შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ !

ინფორმაცია  ,,გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსშიდარეგისტრირებული საპროექტო განაცხადების შესახებ.

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსში ვადის დაცვით დარეგისტირდა 129 საპროექტო განაცხადი. ვადის დარღვევით დარეგისტრირდა 9 საპროექტო განაცხადი.

ვადის დარღვევით დარეგისტრირებული განაცხადები ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 21 აპრილის N77 ბრძანების დანართი 1-ის - „კონკურსის პირობების“ მე-7 მუხლის, მე-6 პუნქტის თანახმად არ იქნა განხილული.

იხ. ვადის დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების სია

ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 11 ივლისის N141 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო, ,,გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსიდან“ მოიხსნა 34 საპროექტო განაცხადი.

იხ. გენერალური დირექტორის ბრძანება