შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში

შევიდა ცვლილება 2016 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში და ბრძანების მე-13 დანართი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით - იხ.ბრძანება