოლოგიური  ნედლეულისაგან) ბიომასალები, ბიოპლასტიკები, ბიოსაწვავები, ბიოწარმოშობის მასალები და სუფთა ქიმიკატები, ბიოწარმოშობის ახალი  მასალები

2.10.

 ნანო-ტექნოლოგია

 

 • ნანო-მასალები (პროდუქცია და მახასიათებლები);
 • ნანო- პროცესები; (ბიომასალები შედის 2.9-ში)

2.11.

 სხვა საინჟინრო ტექნოლოგიები

 

 • საკვები და სასმელი პროდუქტები;
 • სხვა საინჟინრო ტექნოლოგიები

3

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებანი

3.1.

ფუნდამენტური მედიცინა

 

 • ანატომია და მორფოლოგია (მემცენარეობა 1.6-ში);
 • ადამიანის გენეტიკა; 
 • იმუნოლოგია;
 • ნეირომეცნიერებანი  ფსიქოფიზიოლოგიის ჩათვლით); 
 • ფარმაკოლოგია და ფარმაცია;
 • სამედიცინო ქიმია;
 • ტოქსიკოლოგია;
 • ფიზიოლოგია (ციტოლოგიის ჩათვლით);
 • პათოლოგია

3.2.

კლინიკური მედიცინა

 

 • ანდროლოგია; 
 • მეანობა და გინეკოლოგია;
 • პედიატრია; 
 • კარდიო და გულ- სისხლძარღვთა სისტემები;
 • პერიფერიულ სისხლძარღვოვანი დაავადებები;
 • პერიფერიული ვასკულარული დაავადებები; 
 • ჰემატოლოგია; 
 • რესპირატორული სისტემები; 
 • კრიტიკული და გადაუდებელი მედიცინა;
 • ანესთეზიოლოგია; 
 • ორთოპედია;
 • ქირურგია;
 • რადიოლოგია, ბირთვული მედიცინა  და სხივური თერაპია;
 • ტრანსპლანტაცია;
 • სტომატოლოგია, ყბასახის ქირურგია და მედიცინა; 
 • დერმატოლოგია და ვენეროლოგია; 
 • ალერგოლოგია;
 • რევმატოლოგია;
 • ენდოკრინოლოგია და ნივთიერებათა ცვლა (დიაბეტისა და ჰორმონების ჩათვლით);
 • გასტროენტეროლოგია და ჰეპატოლოგია; 
 • უროლოგია და ნეფროლოგია;
 • ონკოლოგია;
 • ოფთალმოლოგია;
 • ოტორინოლარინგოლოგია; 
 • ფსიქიატრია;
 • კლინიკური ნევროლოგია;
 • გერიატრია და გერონტოლოგია;
 • ზოგადი და შინაგანი მედიცინა; 
 • სხვა კლინიკური მედიცინის დარგები;
 • ინტეგრირებული  და კომპლემენტალური მედიცინა (ალტერნატიული პრაქტიკული სისტემები).

3.3.

ჯანმრთელობის მეცნიერებანი

 

 • ჯანდაცვის მეცნიერებანი და სერვისები (მოიცავს ჰოსპიტალურ ადმინისტრირებას, ჯანდაცვის დაფინანსებას);
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა და სერვისები;
 • ავადმყოფის მოვლა, კვება და  დიეტეტიკა;
 • ჯანდაცვა და გარემოს ჰიგიენა;
 • ტროპიკული მედიცინა;
 • პარაზიტოლოგია;
 • ინფექციური დაავადებები;
 • ეპიდემიოლოგია;
 • ოკუპაციური ჯანმრთელობა (პროფესიული დაავადებები);
 • სპორტი და ფიტნეს მეცნიერებანი;
 • სოციალური ბიოსამედიცინო მეცნიერებანი (მოიცავს ოჯახის დაგეგმვას, სექსუალურ ჯანმრთელობას, ფსიქო-ონკოლოგიას,  ბიოსამედიცინო კვლევის პოლიტიკურ და სოციალურ ეფექტებს);
 • სამედიცინო ეთიკა;
 • ნარკომანია

3.4.

სამედიცინო ბიოტექნოლოგია

 

 • ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ბიოტექნოლოგიები;
 • უჯრედებზე, ქსოვილებისა და მთლიანი ორგანიზმზე ზემოქმედებაში (რეპროდუქციის ჩათვლით)  ჩართული ტექნოლოგიები;
 • დნმ-ის, ცილებისა და ფერმენტების იდენტიფიცირების პროცესში ჩართული ტექნოლოგიები და მათი ზემოქმედება დაავადების გამოვლინებაზე, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე, გენური დიაგნოსტიკა და თერაპიული ინტერვენცია (ფარმაკოგენეტიკა, გენური თერაპია);
 • ბიომასალები (ბიოიმპლანტები, ბიომოწყობილობები, ბიოსენსორები);
 • ეთიკასთან დაკავშირებული სამედიცინო ბიოტექნოლოგიები

3.5.

მედიცინის სხვა დარგები

 

 • სასამართლო მედიცინა
 • მედიცინის სხვა დარგები

4

აგრარული მეცნიერებანი

4.1.

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა

 

 • სოფლის მეურნეობა;
 • მეტყევეობა;
 • მეთევზეობა;
 • ნიადაგმცოდნეობა;
 • მებაღეობა, მევენახეობა; 
 • აგრონომია,  მცენარეთა გამრავლება და დაცვა; (აგრარული ბიოტექნოლოგიები შედის 4.4-ში)

4.2.

