შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

კონკურსის მიზანი: ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირების ხელშეწყობა. მიზნობრივი პროექტი მიმართულია კვლევითი პროექტების დაფინანსების გზით დოქტორანტებისა და პოსდოქტორანტების, ნიჭიერი, ახალგაზრდა მეცნიერთა გამოვლენისკენ და მათი სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებისკენ, ორმხრივი მიზნობრივი თანამშრომლური შეთანხმებების საფუძველზე დაფინანსდება ფონდისა და VW ფონდის ერთობლივი საგრანტო პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებას, ახალგაზრდა თაობის წახალისებას, მათ ინტეგრირებას საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით სივრცეში. 

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ­ლებების აკრედიტირებული სადოქტორო პროგრამების დოქტორანტები და პოსტდოქტორანტები

ხანგრძლივობა: კვლევითი პროექტის ხანგრძლივობაა  48 თვე.

კოორდინატორები: ნ.გაჩეჩილაძე, ქ.გაბიტაშვილი.

ნორმატიული აქტი

დაფინანსებული პროექტები

2017 წელი