შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

„საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ საგრანტო კონკურსის“ საბოლოო შედეგები

გამოვლინდნენ „საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ საგრანტო კონკურსის“ გამარჯვებული პროექტები.

იხილეთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 9 დეკემბრის N157 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების, რანჟირებული სიების და სათადარიგო პროექტების სიების დამტკიცების შესახებ;

 

რანჟირებული სიები სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით

გამარჯვებული პროექტების სია

კონკურსის მონაწილეებს პროექტების შეფასების გაცნობა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში(GMUS).

 

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში მითითებული დოკუმენტაციის დადგენილ ვადაში არ წარმოდგენის შემთხვევაში, არ გაფორმდება საგრანტო ხელშეკრულება გამარჯვებულ აპლიკანტებთან!