შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
  1. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა  და   ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მომწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
  1. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებიასა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 
  2. რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები