შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ფონდი აანონსებს 2018 წლის „აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევით საგრანტო კონკურსს

„აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსი გამოცხადდება 2018 წლის ივნისში.

კონკურსის მიზანი:

კონკურსის მიზნებია: სახელმწიფოს წინაშე არსებული სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევის - აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლისა და მის გავრცელებასთან დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეო სირთულეების გადაჭრა სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების გზით; აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებულ პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული ინოვაციური სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერა; ახალი ცოდნის, მეთოდებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ძიება; პრობლემის მოგვარების ახალი მოდელების თეორიული და ექსპერიმენტული შესწავლა-ანალიზი საერთაშორისო სივრცეში არსებული საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე.

გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით!

კონკურსის ძირითადი პირობები:

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინსტიტუციური სამეცნიერო-კვლევითი გრანტები.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ერთ ან რამდენიმე ორგანიზაციას, პროექტის ძირითად პერსონალთან ერთად.

  • პროექტს უნდა ჰყავდეს წამყვანი ორგანიზაცია;
  • პროექტს უნდა ჰყავდეს ძირითადი პერსონალი;
  • პროექტს უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
  • პროექტს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი;
  • პროექტში ჩართული უნდა იყოს მინიმუმ ერთი ახალგაზრდა მეცნიერი პროექტის განხორციელების ყველა საანგარიშო პერიოდში;
  • პროექტს შეიძლება ჰყავდეს თანამონაწილე ორგანიზაცია/ები (ერთობლივი პროექტის შემთხვევაში);
  • პროექტს შეიძლება ჰყავდეს პარტნიორი ორგანიზაცია;
  • პროექტს შეიძლება ჰყავდეს დამხმარე პერსონალი;
  • პროექტს შეიძლება ჰყავდეს კონსულტანტ(ებ)ი;
  • პროექტს შეიძლება ჰყავდეს თანადამფინანსებელი.

დაუშვებელია საგრანტო კონკურსში პროექტის ძირითადი პერსონალის სტატუსით ერთი და იმავე პირის მიერ ერთზე მეტი განაცხადის წარდგენა.

საკონკურსოდ წარდგენილი პროექტის ხანგრძლივობა უნდა იყოს 1 ან 2 წელი. საანგარიშო პერიოდის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 წელს.

პროექტისათვის მოთხოვნილი საგრანტო დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 61 250 ლარს წელიწადში და 122 500 ლარს - 2 წელიწადში. ორწლიანი პროექტის შემთხვევაში საანგარიშო პერიოდებს შორის თანხის განაწილება შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტის მიზნებთან და ამოცანებთან.

კონკურსის გამოცხადებისას გამოქვეყნდება: კონკურსის პროგრამა და პირობები, კონკურსზე წარმოსადგენი დოკუმენტები, კონკურსის განრიგი და რეგისტრაციის პროცედურები.

კონკურსის საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995 32 2 200 220 (4015)