შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N182 ბრძანებით დამტკიცებული 2018 წლის "დოქტორნატურის საგანამანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურში გამარჯვებული პროექტებიდან ერთ-ერთი პროექტის ავტორმა უარი განაცხადა გრანტის მიღებაზე (პროექტის შიფრი -  PHDF-18-628)

„2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტების შეფასებისა და საბოლოო ქულის დაანგარიშების წესისა“  და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 30 სექტემბრის №128/ნ ბრძანების მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დასაფინანსებლად შეირჩა ერთი პროექტი, რომელიც ჩაანაცვლებს   PHDF-18-628 პროექტს.

იხ. ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 21 დეკემბრის  ბრძანება N199