შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

პროგრამის მიზანი : შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის (Forschungszentrum Jülich) ერთობლივი პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს  გერმანიასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას. პროგრამის ფარგლებში, ქართველ სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ,  ესტუმრონ მსოფლიოში წამყვან კვლევით ცენტრს და წარმართონ საქმიანობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ფონდისა და ცენტრის დაფინანსება ქართველ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს შესაძლებლობას აძლევს, ცენტრში სტაჟირების ფარგლებში, განახორციელონ სადიპლომო/სადისერტაციო ნაშრომების მომზადებასთან დაკავშირებული კვლევა, ასევე დაამყარონ გრძელვადიანი თანამშრომლობა იულიხისა და გერმანიის სხვა სამეცნიერო ცენტრების თუ უნივერსიტეტების მეცნიერებთან შემდეგ შეთანხმებულ კვლევით სფეროებში: მათემატიკა და საბუნებსმეტყველო მეცნიერებები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, სანჟინრო მეცნიერებები, სიცოცხლის  შემსწავლელი და სამედიცინო მეცნიერებები.  პროგრამა ემსახურება მკვლევართა ახალგაზრდა თაობის წახალისებას და ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის ზრდას. კონკურსის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება ნიჭიერი ახალგაზრდა მეცნიერების გამოვლენა, იულიხის კვლევით ცენტრში (Forschungszentrum Jülich) საერთაშორისო სტანდარტების კვლევით პროექტებში მაგისტრანტების და დოქტორანტების ჩართვის ხელშეწყობა, ასევე გრძელვადიანი თანამშრომლობის წახალისება იულიხისა და გერმანიის სხვა სამეცნიერო ცენტრებთან;

სამიზნე ჯგუფი: Julich თან შეთანხმებული საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კონსორციუმის წევრი უნივერსიტეტების (თსუ, სტუ, ილიაუნი და აგრუნი)  აქტიური სტატუსის მქონე სამაგისტრო ან სადოქტორო პროგრამების ტუდენტები.

კოორდინატორი: თ.სხირტლაძე, გ.წოწორია

ნორმატიული აქტი

2021 წლის კონკურსის პირობები

 

დაფინანსებული პროექტები:

2018 წელი

2017 წელი

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2012 წელი