შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 30 მაისის N101 ბრძანებაში

1. დანართი N1 - 2016 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის პროგრამა და პირობების მუხლი 4-ის პუნქტი 5-ის "გ" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

"ზედნადებ ხარჯებს (არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 1500 ლარს)".

2. დანართი 5-ის ინგლისურ ვერსიას (Annex №5) ბოლოს დაემატა ჩანაწერი:

"In case of Georgian publications, it is mandatory for Young Scientist, Mentor and Advisor (if available) to include the abstract in English below".