შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

„ღია მეცნიერების” განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის სახელწოდება:

„ღია მეცნიერების” განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის აბრევიატურა: OSDP

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  სისტემაში შემავალ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ინტეგრირებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების და სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების (სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის  ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის ცენტრი, სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი, სსიპ ევგენი ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია) სამეცნიერო პროდუქტიულობის და მათ შორის ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დონორის მიერ დაფინანსებული გრანტების ფარგლებში განხორციელებული პროექტების, გამოცემული პუბლიკაციების და არსებული ინფრასტრუქტურის შესახებ საინფორმაციო ბაზის შექმნა და ამ ბაზის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფართო საზოგადოებისათვის.

 

იხილეთ:

  • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის N1245475 ბრძანებით დამტკიცებული „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ პროგრამის, მე-3 ქვეპროგრამა - „ღია მეცნიერების“ განვითარების ხელშეწყობის შესახებ.
  • ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 07 დეკემბრის №154 ბრძანება