შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები

გამოვლინდა უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები.

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის 2016 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 38 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 13 ივლისის N144 ბრძანებით კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 10 განაცხადი. საერთაშიორისო ექსპერტიზის შედეგად დასაფინანსებლად გამოვლინდა 12 პროექტი.

იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის “უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების” 2016 წლის საგრანტო კონკურსში სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით პროექტების რანჟრებული სიისა და გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.

გთხოვთ, გამარჯვებული პროექტების ხელმძღვანელებმა იმოქმედოთ გენერალური დირექტორის ბრძანების შესაბამისად და გაითვალისწინოთ, რომ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!