შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტის მოსაპოვებლად კონკურსის შედეგები

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2015 წლის კონკურსში დარეგისტრირდა 109 საპროექტო განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო 8 განაცხადი მოიხსნა კონკურსიდან.


კომისიამ  საკონკურსოდ დარჩენილი 101 საპროექტო განაცხადი  შეაფასა „ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 13 ოქტომბრის N135/ნ ბრძანების მე-11 მუხლით გათვალისწინებული პროექტის შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.

 კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2015 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

 გენერალური დირექტორის ბრძანება

 გამარჯვებულებმა გთხოვთ, წარმოადგინოთ სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში 2015 წლის 21 დეკემბრის 18:00 საათამდე  ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტები.

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!