შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ 2019 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

მიმდინარეობს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ 2019 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა ელექტრონული რეგისტრაცია. 

კონკურსით მოთხოვნილი საკონკურსო დოკუმენტაცია უნდა აიტვირთოს GMUS -ში 2019 წლის 19 აგვისტოს 16:00 სთ-მდე.

„განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“,  ამობეჭდილი და ხელმოწერილი, წარმოდგენილი უნდა იქნას ფონდის კანცელარიაში 2019 წლის - 21 აგვისტოს  16:00 სთ-მდე.

 

კონკურსზე რეგისტრირებული საკონკურსო განაცხადების კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტი

ფონდის გენერალური დირექტორის 2019 წლის  № 66  ბრძანება

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში.

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში.

საკონკურსო განაცხადისთვის მომზადებისთვის საჭირო მასალები:

  • კონკურსის წესი - დანართი1
  • განცხადება ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსში მონაწილეობის შესახებ დანართი 2 (გენერირდება GMUS-ში, პროექტის გადმოგზავნის შემდეგ)
  • განმცხადებლის პროფესიული ბიოგრაფია (CVქართულ და ინგლისურ ენებზე) (დანართი 3)
  • განმცხადებლის სამოტივაციო წერილი დარგში ბოლო 5 წლის პერიოდში სამეცნიერო მიღწევების მითითებით-დანართი 4
  • ახალგაზრდა მეცნიერის დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • ცნობა სამუშაო ადგილიდან