შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის შედეგები

გთხოვთ, იხილოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 15 იანვრის ბრძანება N-05 მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ;

რანჟირებული სიები მიმართულებების მიხედვით;

კონკურსის სტატისტიკა.

გამარჯვებული პროექტების ავტორებმა, არაუგვიანეს 9 თებერვლის 17:00 საათისა, ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება N-05 -ით განსაზღვრული დოკუმენტები.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!

შენიშვნა: კონკურსში მონაწილე პროექტების ავტორებს საკონკურსო კომისიის შეფასებები დაეგზავნებათ 3 სამუშაო დღეში.