შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

1. საქართველოს კონსტიტუცია (18-ე მუხლი)

2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ( III თავი )

3. საქართველოს კანონი "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ"

სხვა სამართლებრივი აქტები რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

1.  შინაგანაწესი

2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 28 ივლისის ბრძანება N62 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფუძნებისა და მისი წესდების დამტკიცების შესახებ

3. საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ;

4. საქართველოს კანონი მეცნიერების ტექნოლოგიების და მათი განვითარების შესახებ;

5. საქართველოს კანონი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ;

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილება ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ(FR);

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილება გამოყენებითი სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ(AR);

8. ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები (PG/H2020); 

9. უცხოეთში საქართველოს შესწავლის ცენტრებისა და პროგრამების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი (UO GSP);

10. საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი (HE);

11.ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი (YS);

12. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი (PhD F);

13. სამაგისტრო კვლევების საგრანტო კონკურსი (MR);

14. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის საგრანტო კონკურსი (SRNSF - DAAD);

15. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ფოლკსვაგენის ფონდის საგრანტო კონკურსი (SRNSF - VW);

16. მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები) MG (CG/SS/TG);

17. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა „ლეონარდო და ვინჩი“ (LEO);

18. კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით საგრანტო კონკურსი (SCR);

19. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის (AAwards);

20. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის საგრანტო კონკურსი (STCU);

21. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა მაგისტრანტებისთვის (Juelich Center – MR;PhD);

22. იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR);

23. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS PICS);

24. თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო (TUBITAK);

25. საკონფერენციო გრანტები საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში (GEO CONF)

26. უცხოელ თანამემამულეთა მონაწილეობით კვლევების საგრანტო კონკურსი (DI)

27. საქართველოს მთავრობის დადგენილება,საკონფერენციო გრანტების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ;

28. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების კონკურსი (ERCF)

29. კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი (CS)

30. მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი (SPG)

31. გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსი (CARYS)

32. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთასორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი (OTG)

33. საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი (BRG)

34. სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის კონკურსი (RIM)

35. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრანტო კონკურსი (GFI)

36. საქართველოს მთავრობის დადგენილება, მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების გაცემის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე;

37. საქართველოს მთავრობის დადგენილება, სამეცნიერო კვლევითი აპარატურის შესაძენად სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესისა და საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ;

38. საქართველოს მთავრობის დადგენილება ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალების შექმნის მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამართვის წესისა და საგრანტო პროექტების შეფასების შესახებ;

39.  საქართველოს მთავრობის დადგენილება ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესისა და საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ;

40. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსის დებულების დამტკიცების თაობაზე

41. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ

42. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის დებულების დამტკიცების თაობაზე