შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი

კონკურსის აბრივიატურა: SPG

კონკურსის მიზანი: კონკურსის მიზანია მეცნიერების პოპულარიზაცია ფართო საზოგადოებაში, საქართველოს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების გაშუქება, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში და საქართველოში საუკეთესო, გამორჩეული სამეცნიერო კვლევითი პროგრამებისა და პროექტების, აგრეთვე საერთაშორისო თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

საპროექტო განაცხადის ტიპი: ინსტიტუციური; ჯგუფური

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: –  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, ასევე საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ან ფიზიკური პირები.

ხანგრძლივობა: მინიმუმ 3 თვე, მაქსიმუმ 1 წელი

კონკურსის კოორდინატორი: ქეთევან გორგაძე

2023 წლის კონკურსის პირობები

ნორმატიული აქტი

დაფინანსებული პროექტები:

2023 წელი

2022 წელი 

2021 წელი 

2019 წელი