შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ტოლუოლის ქრონიკული ზემოქმედების მყისიერი და შორეული  ეფექტები ვირთაგვას კოგნიტურ ფუნქციებზე და კოგნიტურ ფუნქციებში  ჩართული ლიმბური კომპონენტის, ჰიპოკ ...

ტოლუოლის ქრონიკული ზემოქმედების მყისიერი და შორეული ეფექტები ვირთაგვას კოგნიტურ ფუნქციებზე და კოგნიტურ ფუნქციებში ჩართული ლიმბური კომპონენტის, ჰიპოკ ...

ასაკის ეფექტი ემოციურ სფეროზე, კოგნიტურ ფუნქციებზე და  ემოციურ სფეროსა და კოგნიტურ ფუნქციებში ჩართული თავის  ტვინის უბნების ნატიფ აღნაგობაზე

ასაკის ეფექტი ემოციურ სფეროზე, კოგნიტურ ფუნქციებზე და ემოციურ სფეროსა და კოგნიტურ ფუნქციებში ჩართული თავის ტვინის უბნების ნატიფ აღნაგობაზე

მაღალი ინტენსივობის ქრონიკული ხმაურის ეფექტი ვისტარის ხაზის  ზრდასრული ვირთაგვების კოგნიტურ ფუნქციებზე, ემოციურ სფეროზე,  სმენითი და ლიმბური სტრუქტურე ...

მაღალი ინტენსივობის ქრონიკული ხმაურის ეფექტი ვისტარის ხაზის ზრდასრული ვირთაგვების კოგნიტურ ფუნქციებზე, ემოციურ სფეროზე, სმენითი და ლიმბური სტრუქტურე ...

ღვიძლის სტრუქტურული გარდაქმნები რეზექციისა და განმეორებითი რეზექციის შემდეგ

ღვიძლის სტრუქტურული გარდაქმნები რეზექციისა და განმეორებითი რეზექციის შემდეგ

სხვადასხვა პათოლოგიის პირობებში ზრდასრული ვირთაგვას ღვიძლში კომპენსატორულ-ადაპტაციური მექანიზმების აქტივაციის თავისებურებები

სხვადასხვა პათოლოგიის პირობებში ზრდასრული ვირთაგვას ღვიძლში კომპენსატორულ-ადაპტაციური მექანიზმების აქტივაციის თავისებურებები

ღვიძლის მატრიქსის არქიტექტონიკის თავისებურებები

ღვიძლის მატრიქსის არქიტექტონიკის თავისებურებები

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AND THE HEALTHCARE SYSTEM OF GEORGIA

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AND THE HEALTHCARE SYSTEM OF GEORGIA