შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2016 წლის სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსის შედეგები

2016 წლის სეზონური სკოლების  საგრანტო კონკურსში დარეგისტრირდა 53 საპროექტო წინადადება. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო  ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით მოიხსნა 10 საპროექტო განაცხადი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება მოხსნილი პროექტების  შესახებ

საკონკურსო კომისიამ  შემოსული საპროექტო განაცხადები  შეაფასა  „სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 26 ივნისის N77/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულებით დადგენილი პროექტის შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად  და დასაფინანსებლად გამოავლინა  12 პროექტი, რომელიც წარუდგინა ფონდის გენერალურ დირექტორს დასამტკიცებლად.

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები

გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ

გენერალური დირექტორის ბრძანება