შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდი აცხადებს სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის კონკურსს!

კონკურსის სახელწოდება:

სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის კონკურსი

 

კონკურსის აბრევიატურა: RIM

 

კონკურსი მიზანი:

კონკურსის მიზანია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი), მათი მმართველობის სფეროში შემავალი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების აღჭურვა თანამედროვე სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურით,  სამეცნიერო კვლევებისათვის საჭირო კომპიუტერული პროგრამებით, კომპიუტერული ტექნიკით, საჭირო მასალებით, სათანადო ლიტერატურის შეძენის და არსებული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ფუნქციური გაუმჯობესების ან/და სათადარიგო ნაწილების შესყიდვისათვის, აუცილებელი სახსრებით უზრუნველყოფა.

საპროექტო განაცხადი ტიპი: ინსტიტუციური

 

კონკურსის ძირითადი პირობები:

დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს) მათ შემადგენლობაში შემავალი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულებისათვის.

იხილეთ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სია 

 

კონკურსში განაცხადის წარმოდგენა შესაძლებელია 6 ლოტში, ესენია:

ლოტი – განსაკუთრებულად პრიორიტეტული კვლევებისათვის საჭირო დანადგარები, აპარატურა, ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები და მათი ცალკეული ნაწილები (150,000.00 და მეტი ლარის ღირებულების);

II ლოტი – ძვირადღირებული სამეცნიერო დანადგარები და აღჭურვილობა (100,000.00-დან 149,999.00-მდე ლარის ღირებულების);

III ლოტი – სამეცნიერო დანადგარები და აღჭურვილობა, სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება, უცხოური ელექტრონული ლიტერატურის ბაზებზე წვდომა (მაქსიმუმ 99,999.00 ლარის ღირებულებს);

IV ლოტი – რეაქტივები, რეაგენტები, ლაბორატორიული და საექსპერიმენტო სახარჯი მასალები (არაუმეტეს 25,000.00 ლარის ღირებულების);

ლოტი – კომპიუტერები, პროგრამული უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო ქსელისათვის საჭირო ელექტრონული ბაზები, სკანერები, ფოტო-ვიდეო გადაღებისათვის საჭირო ტექნიკა, სხვა კომპიუტერული აპარატურა და  აქსესუარები (არაუმეტეს 15,000.00 ლარის ღირებულების);

VI ლოტი – ლიტერატურის შეძენა, თარგმნა, საავტორო უფლების მოპოვებასთან დაკავშირებული ხარჯები (არაუმეტეს 10,000.00 ლარის ღირებულების).

 

პროექტების შეფასება:

პროექტების შეფასება განხორციელდება საკონკურსო კომისიის მიერ

 

კონკურსის ადმინისტრირების განრიგი:

 • საკონსულტაციო ონლაინ შეხვედრები :

26 იანვარი, 16:00 სთ

31 იანვარი, 16:00 სთhttps://us02web.zoom.us/j/8159309443?pwd=WUtQYm1CaW8rbFoxbFBtMUNuRTl6dz09

Meeting ID: 815 930 9443

Passcode: iZ0KLx

 • პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია: 2022 წლის 28 იანვრიდან15 თებერვლის 16:00 საათამდე
 • ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა: 2022 წლის 22 თებერვლის16:00 საათამდე
 • კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით საკონკურსოდ წარმოდგენილი განაცხადების ტექნიკურ ექსპერტიზა, ხარვეზის დადგენა და ხარვეზის გამოსწორების ვადის განსაზღვრა: თებერვალი
 • კონკურსის პირობების დაცვით წარმოდგენილი პროექტების შეფასება ფონდის გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის მიერ: 2022 წლის 1-ლი-მე-2 კვარტალი
 • საკონკურსო კომისიისგან მიღებული შეფასებების საფუძველზე შერჩეული დასაფინანსებელი პროექტების გენერალური დირექტორთან წარდგენა დასამტკიცებლად: 2022 წლის მე-2 კვარტალი
 • დასაფინანსებელლად შერჩეული პროექტების გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცება და კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის მე-2 კვარტალი
 • ხელშეკრულებების გაფორმება და დაფინანსება: 2022 წლის მე-2 კვარტალი

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები:

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის 2021 წლის 30 დეკემბრის № 1440035 ბრძანებით დამტკიცებული„სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის“ მე-2 ქვეპროგრამა
 • ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 18 იანვრის №02 ბრძანება

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო დანართები:

 • კონკურსის პირობები - დანართი 1
 • კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ - ნიმუში, დანართი 2 - ივსება GMUS-ში პროექტის რეგისტრაციისას
 • საპროექტო წინადადება - დანართი 3
 • პროექტის ბიუჯეტი - ნიმუში,დანართი 4 - ივსება GMUS-ში პროექტის რეგისტრაციისას
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ - დანართი 5, გენერირდება GMUS-დან პროექტის რეგისტრაციის შემდეგ

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია, დეტალურად გაეცნოთ: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის 2021 წლის 30 დეკემბრის № 1440035 ბრძანებით დამტკიცებული სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის მე-2 ქვეპროგრამას,  ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 18 იანვრის №02 ბრძანებით დამტკიცებულ კონკურსის პირობებსა და დანართებს.
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები - ონლაინ შეხვედრები;

 

საკონსულტაციო  პრეზენტაცია "სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის კონკურსი"

 

კოორდინატორი:

ხატია ანანიაშვილი 597 90-43-34

ფინანსური კონსულტანტი:

ბაგრატ რაზმაძე

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!