შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 14 ივნისის # 121 ბრძანებაში

2016 წლის 14 ივნისის # 121 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ ერთში, დანართის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

საკონკურსო დოკუმენტაციის ფონდში წარდგენა ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე srnsf-tubitak@rustaveli.org.ge   2016 წლის 21 სექტემბერი, 16:00 საათი. ელექტრონულად დარეგისტრირებული პროექტებისათვის  კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ფონდში განცხადების წარდგენა -  2016 წლის 23 სექტემბერი, 16:00 საათი.  ვადის დარღვევით შემოსული საკონკურსო დოკუმენტაცია ფონდში აღარ მიიღება.