მეცხოველეობა და მერძევეობა

 

 • მეცხოველეობა და მერძევეობა; (ბიოტექნოლოგიები მეცხოველეობაში - შედის 4.4-ში)
 • მესაქონლეობა;
 • შინაური ცხოველები

4.3.

ვეტერინარული მეცნიერებანი

 

 

4.4.

სასოფლო-სამეურნეო ბიოტექნოლოგიები

 

 • სასოფლო-სამეურნეო და კვების  ბიოტექნოლოგიები;
 • GM ტექნოლოგიები (სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და მსხვილფეხა საქონელი);
 • მსხვილფეხა საქონლის კლონირება, მარკირებული სელექცია, დიაგნოსტიკა (დნმ ჩიპები და ბიოსენსორული მოწყობილობები დაავადებების ადრეული /ზუსტი გამოვლენისათვის)   სამრეწველო ნედლეულის ბიომასის წარმოების  ტექნოლოგიები,  ბიოფარმაცია;
 • აგრარული ბიოტექნოლოგიების  ეთიკა.

4.5.

სხვა აგრარული მეცნიერებანი

5

სოციალური მეცნიერებანი

5.1.

ფსიქოლოგია

 

 • საინჟინრო ფსიქოლოგია
 • ფსიქოლოგია, სპეციალური (მოიცავს თერაპიას  სწავლის, მეტყველების, სმენის, ვიზუალური და სხვა ფიზიკური და მენტალური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის).

5.2.

 ეკონომიკა და ბიზნესი

 

 • ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა;
 • ინდუსტრიული ურთიერთობები;
 • ბიზნესი და მენეჯმენტი

5.3.

 განათლების მეცნიერებანი

 

 • განათლება, ზოგადი;  ტრენინგების, პედაგოგიკისა და დიდაქტიკის ჩათვლით;
 • განათლება, სპეციალური (განსაკუთრებული  ნიჭის მქონე, სწავლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის)

5.4.

სოციოლოგია

 

 • სოციოლოგია;
 • დემოგრაფია; 
 • ანთროპოლოგია,  ეთნოლოგია, სოციოლური თემატიკები (ქალთა და გენდერული კვლევები, სოციალური საკითხები, ოჯახის კვლევები, სოციალური სამუშაო)

5.5.

სამართალი

 

 • სამართალი, 
 • კრიმინოლოგია,
 • პენოლოგია  (მეცნიერება დასჯაზე და სასჯელის აღსრულებაზე)

5.6.

პოლიტიკური მეცნიერებანი

 

 • პოლიტიკური მეცნიერებანი;
 • საჯარო მართვა;
 • ორგანიზაციული თეორია

5.7.

სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია

 

 • გარემოს დაცვის მეცნიერებანი (სოციალური ასპექტები); 
 • კულტურული და ეკონომიკური გეოგრაფია; 
 • ურბანული კვლევა (დაგეგმვა და განვითარება);
 • სატრანსპორტო დაგეგმვა და ტრანსპორტის სოციალური ასპექტები (სატრანსპორტო ინჟინერია 2.1-ში);

5.8.

მედია და კომუნიკაცია

 

 • ჟურნალისტიკა;
 • საინფორმაციო მეცნიერებანი (სოციალური ასპექტები);
 • საბიბლიოთეკო მეცნიერება;
 • მედია და სოციო-კულტურული კომუნიკაცია

5.9.

სხვა სოციალური მეცნიერებანი

 

 • სოციალური მეცნიერებები, ინტერდისციპლინური;
 • სხვა  სოციალური მეცნიერებები

6

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

6.1.

 ისტორია და არქეოლოგია

 

 • ისტორია (მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ისტორია შედის 6.3,  ცალკეული მეცნიერებების ისტორია კი შესაბამის ქვემიმართულებებში);
 • არქეოლოგია;

6.2.

 ენები და ლიტერატურა

 

 • ენების ზოგადი კვლევები; 
 • ცალკეული ენები; 
 • ზოგადი  ლიტერატურათმცოდნეობა;
 • ლიტერატურის თეორია;
 • ცალკეული ქვეყნების ლიტერატურა;
 • ლინგვისტიკა;

6.3.

ფილოსოფია, ეთიკა და რელიგია

 

 • ფილოსოფია, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ისტორია და ფილოსოფია;
 • ეთიკა (გარდა ცალკეული ქვედარგების ეთიკისა);
 • თეოლოგია; 
 • რელიგიათმცოდნეობა

6.4.

ხელოვნება (ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, საშემსრულებლო ხელოვნება, მუსიკა)

 

 • ხელოვნება,  ხელოვნების ისტორია;
 • არქიტექტურული დიზაინი;
 • საშემსრულებლო ხელოვნებათმცოდნეობა (მუსიკათმცოდნეობა,  თეატრმცოდნეობა, დრამატურგია);
 • ფოლკლორული კვლევები;
 • კინომცოდნეობა,  რადიო და ტელევიზია

6.5.

 სხვა ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

7

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებანი

7.1

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

7.2

ინჟინერია და ტექნოლოგიები

7.3

მედიცინა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები

7.4

აგრარული მეცნიერებები

7.5

ჰუმანიტარული მენიერებები

7.6

სოციალური მეცნიერებები

შენიშვნა: 1-6 მიმართულებები განსაზღვრულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) და ევროსტატის (EUROSTAT) კლასიფიკაციის შესაბამისად