შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის სახელმწიფო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

„2016 წლის დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების კონკურსზე რეგისტრირებული პროექტების სამეცნიერო მიმართულების/ქვემიმართულებების მიხედვით დაფინასების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 17 აგვისტოს N169 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება.

გენერალური დირექტორის ბრძანება